Słuchawki dla DJ – SMS Audio DJ Pro Performance!

SMS Audio to s?uchawki stworzone z my?l? o bardziej wymagaj?cych odbiorcach. Oprócz ?wietnego uniwersalnego wygl?du zadbano o wysokiej jako?ci studyjny d?wi?k.

Na pocz?tku kwietnia mieli?my mo?liwo?? spotkania stworzyciela marki – 50 Centa w warszawskich z?otych tarasach, DDTVN lub na spacerze w mie?cie. Przez kilka dni swojej obecno?ci w Polsce raper przedstawi? lini? bezprzewodowych i przewodowych s?uchawek. Jednymi z nich s? DJ Pro Performance.

Czytaj dalej...

Co powiecie o uniwersalnych, nausznych SMS Audio?

Jak ju? pisali?my, na pocz?tku kwietnia 2014 roku w Warszawie zjawi?a si? najwi?ksza gwiazda hip – hopu – 50 Cent! Spotka? mogli?my go mi?dzy innymi na Ok?ciu, w z?otych tarasach czy DDTVN. Jednak muzyk nie odwiedzi? Polski w celu koncertowania, a promowania najnowszego osi?gni?cia – SMS Audio. S? to bezprzewodowe oraz przewodowe s?uchawki. Mia?am mo?liwo?? testowania modelu Over – Ear ANC.

Czytaj dalej...

Beats czy SMS Audio? Oto jest pytanie…

Dzisiaj mam dla was krótki artyku? po?wi?cony dwóm konkurencyjnym zestawom s?uchawkowym. Mia?am przyjemno?? przetestowa? s?uchawki dokana?owe od firmy SMS Audio oraz drugie w tej samej cenie od Beats By Dre. Postanowi?am, ?e porównam te dwa modele, a na koniec stwierdz?, który z nich lepiej si? dla mnie spisa?. Opisywane poni?ej s?uchawki to Beats By Dre urbeats oraz SMS Audio Street IN-EAR WIRED.

Czytaj dalej...

Beton, ostre cięcia w 3D i swoboda aranżacji – nowy trend na ścianę od Kliniki Betonu

Wyrafinowana prostota surowych bry?, dynamika „po?amanych” powierzchni, futurystyczne, trójwymiarowe detale, zabawa modu?em, drukowanie w 3D oraz fascynacja origami czy formami kryszta?u – „geometria przestrzenna” to jeden z najsilniejszych trendów we wspó?czesnym wzornictwie i aran?acji wn?trz.

BETON W 3D

Klinika Betonu_wzór Diament_1

Wyra?a? si? on mo?e w wielu ró?norodnych elementach, od architektury ca?ego wn?trza, po detale jego wyko?czenia.

Klinika Betonu_wzór Diament_2 Klinika Betonu_wzór Diament_3 Klinika Betonu_wzór Diament_4 Klinika Betonu_wzór Diament_5 Klinika Betonu_wzór Diament_6

Dla tych, których fascynuj? zgeometryzowane wn?trza i którzy szukaj? nietuzinkowych rozwi?za?, powsta? nowy, oryginalny wzór trójwymiarowych p?ytek ?ciennych z betonu, produkowanych przez Klinik? Betonu. P?ytki betonowe 3D Diament to idealny model, ?eby przenie?? powierzchni? ?ciany w inny wymiar i wprowadzi? niesamowity, plastyczny efekt we wn?trzu.

P?ytka betonowa 3D, wzór Diament, Klinika Betonu

Diament to jeden z dost?pnych wzorów trójwymiarowych p?yt ?ciennych z betonu architektonicznego wykonanego w technologii GRC, oferowanych przez Klinik? Betonu. Tworz?c Diament, poszukiwali?my z jednej strony idealnych, geometrycznych proporcji i maksymalnej prostoty formy o uniwersalnym rozmiarze. Z drugiej strony, fascynowa?y nas ostre ci?cia i fasetowane, wypracowane powierzchnie kryszta?ów – st?d nazwa p?ytki Diament. Uda?o nam si? w tym wzorze wypracowa? ciekawy kompromis mi?dzy dynamik? asymetrii ostros?upa i jego podstawy, elementarnej figury, jak? jest romb. Równie? dzi?ki temu uzyskali?my prosty modu?, który da si? aplikowa? w wielu ciekawych konfiguracjach. – komentuje Marcin Irek, projektant i architekt kreatywny Kliniki Betonu. Wzór mo?na z powodzeniem stosowa? jako ok?adzin? ?cienn? we wn?trzach, aplikuj?c p?ytki zarówno na ca?? powierzchni? ?cian (lub np. na jedn?, wybran? ?cian?), jak równie? nak?adaj?c p?ytk? na wybrane jej fragmenty.

Klinika Betonu_wzór Diament_aran?acja multicolor_2

 

Klinika Betonu_wzór Diament_aran?acja multicolor_1

To, co w Diamencie jest wyj?tkowe, to fakt, ?e p?ytki odlewa si? wy??cznie na zamówienie, a ka?da z nich jest niepowtarzalna. Klinika Betonu jest producentem, który w pe?ni anga?uje odbiorc? w proces tworzenia wzoru i daje pe?n? swobod? aran?acji przestrzeni przy jego pomocy. Ka?dy mo?e zamówi? wzór Diament w wybranym przez siebie kolorze i wyko?czeniu (g?adkie, porowate, piaskowane). P?ytki s? odlewane r?cznie, a mieszanki betonowe dobierane specjalnie do potrzeb klienta. Wzór mo?e wyst?powa? w klasycznym wydaniu z szarego, porowatego betonu, czy bardziej awangardowo: w czerni lub bieli, czy w dowolnym, wybranym przez klienta odcieniu betonu barwionego w masie. Kolory mo?na swobodnie ??czy? ze sob?, a dodatkowo, dzi?ki swojemu formatowi, p?ytki Diament daj? si? uk?ada? w ró?norodne wzory na ?cianie, daj?c niemal?e nieograniczone mo?liwo?ci uzyskiwania ciekawych, przestrzennych efektów na jej powierzchni.

Emkwadrat Architekci_ przyk?adowa aran?acja_wzór Diament_Klinika Betonu_2

 

Emkwadrat Architekci_ przyk?adowa aran?acja_wzór Diament_Klinika Betonu_1

Przyk?adowa aran?acja z p?ytk? Diament Kliniki Betonu, Projekt: Emkwadrat Architekci

SPECYFIKACJA

Wymiary Diamentu to 30 cm x 17,3 cm, jego grubo?? wynosi od 0,8 cm do 3,1 cm. Powierzchnia jednej p?ytki Diament to 0,026 m2 (czyli ok. 39 p?ytek wypada na metr kwadratowy). Cena 1 sztuki: 13 z? brutto. Cena m2: 492 z? brutto. P?ytki produkowane s? na zamówienie klienta, mo?na je dowolnie indywidualizowa? poprzez wybór wybarwienia masy betonowej, jej struktury, oraz ko?cowego wyko?czenia p?yt.

O KLINICE BETONU

Klinika Betonu to polski producent, który oferuje unikatowe, indywidualnie zaprojektowane elementy z betonu architektonicznego i wzory p?yt (p?askich i trójwymiarowych, równie? nietypowe) odlewanych na zamówienie. Produkty betonowe Kliniki Betonu mo?na dowolnie indywidualizowa? poprzez wybór faktury, sposobu wyko?czenia czy koloru betonu (skala szaro?ci, biel, czer?, kolory z palety RAL). Do ka?dej realizacji Klinika Betonu stosuje betony o specjalnie zaprojektowanych recepturach
i unikalnych procesach produkcji, ??cz?c rzemios?o i najnowocze?niejsze technologie, dzi?ki czemu ka?dy element betonowy jest niepowtarzalny. Klinika Betonu wspó?pracuje równie? z projektantami, daj?c mo?liwo?? realizacji unikatowych rzeczy architektonicznych i wzorniczych.

Klinika Betonu_wzór Diament_aran?acja szara

Czytaj dalej...

Sie? sklepów Alsen zaprezentowa?a trzy notebooki firmy HP w atrakcyjnych cenach, które idealnie nadaj? si? do pracy biurowej oraz przegl?dania Internetu. Wszystkie modele wyposa?ono w 15,6-calowe matryce oraz pojemne dyski twarde. Laptopy mo?na zakupi? w cenach od 999 z? do 1499 z?. Wakacyjna promocja w sieci Alsen trwa do ko?ca lipca br.

HP PV15-g003sw

Pierwszy z notebooków, który bierze udzia? w promocji wyposa?ony jest w procesor firmy AMD, model E1-2100 APU. Taktowany cz?stotliwo?ci? 1 GHz sprawdzi si? podczas codziennej pracy z aplikacjami biurowymi, czy przy przegl?daniu Internetu. Komputer przeno?ny wyposa?ony jest w kart? graficzn? Radeon HD 8210, 4 GB pami?ci RAM typu DDR3 oraz pojemny dysk twardy 500 GB, który pozwoli na magazynowanie bardzo du?ej ilo?ci danych. Dzi?ki bezprzewodowej karcie WiFi 802.11 b/g/n, przewodowej LAN RJ-45 oraz Bluetooth b?dziemy mieli ca?y czas ??czno?? ze ?wiatem. Notebook posiada trzy porty USB w tym jeden 3.0, a tak?e nap?d DVD. Waga laptopa wynosi 2.23 kg, a jego wymiary to 37,8 x 26 x 2,5 cm.

Link do produktu: http://www.alsen.pl/laptopy/hp-pv15-g003sw-g2a33ea,id-76798

HP PV15-g013sw

Kolejny laptop posiada mocniejszy procesor, równie? firmy AMD. Model A4-5000 APU taktowany jest cz?stotliwo?ci? 1.5 GHz. Model ten posiada kart? graficzn? Radeon HD8330, dysk twardy o pojemno?ci 500 GB, a tak?e 4 GB RAM DDR3. Posiada tak? sam? wag? i rozmiar jak wy?ej prezentowany produkt. G?ównymi równicami s? procesor i karta graficzna. PV15-g013sw posiada matryc? LED o przek?tnej 15,6-cala, port HDMI, który b?dzie pomocny podczas wy?wietlania obrazu na zewn?trznym monitorze lub projektorze, a tak?e jak pozosta?e produkty nagrywark? DVD.

Link do produktu: http://www.alsen.pl/laptopy/hp-pv15-g013sw-g2a35ea,id-76796

HP PV15-g015sw

Trzeci z produktów, których dotyczy wakacyjna promocja w sieci Alsen to identyczny jak g013sw model, który dodatkowo posiada preinstalowany najnowszy system Microsoft Windows 8.1. Konfiguracja jest taka sama – dobre parametry, które idealnie b?d? pasowa?y do codziennej pracy z aplikacjami biurowymi, podczas przegl?dania Internetu, jak i w przypadku niewymagaj?cych aplikacji multimedialnych. Ka?dy z modeli posiada bardzo atrakcyjn?, czarn? obudow?, która idealnie b?dzie pasowa?a do ka?dego wn?trza – zarówno biurowego jak i domowego.

Link do produktu: http://www.alsen.pl/laptopy/hp-pv15-g015sw-f9e59ea,id-76794

Funkcje_których_potrzebujerz_-_HP_-_Alsen

Warto doda?, ?e w przypadku zamówienia do godziny 16:00 wysy?ka produktu odb?dzie si? jeszcze tego samego dnia. Link do promocji Alsen: http://www.alsen.pl/lp,funkcje_ktorych_potrzebujesz_hp

Czytaj dalej...