Zdrowy deser w kilka minut!

Nie musisz by? dietetykiem, lekarzem i innym tego typu specjalist? ds ?ywno?ci, ?eby? nie wiedzia?, ?e owoce i warzywa to podstawowe sk?adniki naszego jad?ospisu. Nie musisz by? równie? kucharzem, aby? nie potrafi? przygotowa? prostego dania sk?adaj?cego si? z produktów, które codziennie widujesz w swoim domu. 

Czytaj dalej...

Do odważnych sport należy, więc… CHALLENGE YOURSELF! Kolekcja 4F wiosna/lato 2015

W najnowszej kolekcji na sezon wiosna/lato 2015 marka 4F rzuca wyzwanie Challenge Yourself – odwa?nie definiuj?c nowoczesno?? i sportow? dynamik?.

Marka niezmiennie stawia na sportowy szyk i wygod?, ale tym razem idzie o krok dalej, prezentuj?c kolekcj? pe?n? futurystycznych i odwa?nych stylizacji.

Czytaj dalej...

Natalia Siwiec ambasadorką akcji „Dobro wraca” Fundacji Spartanie Dzieciom!

Fundacja Spartanie Dzieciom og?asza now? akcj? charytatywn? pod has?em “Dobro wraca”, której pierwsz? ambasadork? zosta?a Natalia Siwiec! Akcj? rozpoczyna sprzeda? kalendarzy z modelk?. Ca?y dochód z dystrybucji zostanie przeznaczony na zakup i monta? specjalnej hu?tawki dla wózków inwalidzkich na jednym z placów zabaw w Warszawie. Koszt hu?tawki to 18 tys. z?otych.

Fundacja „Spartanie Dzieciom” og?osi?a w?a?nie kolejn? zbiórk? charytatywn?. „Dobro wraca” to akcja, której celem b?dzie zebranie ?rodków na zakup i monta? specjalnych hu?tawek dla wózków inwalidzkich na placach zabaw na terenie ca?ej Polski. Pierwsz? ambasadork? akcji zosta?a Natalia Siwiec. Wspólnie ze Spartanami b?dzie zbiera? na hu?tawk?, która zostanie zamontowana w Warszawie. W osi?gni?ciu celu ma pomóc dystrybucja kalendarzy z modelk? na rok 2015.
Dzi?kujemy Pani Natalii za zaanga?owanie i przyj?cie tytu?u ambasadora naszej akcji! Mamy nadziej?, ?e w krótkim czasie do akcji do??cz? inni celebryci oraz sponsorzy i dzi?ki wspólnym dzia?aniom b?dziemy mogli ufundowa? wi?cej takich urz?dze?, aby place zabaw mog?y dawa? rado?? wszystkim dzieciom – mówi Micha? Le?niewski, Prezes Fundacji Spartanie Dzieciom.

LEMUR-nath-calendar2015_charytatywnie_V2

Wyj?tkowy kalendarz mo?na zamówi? wype?niaj?c formularz, który zamieszczony jest na stronie: http://spartaniedzieciom.org/formularz-wplat/ lub poprzez aukcj? na Allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=5038836846. Cena kalendarza to 50 z?.

Mo?na te? naby? wersj? z osobist? dedykacj? modelki za 100 z?. – Udzia? w akcji “Dobro wraca” jest dla mnie bardzo wa?ny, poniewa? same has?o akcji jest po cz??ci spe?nieniem mojej filozofii ?yciowej. Wierz? w to, ?e wszystko co robimy w szczególno?ci te ma?e dobre uczynki maj? du?y wp?yw na ca?e nasze ?ycie. Chcemy wspólnie z Fundacj? „Spartanie Dzieciom” oraz sportowym partnerem fundacji – firm? New Balance, ufundowa? jak najwi?ksz? liczb? takich hu?tawek, aby podarowa? u?miech i rado?? dzieciom, które na co dzie? zmagaj? si? z przeciwno?ciami losu – mówi Natalia Siwiec.

Sponsorem kalendarza jest firma Lemur Hot Road Garage. Zdj?cia wykonali: ?ukasz Ratajak i Tomasz Zieniewicz.

Wi?cej informacji o akcji na: www.spartaniedzieciom.org.

 

Czytaj dalej...

Odkryj magię świąt z AVON!

?wi?teczny czas wype?niony jest rado?ci?, spokojem i spotkaniami z najbli?szymi osobami. Czas, który niesie ciep?o i mi?o??, pozwala na chwil? si? zatrzyma? w pogoni codziennych obowi?zków. Na t? specjaln? okazj? AVON przygotowa? wyj?tkowe zestawy kosmetyków, za spraw? których ?wi?ta stan? si? jeszcze pi?kniejsze.

Czytaj dalej...