Jak ju? pisali?my, na pocz?tku kwietnia 2014 roku w Warszawie zjawi?a si? najwi?ksza gwiazda hip – hopu – 50 Cent! Spotka? mogli?my go mi?dzy innymi na Ok?ciu, w z?otych tarasach czy DDTVN. Jednak muzyk nie odwiedzi? Polski w celu koncertowania, a promowania najnowszego osi?gni?cia – SMS Audio. S? to bezprzewodowe oraz przewodowe s?uchawki. Mia?am mo?liwo?? testowania modelu Over – Ear ANC.

PUDE?KO
S?uchawki mieszcz? si? w niewielkim opakowaniu. Pocz?tkowo my?la?am, ?e ma czarny kolor, jednak jest to tylko ok?adka, po której zdj?ciu znalaz?am bardzo ?adne niebieskie pude?ko. Pó?niej ukazuje si? nam ?wietne zdj?cie 50 Centa. Nast?pnie kieszonka z zawarto?ci?, czyli naklejkami, instrukcj? obs?ugi i broszurkami informacyjnymi. Najwa?niejsze jest tu jednak niebiesko – czarne etui, w którym znajduj? si? ANC i odpinan? kieszonk? z mi?kk? niebiesk? ?ciereczk?, kablem USB, kablem audio i adapterem do samolotu.

STREETby50_ANC_BLK1 STREETby50_ANC_BLK3

S?UCHAWKI

Je?li chodzi o s?uchawki pod wzgl?dem wizualnym s? naprawd? ?wietne. Kolor z jakim mia?am do czynienia to cool silver, czyli ?wietne srebrno – bia?e elementy, zarówno matowe jak i po?yskuj?ce. Oprócz plastikowej struktury jest tak?e skóro – podobny materia? na kab??ku i muszlach. Dó? SMS Audio Over – Ear wyposa?ono w gniazdo micro USB, 3,5 mm gniazdo audio i w??cznik funkcji ANC.

Dodatkowo znajdziemy diody LED, gdzie np. niebieskie ?wiat?o sygnalizuje w??czon? funkcj?, a czerwone roz?adowan? bateri?. Jedynym minusem jest niebieski odcie? wymiennego kabla. Lepszym rozwi?zaniem by?by czarny lub bia?y, czyli bardziej stonowany i uniwersalny kolor.

STREETby50_ANC_SLV1 STREETby50_ANC_SLV3-2

U?YTKOWANIE

SMS Audio spodoba?y mi si? ju? pocz?wszy od pude?ka. Jest niezwykle praktyczne, niewielkie oraz bardzo ozdobne, dzi?ki czemu nie musimy martwi? si? o to, ?e b?dzie przeszkadza? w domu. Posiada tak?e uchwyt, który pozwoli nam je przenosi?. Podobn? funkcj? ma etui, mimo ?e jest to jednak prowizoryczny uchwyt. S?uchawki ?wietnie sprawuj? si? nawet przez d?ugi czas s?uchania muzyki. Nie odczu?am bólu uszu czy ucisku.

Podczas wykonywania ró?nych czynno?ci typu bieganie, u?ywanie ANC w domu czy je?dzie na rowerze nie mia?am ?adnego problemu z kablem. Nie pl?ta? si? i nie przeszkadza? w ?aden sposób. Dodatkowo ma fajn? matow? struktur?. Najfajniejsze jest to, ?e s?uchawki si? zginaj?. Z obu stron posiadaj? zawiasy, dzi?ki czemu zmieszcz? si? w wiele miejsc. Do tego s? lekkie.

STREETby50_ANC_BLK2 STREETby50_ANC_SLV2

D?WI?K

D?wi?k to kolejne zaskoczenie podczas testowania. Brzmi? tak samo ?wietnie, jak wygl?daj?. 50 Cent zapewnia?, ?e fani ka?dego gatunku muzycznego s?uchaj?c ulubionych utworów b?d? czuli si? jak w studiu i tak tez si? dzieje. Zarówno delikatne d?wi?ki, jak i mocny dubstep brzmi? krystalicznie i naprawd? zachwycaj?co. Nie mam zastrze?e? równie? do basu, który ca?e szcz??cie nie jest zbyt intensywny i zag?uszaj?cy piosenk?. Uwa?am, ?e s?uchawki tworzono z du?ym skupieniem i dok?adno?ci?. S? idealne w ka?dym detalu.

Dodatkowo posiadaj? funkcj? ANC, czyli aktywn? redukcje szumów, co czyni je jeszcze bardziej profesjonalnym produktem. Bateria litowo – jonowa pozwala u?ytkownikowi na s?uchanie muzyki przez ok 70 godzin z w??czonym ANC. Natomiast czas ?adowania baterii to jedyne 2,5 godziny.

PODSUMOWANIE

SMS Audio ?wietnie postara?o si? o to, aby ka?dy u?ytkownik mia? przyjemno?? do?wiadczenia dobrej jako?ci studyjnego d?wi?ku. Over – Ear ANC wy?apuj? ka?dy d?wi?k. Mo?na odnie?? wra?enie, ?e s?uchamy muzyki w 3D. Je?li chodzi o s?uchawki pod wzgl?dem designu i brzmienia nie mog? mie? ?adnych zastrze?e?. Natomiast by?abym bardziej zadowolona z innego koloru kabla oraz wi?kszego uchwytu pude?ka i etui, dzi?ki czemu jeszcze ?atwiej i bardziej komfortowo mo?na by by?o je przenosi?. 1199 z? jest cen? jak najbardziej adekwatn? co do jako?ci ich wyrobu.

STREETby50_ANC_BLK4

Share: