Kolor ma niezwyk?? moc – wyra?a emocje, potrafi doda? pewno?ci siebie lub uspokoi? i wyciszy?. Tymczasem tylko 50% kobiet nosi ubrania w swoim ulubionym kolorze. Czas na zmian?! Teraz ka?da kobieta mo?e si?gn?? po kolor!

Dove Invisible Dry to pierwszy na rynku antyperspirant, który nie tylko nie pozostawia ?ladów na tkaninach w 100 kolorach, ale tak?e chroni przed poceniem i piel?gnuje skór? pod pachami. A zatem – czas na kolor!

Kobiety i kolory…

Na zlecenie marki Dove przeprowadzono niezwyk?e badanie, które zaprezentowa?o stosunek kobiet z ca?ego ?wiata do kolorów i kolorowych ubra?. Wyniki okaza?y si? zaskakuj?ce:

  • tylko 50% kobiet cz?sto nosi ubrania w swoim ulubionym kolorze;
  • tylko 37% kobiet czuje si? pewnie w kolorach innych ni? czer? i biel, a zaledwie 14% uwa?a, ?e wygl?da w nich pi?knie;
  • jedna czwarta ankietowanych kobiet s?dzi, ?e za?o?enie kolorowego stroju do pracy spowoduje, ?e b?d? postrzegane mniej profesjonalnie przez innych; Z drugiej strony kobiety my?l?c o kolorach przyzna?y, ?e maj? one niezwyk?? moc:
  • 50% ankietowanych by?a zdania, ?e noszenie kolorowych strojów ma pozytywny wp?yw na ich samopoczucie i odczucia otaczaj?cych je osób;
  • niemal po?owa kobiet okre?li?a ?ó?ty jako kolor energetyzuj?cy, fioletowy jako dodaj?cy  pewno?ci siebie, turkusowy jako uspokajaj?cy, a a? 60% ankietowanych kojarzy?o ziele? ze spokojem.

Wniosek – skoro wiemy ju?, ?e kolory s? w stanie zmieni? samopoczucie nasze i osób w naszym otoczeniu, teraz jest najlepszy moment na porzucenie czerni i bieli!

Antyperspirant, który dba o kolory!

Dove pragnie, by kobiety na ca?ym ?wiecie zmieni?y zdanie o kolorach i mog?y nosi? swoje ulubione ubrania bez wzgl?du na ich barw?. W pracy, na spotkaniu z przyjació?mi, w domu czy na zakupach, najnowszy antyperspirant Dove chroni tkaniny przed plamami, pozwalaj?c kobietom na wi?ksz? pewno?? siebie i noszenie ulubionych kolorów, kiedy tylko tego zapragn?.

Nowy Dove Invisible Dry to pierwszy, przetestowany antyperspirant, który nie pozostawia widocznych ?ladów na ubraniach w 100 kolorach, zarówno na czerni jak i bieli. Badania potwierdzi?y, ?e nie tylko nie plami ubra?, ale tak?e zachowuje wszystkie zalety antyperspirantów Dove – skutecznie redukuje pocenie, a dzi?ki unikalnej formule z ¼ z kremu nawil?aj?cego, piel?gnuje delikatn? skór? pod pachami.

Antyperspirant Dove Invisible Dry

Dove_Invisible_aerozol

  • Gwarantuje 48-godzinn? ochron? przed poceniem.
  • Dzi?ki unikalnej formule nie pozostawiaj? widocznych ?ladów na kolorowych ubraniach – jego skuteczno?? zosta?a przetestowana na 100 kolorach tkanin.
  • Dzi?ki zawarto?ci kremu nawil?aj?cego a? w ¼ swojej obj?to?ci pozostawia skór? g?adk? jak nigdy dot?d i pomaga w utrzymaniu prawid?owego poziomu jej nawil?enia.

Dove Invisible Dry dost?pny jest w formie: spray’u, sztyftu i roll-on’u; cena sugerowana 12 z?, Dove Invisible Dry jest dost?pny w sprzeda?y od marca 2014r.

Dove_Invisible_roll-on

Share: