Ludzie od wieków poszukuj? eliksiru wiecznej m?odo?ci, zdrowia i pi?kna. Wydaj?c maj?tek na drogie kosmetyki, zabiegi i suplementy diety zapominamy, ?e to, czego naprawd? nam potrzeba, dostarcza sama natura. Wiedz? o tym m.in. mieszkanki Karaibów, które ?ród?o pi?kna i dobrego samopoczucia maj? dos?ownie na wyci?gni?cie r?ki – zamkni?te w niepozornym kokosie.

Orzechy kokosowe kojarz? si? g?ównie z wod? i mlekiem, nie ka?dy natomiast s?ysza?, ?e pozyskuje si? z nich tak?e bardzo warto?ciowy olej. Olej kokosowy (zwany równie? mas?em czy t?uszczem kokosowym) t?oczy si? z kopry, czyli twardego mi??szu orzechów, zawieraj?cego bezcenne minera?y i witaminy. Najcz??ciej na gor?co, jednak ten najbardziej warto?ciowy, rzadziej spotykany, jest t?oczony na zimno. Nie traci wtedy swojego charakterystycznego zapachu, posiada równie? pe?ni? wyj?tkowych w?a?ciwo?ci. Olej kokosowy jest nie tylko wspania?ym produktem spo?ywczym, niezast?pionym w kuchni – stosuje si? go równie? do piel?gnacji cia?a i w?osów, a tak?e jako naturalny lek.

Podstawa zdrowej diety

Olej kokosowy g?ówne zastosowanie znajduje oczywi?cie w kuchni. Mo?na go u?ywa? praktycznie do wszystkiego – od smarowania pieczywa, przez sma?enie i pieczenie, po przygotowywanie deserów. Lekko podgrzany i dodany do kawy sprawi, ?e b?dzie ona bardziej kremowa, o bogatszym smaku, nie b?dzie równie? wyp?ukiwa?a z organizmu cennego magnezu i wapnia.

Jako sk?adnik koktajlu owocowego zapewni solidny zastrzyk zdrowej energii, ze wzgl?du na wysok? zawarto?? witamin i minera?ów. Olej kokosowy idealnie nadaje si? do sma?enia w wysokich temperaturach, poniewa? nie je?czeje (nie zawiera utleniaj?cych si? kwasów t?uszczowych). Mo?na dodawa? go do deserów i pieczonych ciast, a nawet zast?pi? nim inne oleje przygotowuj?c domowy majonez.
Olej kokosowy jest wyj?tkowym, lekkostrawnym t?uszczem, który nie tylko nie przyczynia si? do budowy tkanki t?uszczowej w organizmie, ale wr?cz przeciwnie – przyspiesza metabolizm i pomaga w walce ze zb?dnymi kilogramami.

Zast?pienie innych t?uszczów olejem z kokosa mo?e spowodowa? spadek wagi nawet o 2kg miesi?cznie! Jest on równie? bardziej syc?cy ni? w?glowodany i skuteczniej zabija uczucie g?odu. Ponadto poprawia wch?anianie wapnia, magnezu i innych sk?adników od?ywczych, co jest szczególnie wa?ne w przypadku stosowania diety, a tak?e u osób cierpi?cych np. na anemi?.

Naturalny lek…

Liczne badania naukowe wykaza?y, ?e woda kokosowa poziomem elektrolitów przypomina osocze ludzkiej krwi – zawiera niezb?dne dla organizmu sk?adniki, takie jak magnez, potas, wap?, fosfor oraz witaminy B1, B2, B3, B5, B6 i C.

Z czasem s? one wch?aniane przez kopr? (mi??sz), a w przypadku t?oczenia na zimno pozostaj? równie? w du?ych ilo?ciach w oleju. Ponadto a? w po?owie sk?ada si? on z kwasu laurynowego, naturalnie wyst?puj?cego tylko w kokosie i mleku matki, odpowiadaj?cego za budow? odporno?ci organizmu.

Kwas laurynowy ma niezwykle silne w?a?ciwo?ci wiruso- i bakteriobójcze, olej kokosowy mo?na wi?c nazwa? naturalnym antybiotykiem, który nie niszczy flory bakteryjnej organizmu – „atakuje” wy??cznie szkodliwe wirusy.
Olej kokosowy korzystnie wp?ywa na prac? serca i uk?adu krwiono?nego, m.in. redukuj?c poziom cholesterolu i zmniejszaj?c ryzyko mia?d?ycy. Warto równie? wiedzie?, ?e jest tak?e bogatym ?ród?em trójglicerydów, które podawane chorym na Alzheimera powodowa?y popraw? ich stanu zdrowia.
Ze wzgl?du na silne w?a?ciwo?ci antygrzybiczne olej kokosowy pomaga zwalczy? uci??liw? grzybic? stóp zwan? „stop? sportowca” czy „stop? atlety”.

Olej kokosowy jest polecany m.in. przy przezi?bieniach, osobom o os?abionej odporno?ci, cierpi?cym na anemi?, walcz?cym z nadwag?, a tak?e maj?cym problemy z uk?adem trawiennym. Osoby cierpi?ce na alergi? mog? niewielk? ilo?? oleju wciera? sobie do nosa, aby z?agodzi? m?cz?ce objawy uczulenia.

…i kosmetyk

Olej kokosowy to nie tylko wyj?tkowy sk?adnik codziennej diety, dbaj?cy o organizm „od ?rodka”. Mo?na go z powodzeniem stosowa? równie? do zewn?trznej piel?gnacji skóry twarzy i ca?ego cia?a, a tak?e do w?osów. Posiada w?a?ciwo?ci silnie nawil?aj?ce i od?ywcze, zadzia?a wi?c jak najlepszy balsam. Zawiera antyoksydanty, które zwalczaj? wolne rodniki, spowalniaj?c proces starzenia si? skóry.

Chi_foto_3sloiki_72DPI

Olej kokosowy to naturalny krem przeciwko zmarszczkom, pomocny równie? w walce z cellulitem i rozst?pami. Dodatkowo wspomaga gojenie si? ran, dzia?a antyseptycznie i antybakteryjnie, ?agodzi oparzenia s?oneczne i podra?nienia po uk?szeniach owadów. Jest szczególnie polecany osobom borykaj?cym si? z problemem tr?dziku czy egzemy. Mo?na go równie? nak?ada? na usta zamiast pomadki ochronnej.

Olej kokosowy dodawany do szamponu wzmocni w?osy; mo?e równie? by? stosowany jako maseczka nawil?aj?co-od?ywcza. Dzi?ki swojej wyj?tkowej budowie wnika g??boko w struktur? w?osa, wzmacniaj?c j? od ?rodka, nawil?aj?c, zapewniaj?c ochron? i wyj?tkowy blask. W?osy staj? si? silniejsze, mi?kkie i l?ni?ce, nie rozdwajaj? si?. Olej kokosowy wzmacnia równie? cebulki w?osów, zapobiegaj?c ich nadmiernemu wypadaniu. Dzi?ki w?a?ciwo?ciom przeciwgrzybicznym pomaga w walce z ?upie?em.

Ciekawostk? jest, ?e olej kokosowy mo?na stosowa? równie? do piel?gnacji… z?bów, np. zamiast p?ynu do p?ukania ust lub dodaj?c go do pasty. Wzmacnia szkliwo, mineralizuje, a tak?e wybiela.

Chi znaczy ?ycie

Wschodnia medycyna ludowa s?owem „chi” okre?la energi? ?yciow?, witaln?, obecn? we wszech?wiecie. Czy mo?e istnie? lepsza nazwa dla produktu o tak wyj?tkowych w?a?ciwo?ciach? Marka Chi narodzi?a si? w Londynie w 2011r., by ju? rok pó?niej uzyska? tytu? najszybciej rozwijaj?cej si? marki na rynku wód kokosowych. Jej produkty powstaj? z dok?adnie wyselekcjonowanych tajlandzkich orzechów, zachowuj?c pe?ni? warto?ci od?ywczych i wyj?tkowych w?a?ciwo?ci.

Olej kokosowy Chi jest ca?kowicie naturalny, t?oczony na zimno, nie zawiera dodatku substancji sztucznych; pochodzi w 100% z kokosa. Oprócz oleju, Chi jest producentem równie? najwy?szych jako?ciowo naturalnych wód kokosowych.

Cz??? zysku ze sprzeda?y produktów Chi trafia do tajlandzkich sieroci?ców, w ramach akcji charytatywnej „One seed, one life”.

Ambasadorem i wy??cznym dystrybutorem marki w Polsce jest firma onlyEKO. Aby dowiedzie? si? wi?cej o oleju oraz wodach kokosowych Chi zapraszamy na Facebook.com/OnlyEko.CHI oraz na stron? www.onlyeko.pl.

Olej_Chi_packshot

Sugerowana cena detaliczna: 59z?/s?oik 500ml

Olej kokosowy Chi dost?pny jest w sklepie internetowym www.onlyeko.pl

Share: