P?odno?? kobiety pod kontrol? komputera? Brzmi abstrakcyjnie i nierealnie – a jednak!

Antykoncepcja hormonalna to jedna z najcz?stszych metod zapobiegania ci??y. Najbardziej powszechna, licznie stosowana i wci?? bardzo niezdrowa.  Mimo ?e ?rodki hormonalne charakteryzuj? si? du?? skuteczno?ci?, ich regularne za?ywanie wi??e si? jednak z konieczno?ci? systematycznych bada?, wysokimi, comiesi?cznymi wydatkami oraz negatywnymi skutkami ubocznymi dla zdrowia kobiet.

Inteligentne komputery cyklu Lady-Comp to doskona?a alternatywa dla kobiet, które nie chc? lub nie mog? stosowa? ?rodków hormonalnych lub innych metod zapobiegania ci??y. Lady-Comp jest w 100% ekologiczny i prosty w stosowaniu. Jedyne, czego wymaga od u?ytkowniczki, to codzienny pomiar temperatury, zaraz po przebudzeniu. Doskonale sprawdza si? w kwestii antykoncepcji, równie? w przypadku nieregularnych miesi?czek, posiada dodatkow? funkcj? statystyki cyklu, niezwykle przydatn? dla diagnostyki jego ewentualnych zaburze?.

Copy_of_Resize_of_LC3

Bezpiecznie!

Lady-Comp jest produkowany nieprzerwanie od 27 lat. Oznacza to, i? zosta? sprawdzony
i by? u?ytkowany przez kolejne pokolenia. Skuteczno?? komputerów cyklu Lady-Comp kszta?tuje si? na poziomie 99,36 %.

Zdrowo!

Bez hormonów, bez humorów, bez obaw – komputery cyklu Lady-Comp to jednorazowa inwestycja w swoje zdrowie. Przy poprawnym u?ytkowaniu, dbaniu oraz czyszczeniu, mog? by? one stosowane przez 10 lat i wi?cej. Co wa?ne, skuteczno?? komputera jest ca?y czas taka sama.

Wygodnie!

Komputery Cyklu to ma?e oraz podr?czne urz?dzenia, które podczas podró?y, wyjazdu zmieszcz? si? w ka?dej torebce kobiety. Jego uniwersalno?? oznacza, ?e mog? by? one stosowane niemal przez ka?d? kobiet?, niezale?nie od miejsca zamieszkania, pracy, rytmu dnia czy charakteru!

Cena: 1 999 z?

Czas na zmiany, czas na Baby-Comp

Resize_of_BCLC

Gdy kobieta uzna, ?e jest gotowa do macierzy?stwa Lady-Comp mo?na zamieni? na komputer cyklu z serii Baby-Comp, który pomaga w zaplanowaniu potomstwa. Produkt Baby-Compskierowany jest g?ównie do przysz?ych rodziców. Wskazuje optymalny czas na zap?odnienie, mo?e pomóc w zaplanowaniu p?ci dziecka, podaje dat? pocz?cia i porodu. W przypadku problemów z p?odno?ci? pozwala je szybko zdiagnozowa?, ze wzgl?du na posiadan? rozbudowan? statystyk? cyklu.

Cena: 2 499 z?

Dla zabieganych – Pearly

Copy_of_Resize_of_Pearly3

Oferta produktowa skierowana jest do nowoczesnych kobiet, cz?sto podró?uj?cych, zabieganych ale ?wiadomych zagro?e? jakie niesie ze sob? tradycyjna antykoncepcja hormonalna. Skuteczno?? komputera Pearly szacuje si? tak samo jak w przypadku Lady-Comp oraz Baby-Comp na 99,36%. Stosowanie komputera nie powoduje ?adnych skutków ubocznych. Wbudowana bateria o ?ywotno?ci 2-3 lat jest wymienialna.
Cena: 1299z?

Share: