O tym, ?e ubrania z bawe?ny s? najlepsze dla dzieci, wiemy wszyscy. Bawe?na kojarzy si? z czym? naturalnym, zdrowym – w przeciwie?stwie do materia?ów syntetycznych, sztucznych. Dlatego te? podczas zakupu odzie?y dla niemowl?t czy starszych dzieci najch?tniej si?gamy po t?, która na metce ma zapis „100% cotton”.

Ma?o kto zadaje sobie pytanie, czy mo?liwe jest, aby w dzisiejszym uprzemys?owionym ?wiecie surowiec pozyskiwany na masow? skal? pozostawa? naturalny? Kiedy przyjrzymy si? bli?ej temu problemowi okazuje si? znacznie powa?niejszy, ni? mog?oby si? wydawa? na pierwszy rzut oka…

Bawe?na konwencjonalna – ile natury w „naturalnym” produkcie?

Bawe?na nale?y do najcz??ciej uprawianych ro?lin na ?wiecie. Jej plantacje zajmuj? powierzchni? blisko 35 mln hektarów, a oko?o 80 krajów produkuje j? na skal? komercyjn?, znacznie wspieraj?c swój bud?et.

ubang2

W przypadku nieurodzaju straty liczy si? w milionach z?otych, z tego powodu bawe?na jest dok?adnie zabezpieczana przed szkodnikami, a jej rozwój przyspiesza si? poprzez aplikacj? specjalnych ?rodków chemicznych. Konwencjonalna uprawa bawe?ny znajduje si? na niechlubnym pierwszym miejscu w rankingu najbardziej toksycznych. Podczas gdy plantacje bawe?ny to zaledwie ok. 2,5% ca?ej ziemi uprawnej na ?wiecie, to na jej wyprodukowanie przypada a? 25% ?rodków owadobójczych i 10% wszystkich stosowanych pestycydów!

Wiele z nich zosta?o sklasyfikowanych przez ?wiatow? Organizacj? Zdrowia (WHO) jako wyj?tkowo niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie dla uk?adu nerwowego niemowl?t i dzieci. Cz??? ?rodków chemicznych mo?e pozostawa? we w?óknach bawe?ny, maj?c pó?niej styczno?? ze skór?. Uznaje si?, ?e jest to jedna z przyczyn coraz cz??ciej diagnozowanych alergii i powik?a? skórnych u dzieci, jak równie? astmy.

Dodatkowo, uprawa bawe?ny wymaga ogromnych ilo?ci wody, która wraz ze ?rodkami chemicznymi przenika do gleby, zanieczyszczaj?c j? na wiele lat, zaburzaj?c ekosystem i powoduj?c nie tylko zagro?enie dla lokalnych gatunków ro?lin i zwierz?t, ale przede wszystkim dla ludzi.

ubang3

Szacuje si?, ?e co roku z powodu zatru? pestycydami na plantacjach bawe?ny umiera ok. 20 tys. osób, w tym dzieci poni?ej 10 roku ?ycia.

Pomimo i?, wydawa?oby si?, czasy niewolnictwa dawno min??y, na plantacjach bawe?ny nadal wykorzystuje si? prac? wielu ludzi, nawet ma?ych dzieci (w samym Egipcie jest to ok. miliona maluchów w wieku 5-10 lat). To wci?? ogromny problem spo?eczny. Wynagrodzenie za kilkana?cie godzin ci??kiej, mozolnej pracy zazwyczaj nie wystarcza nawet na skromne utrzymanie rodziny. Nie dziwi wi?c fakt, ?e rejon najwi?kszych upraw bawe?ny w Indiach nazywany jest „suicide belt” (pas samobójstw).

Bawe?na organiczna – z szacunku dla natury i cz?owieka

ubang4

Plantacje bawe?ny organicznej to powrót do naturalnych metod uprawy ro?lin. Zanim otrzymaj? certyfikat ekologiczny, gleba zostaje poddana 3-letniej kwarantannie, w trakcie której nie mog? do niej trafia? ?adne sztuczne substancje. Od momentu wysiewu do chwili produkcji gotowego wyrobu wszystko podlega ?cis?ej kontroli jako?ci. Wzrost bawe?ny odbywa si? zgodnie z procesami zachodz?cymi w przyrodzie, bez u?ycia ?rodków chemicznych ani sztucznych nawozów stymuluj?cych wzrost. Zastosowanie znajduj? wy??cznie substancje podlegaj?ce biodegradacji, takie jak np. czosnek, lucerna, kwas cytrynowy czy obornik. Uprawy ekologiczne pozwalaj? równie? na znaczn? oszcz?dno?? wody, co jest nie bez znaczenia zwa?ywszy na fakt, ?e 3/4 plantacji znajduje si? w krajach Trzeciego ?wiata.

Bawe?na organiczna jest zbierana r?cznie, bez u?ycia maszyn, cosprawia, ?e nie miesza si? z olejem z nasion i nie zachodzi konieczno?? jej chemicznego czyszczenia. W manufakturze, do której nast?pnie trafia, jest myta r?cznie, przy pomocy ?agodnych, naturalnych ?rodków, dzi?ki czemu jej w?ókna s? trwalsze, nie os?abione przez chemi?, a co za tym idzie – s? bardziej wytrzyma?e i mi?kkie, przyjemniejsze w dotyku. Do barwienia s?u?? wy??cznie naturalne, certyfikowane, nietoksyczne barwniki, np. glinki.

UBANGSS14_8-p

Produkcja bawe?ny organicznej jest etyczna – wolna od niewolniczej pracy dzieci i doros?ych. Na certyfikowanych plantacjach nie ma miejsca dla cierpienia i wyzysku; pracownicy otrzymuj? uczciw? zap?at?. Dlatego bawe?na organiczna oprócz certyfikatu GOTS posiada z regu?y równie? certyfikat FairTrade (Sprawiedliwego Handlu), który potwierdza przestrzeganie praw pracowniczych oraz gwarantuje bezpiecze?stwo produktu dla zdrowia ludzi i dla ?rodowiska.

Czy ekologia mo?e by?… ekonomiczna?

Pomimo ?e na plantacjach bawe?ny organicznej stosuje si? naturalne systemy obronne przed szkodnikami, wielko?? jej plonów nie mo?e konkurowa? z plantacjami konwencjonalnymi. Uprawa ekologiczna poch?ania wi?cej czasu, wi??e si? z wi?kszymi nak?adami pracy, jest równie? wspierana badaniami nad zachowaniem naturalnej czysto?ci surowca, co sprawia, ?e pochodz?ca z niej bawe?na jest dro?sza.

W zamian za wy?sz? cen? otrzymujemy jednak du?o wy?sz? jako??. W?ókna bawe?ny organicznej, które nie maj? styczno?ci ze ?rodkami chemicznymi, s? silniejsze, bardziej spr??yste i odporne na rozci?ganie. Mokre staj? si? o ok. 30% mocniejsze ni? suche, znios? wi?c liczne prania, nie trac?c swoich w?a?ciwo?ci ani kolorów, co ma szczególne znaczenia w przypadku odzie?y dzieci?cej, przechodz?cej prawdziwe testy wytrzyma?o?ci. Ubrania pos?u?? d?u?ej, d?u?ej te? b?d? cieszy?y oko.

Najwi?ksz? zalet? bawe?ny organicznej jest jednak to, ?e nie maj?c styczno?ci z chemi?  i pestycydami nie podra?nia skóry, nie powoduje alergii ani uczule?.

Jest w pe?ni zdrowa i bezpieczna, dlatego idealnie nadaje si? szczególnie dla niemowl?t i ma?ych dzieci. Jest przewiewna, naturalnie oddycha, zapewnia dost?p powietrza do skóry, jednocze?nie dobrze trzymaj?c ciep?o w ch?odniejsze dni. Dodatkowo ma ?adny zapach i jest delikatna w dotyku. Wybieraj?c bawe?n? organiczn? p?acimy za najwy?sz? jako??, a dodatkowo wspieramy walk? z nieludzkimi warunkami pracy na plantacjach konwencjonalnych i pomagamy ratowa? ?rodowisko. Najwa?niejsza jest jednak ?wiadomo??, ?e nasze dziecko nosi na sobie odzie? bezpieczn?, nie zagra?aj?c? jego zdrowiu.

Dobry przyk?ad idzie z „góry”…

…a konkretnie z pó?nocy Europy. W Polsce bawe?na organiczna traktowana jest jeszcze jako ciekawostka, niemniej jednak si?ga po ni? coraz wi?cej osób. Tymczasem w Skandynawii, gdzie ?wiadomo?? ekologiczna jest mocno rozwini?ta, wybiera j? wi?kszo?? rodziców – szczególnie dla niemowl?t i ma?ych dzieci. Skandynawowie przyk?adaj? wielk? wag? do jako?ci zakupywanego produktu, zw?aszcza, je?li jest on przeznaczony dla ich dzieci.

S? równie? znani z poszanowania dla ?rodowiska naturalnego – to w ko?cu jeden z najczystszych zak?tków Europy. Nic wi?c dziwnego, ?e skandynawskie firmy produkuj?ce odzie? dla maluchów przyk?adaj? ogromn? wag? do u?ywanych surowców i ch?tnie si?gaj? po bawe?n? organiczn?.

Najlepszym przyk?adem jest du?ska firma Katvig – chyba najbardziej zaanga?owana ekologicznie marka odzie?y dla dzieci, stawiaj?ca na zrównowa?on? produkcj? i spo?eczn? odpowiedzialno??.

Jej ubrania powstaj? z najdelikatniejszych, ?ci?le selekcjonowanych w?ókien bawe?ny organicznej, w pe?nym poszanowaniu zarówno dla ?rodowiska, jak i bezpiecze?stwa i zdrowia maluchów. Wiele innych popularnych skandynawskich firm odzie?owych, takich jak Urban Elk, Duns, Roda Hund  czy Smalfok, korzysta w produkcji wy??cznie z bawe?ny organicznej, szczyc?c si? certyfikatem GOTS (Global Organic Textile Standard). (Certyfikacja ta obejmuje ca?y proces produkcji: od zbioru surowców, przez przetwórstwo, wytwarzanie, pakowanie, etykietowanie, eksport, import oraz dystrybucj?. Ka?dy etap musi spe?nia? okre?lone kryteria, aby uzyska? jak najwi?ksze korzy?ci dla ?rodowiska.)

Ekologiczne ubranka wcale nie musz? by? bia?e i nudne. Zastosowanie w pe?ni bezpiecznych, naturalnych barwników pozwala uzyska? wyj?tkowe kolory tkanin, poza tym Skandynawowie s?yn? z praktyczno?ci i pomys?owo?ci.

ubang6

Dzieci?ca odzie? nie tylko jest wygodna i trwa?a, ale tak?e pobudza wyobra?ni? maluchów i zach?ca do kreatywnych zabaw poprzez niezwyk?e wzornictwo.

Skandynawskie ubranka dla dzieci mo?na zakupi? u oficjalnego polskiego przedstawiciela, w sklepie internetowym Lasse i Bosse (www.lasseibosse.pl, Facebook.com/lasseibosse).

Share: