Pi?kne, zadbane i pon?tne usta to nasza bro? kobieca. Odpowiednio podkre?lone makija?em mog? uwodzi?, przyci?ga? uwag? i dodawa? urodzie wyrazisto?ci. Jednak czar pryska, gdy pojawia si? na nich opryszczka. To zjawisko do?? cz?ste jesieni? i zim?, gdy nasz uk?ad odporno?ciowy jest os?abiony. Wiemy jak skutecznie (i dyskretnie!) zwalczy? ten nieestetyczny problem. Nie daj si? zaskoczy?

Zazwyczaj zauwa?asz j? w najmniej odpowiednim momencie: przed wa?nym spotkaniem biznesowym, randk? lub wielkim wyj?ciem. Masz wra?enie, ?e ta z?o?liwo?? losu przytrafia si? tylko Tobie? Wirusem opryszczki zara?amy si? najcz??ciej w dzieci?stwie, zazwyczaj zupe?nie nie?wiadomie. Szacuje si?, ?e a? oko?o 80% populacji jest nosicielami wirusa w stanie utajonym, natomiast u 20% regularnie, ?rednio dwa do trzech razy w roku, wyst?puj? objawy opryszczki wargowej. Jej nawroty wyst?puj? najcz??ciej w wyniku stresu lub przem?czenia, a tak?e w chwilach os?abionej odporno?ci, podczas przezi?bienia lub grypy, menstruacji. Pojawi? si? mo?e tak?e, gdy na zewn?trz jest niska temperatura.

Usterka na ustach?

Delikatne pieczenie lub mrowienie, uczucie napi?cia skóry w okolicy ust to pierwsze objawy opryszczki. Im wcze?niej zaczniesz dzia?a?, tym wi?ksze szanse, ?e szybciej j? wyleczysz. By nic nie popsu?o Twoich planów zawsze miej w torebce niewidoczne plastry na opryszczk? COMPEED®, które dzi?ki technologii hydrokoloidowej lecz? zmiany opryszczkowe szybko i skutecznie, a dzi?ki formatowi plastra s? niczym tarcza antywirusowa: zmniejszaj? ryzyko powstania zaka?enia, maskuj? opryszczk?, zapobiegaj? powstawaniu nieestetycznych strupków i przyspieszaj? gojenie. Badania kliniczne potwierdzi?y, ?e lecz? opryszczk? w tempie porównywalnym do kremu z 5% zawarto?ci? acyklowiru. Mog? by? stosowane w ka?dej fazie rozwoju opryszczki, równie? pod makija?. Plastry COMPEED® pozostaj? na skórze nawet 12 godzin, co sprawia, ?e s? niezwykle wygodne w u?yciu. Dodatkowym atutem jest pude?ko z lusterkiem u?atwiaj?ce ich aplikacj?.

COMPEED® – Niewidoczne plastry na opryszczk?
Nieprzerwane dzia?anie a? do 12 godzin*
Pojedynczy plaster na opryszczk? dzia?a nieprzerwanie a? do 12h* ju? od pierwszego zastosowania, aby szybko leczy? zmiany opryszczkowe w optymalnym ?rodowisku oraz minimalizowa? ryzyko powstania strupa, co jest jedn? z jego przewag w porównaniu do kremów antywirusowych. Ponadto, dzi?ki swojemu formatowi, dzia?a jak tarcza antywirusowa zmniejszaj?c ryzyko powstania zaka?enia oraz zara?enia opryszczk?.

Plaster leczy** opryszczk? w tempie porównywalnym do kremu z 5% zawarto?ci? acyklowiru, pozwalaj?c Ci w szybkim tempie pozby? si? problemu, by znów nic nie mog?o Ci? zatrzyma?!

Opakowanie zawiera 15 plastrów oraz lusterko pomocne przy nak?adaniu plastra.
Rekomendowana cena opakowania: ok. 26z?

*W badaniu klinicznym z udzia?em 174 uczestników, u 25% badanych plaster utrzymywa? si? na skórze przez 12 godzin lub d?u?ej. W indywidualnych przypadkach czas ten mo?e si? ró?ni?.

** Karlsmark T, Goodman JJ, Drouault Y, Lufrano L, Pledger GW. Randomizowane badanie kliniczne w celu porównania plastrów na opryszczk? COMPEED® z kremem zawieraj?cym 5% acyklowiru w leczeniu opryszczki wargowej. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008; 22 (10): 1184-1193.

Share: