Zainspirowana pro?bami wiza?ystów i wielbicielek marki, Bobbi Brown poszerza kolekcj? pomadek Rich Lip Color o nowe, „poprawiaj?ce samopoczucie” odcienie.

Aktualnie jest to najbardziej zró?nicowana gama kolorystyczna: od intensywnego ró?u, przez pi?kne korale, po ciemne odcienie jagody. Pasuj? do ka?dej karnacji, do ka?dej osobowo?ci i s? idealne na dowoln? okazj?.

Pocz?tki Bobbi

Ju? jako m?oda dziewczyna Bobbi fascynowa?a si? makija?em.
Zaczyna?a jako nastolatka w niewielkim sklepie kosmetycznym. Pó?niej zdoby?a dyplom magistra sztuk pi?knych z makija?u teatralnego na Emerson College w Bostonie.
Po uzyskaniu dyplomu przenios?a si? do Nowego Jorku, aby robi? karier? w zawodzie wiza?ystki. Talent i zapa? Bobbi zadecydowa?y o tym, ?e zdoby?a upragnion? prac? w takich magazynach jak ameryka?skie Vogue czy Self.
Wspó?pracowa?a tam z najwi?kszymi fotografami, byli to m.in. Bruce Weber i Arthur Elgort oraz top modelkami takimi jak Naomi Campbell, czy Tatian? Patitz.

Wielka idea Bobbi

Po dziesi?ciu latach pracy jako wolny strzelec, Bobbi zacz??a pracowa? nad pomadk?, która „nie mia?a zapachu, nie by?a ani sucha, ani t?usta i wygl?da?a jak usta, tylko lepiej”,
mówi. W 1991 roku jej 10 pomadek zadebiutowa?o w Bergdorf Goodman pod nazw? „niezb?dnik” Bobbi Brown. Spodziewa?a si? sprzeda? 100 sztuk w pierwszym miesi?cu, okaza?o si?, ?e sprzeda?a 100 sztuk ju? pierwszego dnia.

Narodziny Bobbi Brown Cosmetics

Poszerzaj?c swoj? kolekcj?, Bobbi stworzy?a podk?ady na bazie koloru ?ó?tego, rewolucjonizuj?c ówczesny makija? twarzy.

Ta zmiana w przemy?le kosmetycznym zwróci?a uwag? imperium kosmetycznego Estée Lauder, które naby?o Bobbi Brown Cosmetics w 1995 roku, zaledwie cztery lata po powstaniu firmy. Obecnie Bobbi Brown posiada kreatywn? kontrol? nad mark?.

Bobbi dzi?

Bobbi ca?y czas udoskonala swój warsztat, tworz?c makija?e na wybiegach w trakcie Nowojorskiego Tygodnia Mody, pracuj?c z uznanymi projektantami, takimi jak Rachel Roy, J. Mendel, Erin Fetherston, Tory Burch i Cynthia Rowley.

Bobbi cz?sto pojawia si? w programach telewizyjnych, takich jak The Today Show, czy The Oprah Winfrey Show, a jej porady s? publikowane na ?amach wielu magazynów na ca?ym ?wiecie.

Poza tym Bobbi zawsze mo?na znale?? tam, gdzie zaczyna?a swoj? karier? – na planie zdj?ciowym. Bobbi nadal jest ulubion? wiza?ystk? znanych osobisto?ci i magazynów mody.

Bobbi to tak?e autorka ksi??ek, która znalaz?a si? na li?cie najlepiej sprzedaj?cych si? autorów New York Times. Napisa?a pi?? ksi??ek o makija?u i stylu ?ycia: Bobbi Brown Beauty, Bobbi Brown Teenage Beauty, Bobbi Brown Beauty Evolution, Bobbi Brown Living Beauty oraz Bobbi Brown Makeup Manual.

Oprócz pi?knych szminek zaopatrz si? tak?e w podk?ad Long-Wear Even Finish Foundation SPF 15

Bobbi_Brown-Podk_ady-Long_Wear_Even_Finish_Foundation_SPF_15

Jest to d?ugotrwa?y, nawil?aj?cy podk?ad o wyj?tkowo lekkiej formule, zapewniaj?cy skórze naturalny wygl?d od rana do wieczora, bez zb?dnych poprawek. Stworzony szczególnie dla osób ze skór? przet?uszczaj?c? si? lub przebywaj?cych w wilgotnym i gor?cym klimacie. Daje krycie od ?redniego po pe?ne.

Znajdzie si? tak?e co? dla mi?o?niczek pasteli:

Bobbi_Brown-Palety_Shimmer_Bricks-Brightening_Finishing_Powder

Transparentny i jedwabisty: Brightening Finish Powder zawiera sze?? roz?wietlaj?cych odcieni, które idealnie si? ze sob? stapiaj? i sprawiaj?, ?e cera wygl?da zdrowo i naturalnie. Innowacyjna formu?a zawieraj?ca ekstrakty z morwy, winogrona, zielonej tarczycy oraz goryczki zapewnia ciep?y i promienny efekt. Jednocze?nie dzi?ki pudrowej konsystencji idealnie utrwala on makija? nie nara?aj?c skóry na obci??enie.

Posiada która? z Was kosmetyki Bobby Brown?

Share: