Prostownica to produkt uwielbiany przez kobiety i coraz cz??ciej przez m??czyzn. Jest nieod??czn? towarzyszk? pokazów mody, sesji zdj?ciowych oraz naszej porannej toalety przed wyj?ciem do pracy czy szko?y. Posiadaczki niesfornych, kr?conych lub pusz?cych si? w?osów w ko?cu mog? poczu? si? swobodniej i po prostu lepiej.

Niestety prostownice czy suszarki to cz?sta przyczyna zniszczonych w?osów. Z pomoc? przychodz?… no?yczki oraz du?e ilo?ci kosmetyków czy zabiegów. Nale?y jednak pami?ta?, ?e sama piel?gnacja nie wystarczy. Je?li masz t? potrzeb? prostowania w?osów po pierwsze zaopatrz si? w dobry sprz?t.

W obecnych czasach sklepy przepe?nione s? coraz to nowszymi produktami. Prostownic? kupisz nawet za 20PLN, mam jednak nadziej?, ?e wiele z Was wie, i? ta ?wietna cena nie idzie w parze ze ?wietn? jako?ci?. W ostatnim czasie w r?ce „wpad?a” mi prostownica firmy Rowenta a dok?adniej model Respectissim Liss and Curl SF7640.

Jest to prostownica o pi?knym, per?owym odcieniu, jaki zobaczy? mo?ecie poni?ej. Kolor jest kobiecy, a zarazem uniwersalny. Jak coraz wi?cej modeli Rowent? wyposa?ono w LCD – niezwykle funkcjonalny i praktyczny wy?wietlacz. Dzi?ki niemu dowiemy si? z jak? temperatur? obecnie „pracujemy”. Do wyboru mamy zarówno niskie temperatury, a nawet przewy?szaj?ce dwie?cie stopni. Dodatkowym plusem ?wietnie przemy?lanym przez stwórców jest zapalaj?ce si? czerwone ?wiate?ko sygnalizuj?ce zbyt du?? temperatur?. Dzi?ki tej informacji ochronimy w?osy przed niszczeniem i dosadnie mówi?c… paleniem, poniewa? przy np. 220 stopniach z prostownicy wydobywa si? ostrzegaj?ca nas para.

res_0f33af60e747853543766fdf1f119336Dodatkowym atutem jest przycisk umo?liwiaj?cy zamkni?cie prostownicy.

Na swoim przyk?adzie stwierdzam, ?e urz?dzenia, które nagrzewaj? si? w przeci?gu 30 lub 60 sekund to urz?dzenia najbardziej praktyczne. Zdarza si?, ?e za?pimy lub do wyj?cia zostaje nam bardzo ma?o czasu, a chcemy wygl?da? glamour. Idealnego looku nie zapewni wy??cznie strój czy makija?, ale i fryzura. Z tego powodu warto zakupi? prostownic? o tej cesze.

Rowenta do zestawu do??cza tak?e termoaktywn? nak?adk? zabezpieczaj?c?.

res_58db957123d60d499a180858464df121Zapewne cz?sto wybieraj?c si? w podró? prostujecie w?osy tu? przed wyj?ciem. Wtedy te? pojawia si? problem…co zrobi? z nagrzanym produktem kiedy do wyj?cia zosta?o pi?? minut? Ca?e szcz??cie nie b?dziecie si? o to wi?cej martwi? dzi?ki wy?ej wymienionej eleganckiej, bia?ej nak?adce.

res_8ae25c10b84e51fd0567dc8bae4c1507Respectissim Liss and Curl jest prostownic? lekk?, zaprojektowan? z my?l? o kobietach ceni?cych sobie jako?? i design. W tym modelu spodoba? mi si? równie? kszta?t. Prostownica jest lekko zaokr?glona, dzi?ki czemu podczas kr?cenia w?osów nie zagn? si? i nie odkszta?c? w niestaranny sposób.

res_58025a419747661805f5808e7ba4345bNajwa?niejsze pytanie, jak zachowuje si? prostownica podczas jej u?ywania? W prostownicy szukam tego, aby w?osy si? nie puszy?y, idealnie wyg?adzi?y oraz by?y b?yszcz?ce. Ucieszy?am si?, kiedy owy model mi to zapewni?.

Share: