Czy rodzi nam si? nowe cyfrowe pokolenie?

Dwuletnie dzieci, które nie potrafi? jeszcze dobrze mówi?, bez problemów radz? sobie z obs?ug? prostych aplikacji w smartfonie – wynika z raportu przygotowanego przez organizacj? Common Sense Media.

Badania przeprowadzone na zlecenie firmy LifeProof, pokazuj? natomiast, ?e dwie trzecie dzieci w Wielkiej Brytanii ch?tniej bawi si? tabletem rodziców ni? w?asnymi zabawkami. Czy rodzi nam si? nowe cyfrowe pokolenie?

Wed?ug najnowszych informacji podanych przez Consumer Electronics Association*, ju? ponad po?owa Polaków ma smartfona, a jedna trzecia posiada tablet. Nic wi?c dziwnego, ?e coraz cz??ciej z urz?dze? mobilnych zaczynaj? korzysta? równie? dzieci. Cz?sto to w?a?nie obecno?? dzieci jest dla doros?ych impulsem do zakupu tabletu – przyznaje si? do tego blisko po?owa rodziców, których pociechom zdarza si? u?ywa? tego urz?dzenia.

LifeProof_kids1

Tablet ulubion? zabawk?…

Dlaczego rodzice decyduj? si? na udost?pnianie najm?odszym smartfonów i tabletów? Czterech na dziesi?ciu rodziców przyznaje, ?e wykorzystuje urz?dzenie mobilne, jako „elektroniczn? opiekunk?”, która zapewnia dziecku rozrywk?. Prawie dwie trzecie rodziców twierdzi natomiast, ?e ich latoro?l woli bawi? si? smartfonem lub tabletem, ni? w?asnymi zabawkami. A jedna trzecia zauwa?a, ?e dziecko wykazuje zainteresowanie technologi? „aby by? jak mama i tata”. Co ciekawe, a? 90% rodziców wskazuje równie? na walory edukacyjne urz?dze? mobilnych.

…narz?dziem edukacyjnym…

Badania wskazuj?, ?e prawie jedna trzecia rodziców, dwójki lub wi?kszej liczby dzieci, widzi ró?nic? w rozwoju ich najm?odszego dziecka, które od wczesnych lat mia?o kontakt z nowymi technologiami, w porównaniu do starszego brata lub siostry, którzy dorastali bez tego typu gad?etów. 75% rodziców uwa?a natomiast, ?e umiej?tno?? pos?ugiwania si? nowymi technologiami jest obecnie kluczowym elementem, przyczyniaj?cym si? do rozwoju dziecka.

To wspania?e widzie?, jak wielu rodziców u?ywa smartfonów i tabletów, jako narz?dzi edukacyjnych dla swoich dzieci – mówi Steve Daverio, dyrektor zarz?dzaj?cy w firmie LifeProof, producenta ochronnych obudów na smartfony i tablety. – Z naszych bada? przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, ?e ponad po?owa rodziców zauwa?a, ?e ich ma?e dziecko lepiej radzi sobie z aplikacjami na smartfony i tablety, ni? oni sami. To pokazuje tendencje i rzeczywiste predyspozycje dzieci do zdobywania wiedzy za pomoc? nowoczesnych narz?dzi – dodaje.

Takie predyspozycje dostrzegaj? równie? polscy naukowcy. Z bada? przeprowadzonych przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gda?skiego** wynika, ?e powoli ko?czy si? fascynacja dzieci komputerami stacjonarnymi. S? zbyt nudne, trudne w u?yciu i nieintuicyjne. Dzieciaki uwielbiaj? za to urz?dzenia z technologi? dotykow?, która powoli staje si? dla nich czym? zupe?nie naturalnym. Co prowadzi do zabawnych sytuacji: ma?e dziecko próbuje powi?kszy? paluszkami obrazek w gazecie lub drzewo widziane za oknem.

Naukowcy z Uniwersytetu Gda?skiego zgodnie podkre?laj?, ?e urz?dzenia mobilne maj? du?y potencja? edukacyjny, a korzystanie z nich jest intuicyjne i proste. Co sprzyja wspólnej zabawie, nauce, pomocy i wzajemnemu wspieraniu si?, bardziej ni? rywalizacji.

Rodzice, którzy pozwalaj? ma?ym dzieciom korzysta? ze smartfonów i tabletów, dostrzegaj? pozytywne zmiany w ich rozwoju. W?ród tych najbardziej zauwa?alnych wymieniaj?: umiej?tno?? szybkiego rozró?niania kolorów, kszta?tów, cyfr i liter, sprawniejsz? nauk? j?zyków obcych, zainteresowanie czytaniem, a nawet nabieranie pewno?ci siebie.

 

ipad_LifeProof…a mo?e czym? wi?cej?

Zmiana w podej?ciu do wykorzystania urz?dze? mobilnych jest równie? szans? dla dzieci z ró?nymi deficytami i trudno?ciami. Aplikacje na tablety i smartfony zach?caj? do kreatywnego my?lenia i pomagaj? zast?pi? brak zdolno?ci manualnych.

Powstaj? ju? aplikacje skierowane do dzieci z zaburzeniami rozwoju lub zachowania (w tym zespó? Downa, autyzm czy ADHD). Takie programy bazuj? na prostych grach oraz systemie ?ledzenia post?pów dziecka, nawet do kilku lat wstecz. Ka?da z dost?pnych gier jest oparta o ?wiczenia, które na co dzie? s? wykorzystywane w procesie terapeutycznym. Taka aplikacja nie zast?pi profesjonalnej terapii, ale mo?e pomóc w uzyskaniu lepszych efektów leczenia.

Co z bezpiecze?stwem?

Oddaj?c smartfon lub tablet dziecku, zapewniamy mu zarówno rozrywk?, jak i narz?dzie do nauki. Nie mo?emy jednak zapomina? o tym, by kontrolowa? to, do jakich aplikacji i stron internetowych ma dost?p nasza pociecha. Nie wszystkie tre?ci dost?pne w Internecie s? odpowiednie dla ma?ych dzieci, a pobranie niektórych programów lub gier mo?e narazi? rodziców na du?e koszty. Dlatego ju? na pocz?tku nale?y ustali?, jakie aplikacje mo?na zainstalowa?, czy z kim rozmawia? za po?rednictwem komunikatora.

Warto równie? pomy?le? o zabezpieczeniu samego urz?dzenia. 20% spo?ród rodziców bior?cych udzia? w badaniu*** przyzna?o, ?e ich dziecko uszkodzi?o podczas zabawy obudow? lub ekran smartfonu, co w skali roku kosztowa?o ich nawet 570 z?otych. Najcz??ciej wskazywan? przyczyn? uszkodze?, by?o upuszczenie urz?dzenia na pod?og? lub zalanie go p?ynem.

– Wiemy, ?e takie wypadki si? zdarzaj?, dlatego opracowali?my lini? obudów, które s? odporne na upadki, dzia?anie wody, kurzu czy ?niegu. Jedna z nich zosta?a doceniona przez samych rodziców i wyró?niona specjalnym atestem zauwa?a Steve Daverio. – Ponadto obudowy LifeProof zosta?y zaprojektowane tak, aby zachowa? smuk?y kszta?t urz?dzenia i zapewni? u?ytkownikom dost?p do wszystkich funkcji. Dzi?ki temu mo?na np. wygodnie i bez obaw robi? zdj?cia pod wod? czy odda? smartfon w niepewne r?czki ma?ego dziecka – dodaje.

Co istotne, odpowiednio dobrana obudowa mo?e zapewni? bezpiecze?stwo nie tylko urz?dzeniu, ale równie? dziecku. Gdy maluch przypadkowo upu?ci telefon, nie ma obawy, ?e rozbije ekran i pokaleczy sobie skór? kawa?kami szk?a.

KidProof_infographic

Zobacz tak?e: http://www.youtube.com/watch?v=z6mzP0GG07Q

Share: