Zima to jeden z najtrudniejszych okresów dla w?osów. Mro?ne warunki atmosferyczne, niew?a?ciwe od?ywianie si?, czy przesuszone powietrze – to tylko kilka czynników, które mog? negatywnie wp?ywa? na kondycj? w?osów. Dlatego warto ju? wcze?niej zacz?? stosowa? zabiegi kosmetyczne, które na nowo pozwol? cieszy? si? pi?knymi i zdrowymi w?osami ka?dego dnia!

 

Sekret pi?knych w?osów

Kobiety nieustannie poszukuj? kosmetycznych inspiracji, które pozwol? im czu? si? ?wie?o i atrakcyjnie. W poszukiwaniu warto odwiedzi? tropikaln? Afryk?, u której g??boko w sercu s? hodowane od pi??dziesi?ciu lat, drzewa Shea Karite-tree, które u?ywa si? do produkcji mas?a Shea.

Posiadaj? one udowodnione w?a?ciwo?ci lecznicze i upi?kszaj?ce, przez co wykorzystuje si? je w kosmetyce od lat. S? one bogate w witaminy A, E i F, es-kwasy t?uszczowe, zasadnicze bia?ka (budulce w?osów) i kwas cynamonowy. Mas?o Shea jest stosowane w kosmetykach do w?osów Saryna Key Professional w profesjonalnej kuracji keratynowej, która zregeneruje i poprawi kondycje w?osów zarówno po zimie jak i po zabiegach chemicznych.

Unikalny sk?ad produktów zastosowanych w ca?ej gamie produktów do piel?gnacji w?osów ma za zadanie pozostawi? w?osy mi?kkie, l?ni?ce, delikatne i pi?kne.

Sposób na skuteczn? regeneracj?!

Co zrobi?, aby w?osy po zimie wygl?da?y zdrowo? Odpowied? jest prosta – nale?y odbudowa? ich uszkodzon? struktur?. W takich chwilach warto si?gn?? po kosmetyki, które zapewni? d?ugotrwa?? popraw? stanu w?osa i przywróc? kondycj? skróry g?owy.

Po zimie najlepiej sprawdz? si? zabiegi regeneruj?ce, które sprawi? ?e w?osy odzyskaj? puszysto??, kondycj? i po?ysk, a tak?e wytrzyma?o?? na ró?nego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Nale?y pami?ta?, aby wybiera? kosmetyki, które b?d? odpowiednio dopasowane do w?osów.

W?osy suche, uszkodzone i rozdwajaj?ce si?…

Regeneruj?cy szampon Saryna Key doskonale nadaje si? do w?osów suchych, uszkodzonych i rozdwajaj?cych si?. Zapobiega powstawaniu uszkodze? w strukturze w?osa, a jego unikalny kompleks sk?adników – po??czenie mas?a Shea, bawe?ny, witaminy B6, bia?ka, aminokwasów oraz jedwabiu – chroni w?osy od nasady, a? po same ko?ce. Doskonale oczyszcza skór? g?owy oraz w?osy, pozostawiaj? uczucie ?wi??o?ci przez ca?y dzie?!

damage repair shampoo

Poszukuj?c kosmetyków, które sprawi?, ?e od pierwszego u?ycia w?osy stan? si? mi?kkie, elastyczne i pe?ne naturalnego blasku warto wypróbowa? olejek Saryna Key – African Shea. Wysokie st??enie witamin E,P,F, jedwabiu oraz bia?ek zawartych w olejku wnika w g??b w?osa odpowiednio nawil?aj?c je. Regeneruj?cy olejek ?atwo wch?ania si? i nie pozostawia t?ustej pozosta?o?ci.

damage repair oil saryna-key104

Z kolei spray nab?yszczaj?cy Saryna Key – Pure African Shea Gloss, to zaawansowana formu?a oparta o mas?o Shea, która naprawia i od?ywia w?osy. Filtry UV chroni? w?osy przed szkodliwym dzia?aniem promieni s?onecznych, a jej delikatna formu?a nie obci??a w?osów, pozostawiaj?c je lekkie i elastyczne.

Piel?gnacyjna maska do w?osów z serii Pure African Shea Butter zawiera bogate w sk?adniki mas?o shea, które rozpieszcza skór? zapewniaj?c jej optymaln? piel?gnacj?. Zawarte w kosmetyku witaminy A,E,F oraz kreatyna zmi?kczaj? i wzmacniaj? w?ókna w?osów przywracaj?c im naturaln? mi?kko?? i po?ysk.

 IMG_5730

Wi?cej szczegó?ów na www.waybeauty.pl

Share: