Sie? salonów depilacji woskiem Time for Wax ma powody do ?wi?towania. W 2014 roku marka obchodzi swoje siódme urodziny oraz ?wi?tuje otwarcie siódmego ju? punktu na terenie Warszawy (w CH Atrium Targówek).

Pierwszy salon Time for Wax powsta? w 2006 roku, kiedy nie by?o nawet mowy o specjalizacji w jednej dziedzinie kosmetyki. Tradycyjne salony kosmetyczne oferowa?y wówczas ró?norodne us?ugi – od henny, a? po zabiegi oczyszczania twarzy.

St?d zrodzi? si? pomys? na innowacyjny biznes. Time for Wax jako pierwsza na polskim rynku firma oferowa?a specjalizacj? w depilacji woskiem, a co za tym idzie now?, wy?sz? jako?? tego rodzaju us?ug. Wyró?nikiem marki od pocz?tku sta? si? tak?e brak konieczno?ci rezerwowania terminu wizyty – klient mo?e odwiedzi? salon w dowolnym momencie w godzinach otwarcia, a ?redni czas oczekiwania nie trwa d?u?ej ni? 15 minut.

Oprócz tradycyjnego paskowego wosku, Time for Wax wprowadzi?o tak?e swój autorski Magic Wax, który jest bardziej delikatny i redukuje podra?nienia naskórka. Marka oferuje równie? autorsk? lini? kosmetyków Time for Wax Professional. S? to produkty przygotowuj?ce skór? do depilacji oraz przed?u?aj?ce efekt zabiegu. Zawieraj? naturalne sk?adniki, opó?niaj?ce porost w?osów oraz zapobiegaj?ce ich wrastaniu.

Zainteresowanie us?ugami Time for Wax w?ród warszawiaków spowodowa?o konsekwentne otwieranie nowych salonów. W roku 2014 powsta?y dwa nowe punkty po prawej stronie Wis?y: w CH Warszawa Wile?ska oraz CH Atrium Targówek. Obecnie salonów jest ju? siedem.

Z okazji siódmych urodzin marka przygotowa?a liczne niespodzianki dla swoich klientów. 19 sierpnia odb?dzie si? specjalna loteria, a ka?da osoba, która w tym dniu odwiedzi dowolny salon i skorzysta z zabiegu depilacji, we?mie udzia? w zabawie i zostanie obdarowana jednym z siedmiu rodzajów nagród. Informacje o pozosta?ych urodzinowych atrakcjach b?d? na bie??co udost?pniane na fanpage’u firmy: www.facebook.com/time4wax

Loteria_TFW_7urodziny

Share: