W tym sezonie dominuj? cztery podstawowe trendy: szaro?ci, kratki, a?ury i po?ysk. Nowo?ci? s? rajstopy ombre, które optycznie wyszczuplaj? i wyd?u?aj? nogi. Do ?ask wracaj? równie? modele bawe?niane.

– W nowej kolekcji pojawiaj? si? rajstopy, które dzi?ki efektowi ombre daj? poczucie, ?e kostka jest szczuplejsza, gdy? na dole s? ciemniejsze, a kolor przechodzi w ja?niejszy na górze. W ca?ej kolekcji ka?dy model jest tak zaprojektowany, by wyd?u?a?a optycznie nog?, czyli wszelki paski, warkoczyki i inne wzory, które s?, id? do góry – mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Anna Go??bicka z firmy Gatta.

Anna Go??bicka t?umaczy, ?e je?li chodzi o rajstopy, to trendy nie zmieniaj? si? tak szybko, jak w przypadku obuwia czy ubra?. Moda na dany wzór czy kolor zwyczaj obowi?zuje przez kilka sezonów. Dobrze dobrane modele stanowi? doskona?e uzupe?nienie ka?dej stylizacji.

– W tym roku w modzie na rajstopy dominuj? cztery podstawowe trendy. Pierwszy to szaro?ci, melan?e. Drugi trend to kratki, które zago?ci?y na wielkich wybiegach na ulicach Londynu, Pary?a i Nowego Jorku. Trzeci znacz?cy trend to a?ury, koronki i ró?nego rodzaju wzory, równie? r?cznie wyrabiane. Czwarty trend to lekkie ?wiecenie, po?ysk – mówi Anna Go??bicka.

Do ?ask powracaj? rajstopy bawe?niane. Znacznie ró?ni? si? one jednak od modeli sprzed lat, które rozci?ga?y si? na kolanach i marszczy?y. Te s? elastyczne, mi?kkie, otulaj? nog? i maj? ciekawe sploty. Du?? popularno?ci? b?d? si? te? cieszy? rajstopy girl-up.

– Girl-upy to rajstopy, które s? po??czeniem po?czoch i rajstop, czyli do kolana jest ciemniejsza cze?? przypominaj?ca po?czoch?, a od kolana jest cz??? rajstopowa. W tegorocznych kolekcjach tych girl-upów jest bardzo du?o, a ??czenia w nich wyst?puj?ce bardzo si? ró?ni?. Przej?cia mi?dzy cz??ci? po?czochow? a rajstopow? mog? by? zarówno p?askie, jak i wykonane z wykorzystaniem elementów kwiatowych czy koronkowych – dodaje Anna Go??bicka.

Share: