Szybkie, nadmierne tempo ?ycia, nadmiar obowi?zków mog? powodowa? trudno?ci z koncentracj? i pami?ci?, by? przyczyn? zmiennych nastrojów, zani?onej samooceny. Zw?aszcza u osób wra?liwych, reaguj?cych bardziej emocjonalnie na to co si? wokó? nich dzieje.

A poniewa? reakcje na impulsy z zewn?trz s? u takich osób silniejsze, oprócz zmian w zachowaniu mog? dawa? równie? fizjologiczne objawy, takie jak np. k?opoty z cer?. One z kolei nie pozostaj? bez wp?ywu na nasze samopoczucie …

Postawion? powy?ej hipotez? potraktowano jako wyzwanie badawcze.

W celu weryfikacji za?o?enia o wzajemnym odzia?ywaniu wra?liwo?ci skóry i wra?liwo?ci emocjonalnej, przeprowadzone zosta?o badanie konsumenckie, którego wyniki mia?y da? odpowiedzi na pytania:

 • w jakim stopniu fakt posiadania wra?liwej skóry wp?ywa na codzienne ?ycie osób z tym problemem, na ich samoocen??
 • Czy kobiety ze skór? wra?liw? s? jednocze?nie bardziej wra?liwe emocjonalnie?
 • W jakich aspektach codziennego ?ycia?
 • A czy to z kolei wp?ywa na kondycj? ich skóry?

Za?o?enia badawcze

Badanie zrealizowa? na zlecenie Iwostin Sensitia Niezale?ny Instytut Badawczy Ipsos[1], w maju 2014 roku, na losowej próbie kobiet, zarejestrowanych w bazie konsumentów Iwostin, zaproszonych do wype?nienia ankiety online. W ramach badania przeprowadzono ??cznie 1268 ankiet. Prób? testow? stanowi?y kobiety, posiadaj?ce skór? wra?liw? (zrealizowano 1165 ankiet), a prób? kontroln? – kobiety z cer? normaln? (103 ankiety).

Demografia

Badanie obj??o swym zasi?giem ca?? Polsk? i roz?o?y?o si? proporcjonalnie w?ród mieszka?ców miast ró?nej wielko?ci. 40% ankiet wype?ni?y kobiety z miejscowo?ci poni?ej 50 tys., pozosta?? cz??? z wi?kszych miast (25% to mieszkanki du?ych miast ponad 500 ty?). Po?owa badanych to osoby w wieku 26-35 lat, ok. 30% – stanowi?y osoby starsze, ok. 20% – m?odsze. Ponad po?owa badanych zadeklarowa?a wykszta?cenie wy?sze, zdecydowana wi?kszo?? to osoby pracuj?ce na pe?en etat.

Skóra wra?liwa

W pierwszej cz??ci badania zapytano kobiety, w jakich dolegliwo?ciach wra?liwo?? ich skóry przejawia si? najmocniej, co jest najbardziej dokuczliwe. Wyniki badania jasno wskaza?y, ?e g?ówny problem zwi?zany ze skór? wra?liw? to

 • podra?nienie,
 • uczucie ?ci?gni?cia i napi?cia skóry, spowodowane myciem twarzy wod? z kranu – dotyczy on a? 75% kobiet. Ten sam procent z nich stale odczuwa
 • uczucie ?ci?gni?cia,
 • przesuszenia
 • i ogólny dyskomfort.

Kobiety ze skór? wra?liw? nie s? zadowolone z ogólnodost?pnych kosmetyków, które cz?sto powoduj?

 • pieczenie,
 • mrowienie,
 • szczypanie
 • czy te? ?wi?d, a objawy te utrzymuj? si? d?u?ej ni? kilka minut – tak wskaza?a ponad po?owa ankietowanych. Dodatkowo, w po?owie przypadków, skóra wra?liwa po opalaniu cz?sto jest
 • zaczerwieniona
 • i piek?ca, a u?ywanie preparatów nie aptecznych tylko pogarsza jej stan.

B??dne ko?o

Zdecydowana wi?kszo?? kobiet potwierdzi?a, ?e fakt posiadania wra?liwej skóry i stan cery negatywnie wp?ywaj? na ich samoocen? – 56%, na codzienne ?ycie – 38%, jest równie? traktowany jako problem oraz ?ród?o stresu – 28% odpowiedzi. Po?owa kobiet zauwa?y?a, ?e stres jakiego do?wiadczaj?, ma negatywny wp?yw na kondycj? ich skóry – 49% (w przypadku skóry normalnej takiej odpowiedzi udzieli?o jedynie 33% pytanych). Jedynie 25% lubi uczestniczy? w spotkaniach towarzyskich (skóra normalna – 40%), natomiast blisko 50% unika ich, je?li nie s? pewne swojego wygl?du. Tworzy si? wi?c b??dne ko?o, z którego trudno wyj??.

Wra?liwo?? skóry, a wra?liwo?? emocjonalna

Wyniki uzyskane w drugiej cz??ci badania wyra?nie wskazuj? na fakt, i? istnieje ró?nica w zachowaniach, w przypadku wybranych czynników wra?liwo?ci emocjonalnej, u kobiet ze skór? wra?liw? i normaln?.

Aspektem, który w najwi?kszym stopniu ró?nicuje obie grupy jest empatia. A? 33% kobiet z cer? wra?liw? uwa?a, i? jako pierwsze potrafi? w?a?ciwie rozpozna? emocje i intencje innych ludzi (u kobiet ze skór? normaln? wska?nik ten to jedynie 19%). Po?owa dobrze rozumie emocje innych, gdy s? one podobne do tych, jakich do?wiadczaj? same.

Kobiety ze skór? wra?liw? bardzo przejmuj? si? relacjami ze znajomymi – co trzecia pogorszenie stosunków mocno prze?ywa, zarówno fizycznie jak i emocjonalnie, a blisko po?owa martwi si? tym i t?umi w sobie negatywne emocje.

Kobiety ró?ni? si? równie? pod wzgl?dem postrzegania zmian zachodz?cych w ?yciu. Te posiadaj?ce skór? wra?liw? stresuj? si? ju? w sytuacji, gdy tylko pomy?l? o czekaj?cej je zmianie–tak deklaruje co trzecia z nich. Dla porównania, u posiadaczek skóry normalnej takie zachowanie dotyczy jedynie 20%.

Dobry sen i odpoczynek pozytywnie wp?ywaj? na skór? – niestety zdecydowana wi?kszo?? kobiet ze skór? wra?liw?, przed ró?nymi wa?nymi wydarzeniami, ma problemy ze snem, a co dziesi?ta nie mo?e spa? nawet ca?? noc. Ponad po?owa kobiet z cer? wra?liw? miewa wybuchy z?o?ci -w tym 20% ju? mniej istotne rzeczy wyprowadzaj? z równowagi. Takie osoby dodatkowo emocjonalnie reaguj? na krytyk? – co trzeci? nawet drobna dezaprobata na d?ugo wprowadza w z?y nastrój. Nie stwierdzono natomiast ró?nicy w odczuwaniu fizjologicznych, obserwowalnych objawów stresu, takich jak dr?enie r?k i pocenie. Zarówno w grupie respondentek ze skór? wra?liw?, jak i normaln? w sytuacji stresuj?cej, prawie 1/3 kobiet mia?a wymienione objawy.

Wnioski

Posiadanie wra?liwej skóry jest istotnym problemem i ma wp?yw na codzienne ?ycie. Bywa ?ród?em stresu, mo?e negatywnie wp?ywa? na samoocen? oraz sta? si? powodem unikania spotka? towarzyskich. Jednocze?nie stres, jaki wynika z tego powodu, mo?e wp?ywa? na kondycj? skóry. Zachowania, w przypadku wybranych czynników wskazuj?cych na zwi?kszon? wra?liwo?? emocjonaln?, ró?ni? si? u kobiet ze skór? wra?liw? i normaln?. Te ze skór? wra?liw? charakteryzuje m.in. du?o wi?ksza empatia, silniejsze reakcje na pogorszenie si? relacji z przyjació?mi, negatywne odczucia zwi?zane ze zmian?, silny stres przed wa?nymi wydarzeniami. Tak?e bardzo emocjonalna reakcja na krytyk?. To dowodzi istnienia zwi?zku pomi?dzy wra?liwo?ci? skóry, a wra?liwo?ci? emocjonaln?.

Skóra wra?liwa – ?ród?a wiedzy

Respondentki zapytano równie? o to, sk?d wiedz? ?e maj? wra?liw? skór?, co jest dla nich ?ród?em informacji o piel?gnacji skóry?

Jak wskazano w poprzedniej cz??ci raportu, fakt posiadania wra?liwej skóry negatywnie wp?ywa na codzienne ?ycie osób z tym problemem – m.in. zani?a samoocen?, jest ?ród?em stresu. Bardzo wa?ne jest zatem postawienie w?a?ciwej diagnozy skóry i wskazanie zasad optymalnej piel?gnacji.

Zapytane o to sk?d dowiedzia?y si? ?e maj? wra?liw? skór? kobiety odpowiedzia?y, ?e uzyska?y tak? informacj? podczas

 • wizyty u dermatologa (54%),
 • a blisko po?owa od kosmetyczki (46%).
 • Na trzecim miejscu znalaz? si? Internet (32%).
 • ?ród?em informacji o cerze wra?liwej by?y tak?e czasopisma o tematyce urodowej i zdrowotnej,
 • farmaceuci
 • oraz materia?y dost?pne w aptece.

Wyniki przeprowadzonego badania jasno wskazuj?, i? co trzecia kobieta ze skór? wra?liw? regularnie odwiedza dermatologa – to dwukrotnie wi?cej ni? kobiety z cer? normaln? (18%). Na co dzie?, dla kobiet zarówno ze skór? normaln? jak i wra?liw?, g?ównym ?ród?em wiedzy o piel?gnacji skóry jest Internet – 60% odpowiedzi w obu grupach. Na kolejnych miejscach znale?li si? dermatolog oraz kosmetyczka. Dla osób ze skór? normaln? s? to dodatkowo rodzina, znajomi, telewizja i radio, co nie charakteryzuje grupy wra?liwców.

1] Badanie CAWI, Wp?yw skóry wra?liwej na wra?liwo?? emocjonaln?, Niezale?ny Instytut Badawczy Ipsos dla Iwostin Sensitia, maj 2014 r.

Share: