AVON kontra Przemoc – Ty też powiedz stop temu zjawisku!

Na prze?omie listopada i grudnia obchodzimy 16 Dni Dzia?a? Przeciwko Przemocy ze Wzgl?du na P?e?. Jak co roku marka AVON w??cza si? aktywnie w t? akcj?. Sprawd?, co Ty mo?esz zrobi?, by powiedzie? stop przemocy.

W Polsce kampania AVON kontra Przemoc zosta?a zainicjowana w 2008 roku. Celem akcji jest wyra?enie g?o?nego i kategorycznego sprzeciwu wobec przemocy oraz wszelkich jej przejawów. Kampania pokazuje spo?ecze?stwu, ?e zaanga?owanie w walk? z tym zjawiskiem jest konieczne i le?y po stronie ka?dego
z nas. Wszelkie formy zachowania, które poni?aj?, naruszaj? godno?? i powoduj? cierpienie powinny by? spo?ecznie pot?piane, a nie przemilczane. Przemoc nie mo?e by? tematem tabu.

W ramach kampanii AVON kontra Przemoc, marka wspiera poradni? internetow? dla ofiar i ?wiadków przemocy domowej prowadzon? przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W przychodz?cych codziennie mailach osoby doznaj?ce przemocy opisuj? swoje bolesne do?wiadczenia
i prosz? o wsparcie.

W 2014 roku marka AVON przekaza?a nam 50 000 z?otych. Dzi?ki temu czas oczekiwania na odpowied? mailow? skróci? si? z 10 do 4 dni – to bardzo wa?ne dla osób, które poprzez kontakt z nami szukaj? pomocy – mówi Renata Durda, kierowniczka „Niebieskiej Linii”.

?rodki na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” pozyskiwane s? ze sprzeda?y produktów z Symbolem Niesko?czono?ci, b?d?cym mi?dzynarodowym symbolem walki z przemoc? domow?.

  • NOWO?? Kubek „Powiedz STOP Przemocy” (cena regularna 22 z?)AVON_kontra_Przemoc_kubek

 

  • ?a?cuszek z zawieszk? „Powiedz STOP Przemocy” (cena regularna 20 z?)

AVON_kontra_Przemoc_naszyjnik

  • Kolczyki „Powiedz STOP Przemocy” (cena regularna 15 z?)

AVON_kontra_Przemoc_kolczyki

  • Bransoletka „Powiedz STOP Przemocy” (cena regularna 15 z?)

AVON_kontra_Przemoc_bransoletka

  • Pier?cionek „Powiedz STOP Przemocy” (cena regularna 15 z?).

AVON_kontra_Przemoc_pier?cionek

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top