AVON WALK – Rusz z pomocą!

Rusza 17. edycja Marszu Ró?owej Wst??ki organizowanego w ramach Wielkiej Kampanii ?ycia – AVON kontra Rak Piersi. W tegorocznej ods?onie akcja odb?dzie si? pod has?em Rusz z Pomoc?! – AVON WALK – Marsz Ró?owej Wst??ki. Ta wa?na inicjatywa spo?eczna, nie tylko szerzy wiedz? na temat profilaktyki raka piersi, ale tak?e daje nadziej? – u?wiadamia Polkom, ?e wcze?nie wykryta choroba to nie wyrok. AVON WALK Marsz Ró?owej Wst??ki odb?dzie si? 7 czerwca, dzi?ki wspólnemu zaanga?owaniu marki AVON oraz Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum, które od wielu lat pomaga kobietom w walce z rakiem piersi.

W ramach tegorocznej kampanii ka?dy uczestnik marszu b?dzie móg? aktywnie przy??czy? si? do walki z rakiem i pomóc innym. Obecno?? na AVON WALK – Marszu Ró?owej Wst??ki 2014 oraz pó?niejszym pikniku ma kluczowe znaczenie, poniewa? liczba uczestników i ich zaanga?owanie prze?o?y si? na liczb? ufundowanych przez AVON bada? USG piersi. Wystarczy 7 czerwca o godzinie 12.00 zjawi? si? przy Kolumnie Zygmunta, sk?d pod has?em „Rusz z pomoc?!” wystartuje AVON WALKMarsz Ró?owej Wst??ki i przejdzie ulicami Warszawy. Ka?dy, kto zdecyduje si? pokona? tras? i zaanga?owa? w dodatkowe aktywno?ci przewidziane przez organizatora, przyczyni si? do ufundowania kolejnych bada? USG piersi.

Akcja wspierana jest tak?e przez wyj?tkowe, zaanga?owane spo?ecznie Ambasadorki: utalentowan? prezenterk? telewizyjn? – Agnieszk? Popielewicz, znakomit? aktork? – Ma?gorzat? Pieczy?sk? oraz znan? aktork? i producentk? teatraln? – Beat? ?cibakówn?. Najwa?niejsze wydarzenie kampanii AVON WALK – Marsz Ró?owej Wst??ki u?wietni? swoj? obecno?ci? tak?e Ambasadorki produktów marki AVON – Weronika RosatiMa?gorzata Socha oraz nowy m?ski Ambasador – Jaros?aw Bieniuk. W role prowadz?cych wciel? si? Dorota Wellman oraz Filip Chajzer.
W akcj? zaanga?owa?a si? równie? znana, polska projektantka Gosia Baczy?ska, która stworzy?a unikalne koszulki dedykowane kampanii. Mo?na je ju? kupi? na stronie internetowej po?wi?conej wydarzeniu www.avonwalk.pl oraz
7 czerwca podczas AVON WALK – Marszu Ró?owej Wst??ki. Koszulka jest symbolem solidarno?ci w walce z rakiem piersi. Ka?dy, kto j? kupi wspomo?e kampani?. Ca?kowity dochód ze sprzeda?y koszulek przeznaczony b?dzie na Stowarzyszenie Amazonki Warszawa – Centrum, w celu dofinansowania bada? USG piersi.
Wa?nym elementem wydarzenia jest mo?liwo?? skorzystania na miejscu z bada? USG, konsultacji lekarskich oraz mammograficznych. Przewidziano tak?e liczne atrakcje, m.in. strefy urody, gdzie ka?da kobieta b?dzie mog?a zrobi? manicure lub profesjonalny brafitting, a tak?e skorzysta? z porad makija?ystki AVON Hanny Knopi?skiej oraz gwiazdy – Weroniki Rosati. Organizator zaplanowa? tak?e co? dla dzieci – k?cik zabaw z animatorami i czytanie bajek
z Ma?gorzat? Soch?. Przewidziano tak?e stref? sportow?, gdzie najm?odsi mi?o?nicy pi?ki no?nej b?d? mogli wzi?? udzia? w zabawie z Jaros?awem Bieniukiem. Odb?d? si? tak?e koncert znanej polskiej gwiazdy – Marysi Sadowskiej.

Dodatkowo, g?ówny partner wydarzenia – marka Fiat, ufundowa?a nagrod? specjaln? dla jednego z uczestników
w postaci samochodu Fiat 500. Kampani? wspieraj? tak?e partnerzy: Praiston, Medicover, Genomed, Chantelle.
To w?a?nie za spraw? wszystkich, którzy pojawi? si? na AVON WALK i rusz? z pomoc? tegoroczna kampania AVON Kontra Rak Piersi mo?e sta? si? naprawd? wyj?tkowa. Od obecno?ci i zaanga?owania uczestników zale?y ile bada? uda nam si? ufundowa?. B?d? z nami 7 czerwca o godzinie 12.00 na mecie AVON WALK i pomó? wygra? walk? z rakiem! Rusz z Pomoc?!

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top