Beton, ostre cięcia w 3D i swoboda aranżacji – nowy trend na ścianę od Kliniki Betonu

Wyrafinowana prostota surowych bry?, dynamika „po?amanych” powierzchni, futurystyczne, trójwymiarowe detale, zabawa modu?em, drukowanie w 3D oraz fascynacja origami czy formami kryszta?u – „geometria przestrzenna” to jeden z najsilniejszych trendów we wspó?czesnym wzornictwie i aran?acji wn?trz.

BETON W 3D

Klinika Betonu_wzór Diament_1

Wyra?a? si? on mo?e w wielu ró?norodnych elementach, od architektury ca?ego wn?trza, po detale jego wyko?czenia.

Klinika Betonu_wzór Diament_2 Klinika Betonu_wzór Diament_3 Klinika Betonu_wzór Diament_4 Klinika Betonu_wzór Diament_5 Klinika Betonu_wzór Diament_6

Dla tych, których fascynuj? zgeometryzowane wn?trza i którzy szukaj? nietuzinkowych rozwi?za?, powsta? nowy, oryginalny wzór trójwymiarowych p?ytek ?ciennych z betonu, produkowanych przez Klinik? Betonu. P?ytki betonowe 3D Diament to idealny model, ?eby przenie?? powierzchni? ?ciany w inny wymiar i wprowadzi? niesamowity, plastyczny efekt we wn?trzu.

P?ytka betonowa 3D, wzór Diament, Klinika Betonu

Diament to jeden z dost?pnych wzorów trójwymiarowych p?yt ?ciennych z betonu architektonicznego wykonanego w technologii GRC, oferowanych przez Klinik? Betonu. Tworz?c Diament, poszukiwali?my z jednej strony idealnych, geometrycznych proporcji i maksymalnej prostoty formy o uniwersalnym rozmiarze. Z drugiej strony, fascynowa?y nas ostre ci?cia i fasetowane, wypracowane powierzchnie kryszta?ów – st?d nazwa p?ytki Diament. Uda?o nam si? w tym wzorze wypracowa? ciekawy kompromis mi?dzy dynamik? asymetrii ostros?upa i jego podstawy, elementarnej figury, jak? jest romb. Równie? dzi?ki temu uzyskali?my prosty modu?, który da si? aplikowa? w wielu ciekawych konfiguracjach. – komentuje Marcin Irek, projektant i architekt kreatywny Kliniki Betonu. Wzór mo?na z powodzeniem stosowa? jako ok?adzin? ?cienn? we wn?trzach, aplikuj?c p?ytki zarówno na ca?? powierzchni? ?cian (lub np. na jedn?, wybran? ?cian?), jak równie? nak?adaj?c p?ytk? na wybrane jej fragmenty.

Klinika Betonu_wzór Diament_aran?acja multicolor_2

 

Klinika Betonu_wzór Diament_aran?acja multicolor_1

To, co w Diamencie jest wyj?tkowe, to fakt, ?e p?ytki odlewa si? wy??cznie na zamówienie, a ka?da z nich jest niepowtarzalna. Klinika Betonu jest producentem, który w pe?ni anga?uje odbiorc? w proces tworzenia wzoru i daje pe?n? swobod? aran?acji przestrzeni przy jego pomocy. Ka?dy mo?e zamówi? wzór Diament w wybranym przez siebie kolorze i wyko?czeniu (g?adkie, porowate, piaskowane). P?ytki s? odlewane r?cznie, a mieszanki betonowe dobierane specjalnie do potrzeb klienta. Wzór mo?e wyst?powa? w klasycznym wydaniu z szarego, porowatego betonu, czy bardziej awangardowo: w czerni lub bieli, czy w dowolnym, wybranym przez klienta odcieniu betonu barwionego w masie. Kolory mo?na swobodnie ??czy? ze sob?, a dodatkowo, dzi?ki swojemu formatowi, p?ytki Diament daj? si? uk?ada? w ró?norodne wzory na ?cianie, daj?c niemal?e nieograniczone mo?liwo?ci uzyskiwania ciekawych, przestrzennych efektów na jej powierzchni.

Emkwadrat Architekci_ przyk?adowa aran?acja_wzór Diament_Klinika Betonu_2

 

Emkwadrat Architekci_ przyk?adowa aran?acja_wzór Diament_Klinika Betonu_1

Przyk?adowa aran?acja z p?ytk? Diament Kliniki Betonu, Projekt: Emkwadrat Architekci

SPECYFIKACJA

Wymiary Diamentu to 30 cm x 17,3 cm, jego grubo?? wynosi od 0,8 cm do 3,1 cm. Powierzchnia jednej p?ytki Diament to 0,026 m2 (czyli ok. 39 p?ytek wypada na metr kwadratowy). Cena 1 sztuki: 13 z? brutto. Cena m2: 492 z? brutto. P?ytki produkowane s? na zamówienie klienta, mo?na je dowolnie indywidualizowa? poprzez wybór wybarwienia masy betonowej, jej struktury, oraz ko?cowego wyko?czenia p?yt.

O KLINICE BETONU

Klinika Betonu to polski producent, który oferuje unikatowe, indywidualnie zaprojektowane elementy z betonu architektonicznego i wzory p?yt (p?askich i trójwymiarowych, równie? nietypowe) odlewanych na zamówienie. Produkty betonowe Kliniki Betonu mo?na dowolnie indywidualizowa? poprzez wybór faktury, sposobu wyko?czenia czy koloru betonu (skala szaro?ci, biel, czer?, kolory z palety RAL). Do ka?dej realizacji Klinika Betonu stosuje betony o specjalnie zaprojektowanych recepturach
i unikalnych procesach produkcji, ??cz?c rzemios?o i najnowocze?niejsze technologie, dzi?ki czemu ka?dy element betonowy jest niepowtarzalny. Klinika Betonu wspó?pracuje równie? z projektantami, daj?c mo?liwo?? realizacji unikatowych rzeczy architektonicznych i wzorniczych.

Klinika Betonu_wzór Diament_aran?acja szara

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top