Bieg w Garwolinie już 15 czerwca!

Trwaj? zapisy do 5. edycji wyj?tkowego biegu na 10 km pod nazw? „AVON kontra przemoc – biegnij w Garwolinie”.

Liczba ch?tnych ca?y czas wzrasta! Wydarzenie ob?dzie si? dzi?ki zaanga?owaniu marki AVON, Stowarzyszenia Truchtacz.pl oraz Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. W tym roku wszyscy, którzy chc? powiedzie? STOP przemocy i wesprze? kampani? spotkaj? si? na mecie w Garwolinie 15 czerwca. Startujemy o godzinie 12.00 z mostu na rzece Wildze!

 Oprócz g?ównego biegu na uczestników czekaj? tak?e inne konkurencje. W trakcie imprezy odb?dzie si? specjalny bieg: Bieg Rodzinny na 2 km. Jest on skierowany przede wszystkim do rodzin z dzie?mi oraz osób, które dopiero rozpoczynaj? przygod? z bieganiem. Wy?oniona zostanie tak?e najszybsza panna m?oda. W tej kategorii mo?e startowa? ka?da uczestniczka biegu g?ównego na dystansie 10 km, która wysz?a za m?? w 2014 r. lub planuje to zrobi? do ko?ca roku. Nowo?ci? s? Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Biegu na 10 km. O tytu? mistrza mog? ubiega? si? dziennikarze radiowi, telewizyjni, prasowi oraz pisz?cy na ?amach mediów internetowych.

Organizatorzy przygotowali tak?e liczne atrakcje dla uczestników po zako?czeniu biegu. Wydarzenie jest cz??ci? obchodów Dni Garwolina i Powiatu Garwoli?skiego. Zaplanowano m.in. barwny korowód z orkiestr? d?t?, parad? motocykli, starych pojazdów i konnych wozów stra?ackich oraz wyst?py zespo?ów muzycznych i tanecznych.

Bieg „AVON kontra przemoc” jest nieod??cznym elementem Wielkiej Kampanii o Godno??, któr? marka AVON prowadzi w Polsce od 2008 roku. Akcja ma charakter spo?eczny i edukacyjny, jej celem jest g?o?ny i wyra?ny sprzeciw wobec przemocy dotykaj?cej kobiety oraz wszelkich jej przejawów. Kampani? wspiera Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Bieg w Garwolinie to wyraz solidarno?ci z akcj? i przede wszystkim jej realnym wsparciem. 15 z?otych z ka?dej op?aty startowej przekazywane jest na Kampani?. Zg?oszenia przyjmowane s? elektronicznie na stronach internetowych: bieg.truchtacz.pl, datasport.pl. B?dzie tak?e mo?liwo?? zarejestrowania si? w dniu startu. Op?aty za pakiet startowy wynosz?: kobiety – 65 z?, m??czy?ni – 75 z?, osoby powy?ej 65. roku ?ycia – 65 z?.
W dniu zawodów op?ata startowa wyniesie 100 z?. Ka?dy uczestnik otrzyma atrakcyjny pakiet startowy,
m.in. koszulk? biegu oraz zestaw kosmetyków AVON. Dodatkowo sze?? osób, które osi?gn? najlepszy wynik, otrzyma nagrod? pieni??n? w wysoko?ci od 100 z? do 1500 z?. Odb?dzie si? tak?e losowanie nagród specjalnych – wycieczki dla dwóch osób na 41. Berlin Marathon oraz weekendowego pobytu w SPA.

Powiedzmy wspólnie STOP przemocy i spotkajmy si? 15 czerwca na mecie w Garwolinie!

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top