o.b.R ProComfortT Night

Podczas okresu ka?da kobieta potrzebuje niezawodnej ochrony zarówno w ci?gu dnia, jak i w nocy. Tymczasem obfite miesi?czki, obawa przed przeciekaniem i przykrymi plamami na po?cieli i bieli?nie sp?dzaj? kobietom sen z powiek. Dlatego z my?l? o niezawodnej ochronie w ci?gu nocy zaprojekto- wano nowe o.b.® ProComfort™ Night. Pierwsze na rynku tampony z zabezpieczaj?cymi skrzyde?kami […]

7 grzechów głównych maratończyka

Bez wzgl?du na to, czy dopiero rozpoczynasz przygod? z bieganiem i za cel stawiasz sobie bieg na 10 km, czy trenujesz zdecydowanie d?u?ej i zamierzasz w tym roku zdoby? Koron? Maratonów Polskich, warto pami?ta? o kilku zasadach, których ?amanie grozi dyskwalifikacj?. W rywalizacji mo?e bowiem przeszkodzi? kontuzja. Najcz?stsze b??dy marato?czyków omawia dr n. med. Jacek […]

Smakowita rybka dla najmłodszych

W ?yciu ka?dego malucha nadchodzi czas na rozszerzenie diety o nowe, ciekawe smaki. Nale?y wtedy pami?ta? tak?e o rybkach, zw?aszcza morskich, które s? ?ród?em warto?ciowego bia?ka, b?d?cego budulcem organizmu. W?a?nie dlatego eksperci zalecaj? w??czenie ryb morskich, takich jak mintaj i ?oso?, do diety dzieci ju? w 6. miesi?cu ?ycia. Zgodnie ze schematem ?ywienia niemowl?t, ryba […]

AVON WALK – Rusz z pomocą!

Rusza 17. edycja Marszu Ró?owej Wst??ki organizowanego w ramach Wielkiej Kampanii ?ycia – AVON kontra Rak Piersi. W tegorocznej ods?onie akcja odb?dzie si? pod has?em Rusz z Pomoc?! – AVON WALK – Marsz Ró?owej Wst??ki. Ta wa?na inicjatywa spo?eczna, nie tylko szerzy wiedz? na temat profilaktyki raka piersi, ale tak?e daje nadziej? – u?wiadamia Polkom, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top