Chi – życiodajna siła zamknięta w kokosie ♥

Woda kokosowa to ulubiony napój ?wiatowych gwiazd kina, muzyki i sportu. Pij? j? m.in. Rihanna, Jennifer Finnigan, Matthew McConaughey, Toni Collette i Demi Moore, a Madonna wykupi?a nawet firm?, która j? produkuje. W USA i na Zachodzie Europy z powodu swoich wyj?tkowych w?a?ciwo?ci woda kokosowa cieszy si? ogromn? popularno?ci?.

Napój pozyskuje si? z m?odych, jeszcze zielonych owoców palmy (w przeciwie?stwie do mleka kokosowego, które otrzymuje si? z ekstrakcji t?uszczu z mi??szu). Drzewo pobiera z gleby niezb?dn? do swego wzrostu wod?, bogat? w minera?y. Podczas w?drówki – od korzeni po koron? – p?yn podlega wielokrotnej filtracji i oczyszczeniu, dzi?ki czemu staje si? nieskazitelnie czysty. Do kartonika woda trafia wprost z kokosa, w sterylnych warunkach, nie trac?c przy tym swoich w?a?ciwo?ci.

Woda kokosowa – lek na wszystko?

Fenomen wody kokosowej tkwi w jej niezwyk?ym sk?adzie – poziom elektrolitów jest niemal identyczny jak w osoczu ludzkiej krwi. Podczas walk na Pacyfiku, w czasie II wojny ?wiatowej, lekarze ratowali ?ycie rannych ?o?nierzy przetaczaj?c im steryln? wod? wprost z m?odych kokosów, kiedy brakowa?o krwi do transfuzji. Do dzi? zdarza si?, ?e w s?abo rozwini?tych krajach Trzeciego ?wiata podaje si? j? do?ylnie w zast?pstwie p?ynu fizjologicznego, aby uzupe?ni? elektrolity i nawodni? organizm.

330ml_Pack_cmyk_Merged

Woda kokosowa bogata jest w niezb?dne dla organizmu sk?adniki, takie jak magnez, potas, wap?, fosfor oraz witaminy B1, B2, B3, B5, B6 i C, dlatego szczególnie poleca si? j? osobom nara?onym na stres, cierpi?cym na anemi? i hipokaliemi? (niedobór potasu), a tak?e na… kaca.

Chi_Chocolate Chi_Espresso

Badania naukowe wykaza?y równie?, ?e woda kokosowa korzystnie wp?ywa na prac? serca i uk?adu krwiono?nego (obni?a ci?nienie krwi i poziom cholesterolu, zmniejsza ryzyko mia?d?ycy), ma dobroczynne dzia?anie w schorzeniach uk?adu nerwowego, trawiennego (podaje si? j? w przypadku biegunki, wymiotów czy problemów ?o??dkowych) i moczowego (zmniejsza stres antyoksydacyjny w nerkach, rozbija kamienie nerkowe).
Cytokininy (ro?linne hormony wzrostu) dzia?aj? przeciwzakrzepowo, co ma du?e znaczenie dla osób z problemami uk?adu kr??enia.
Wodzie kokosowej przypisuje si? równie? w?a?ciwo?ci antybakteryjne, antywirusowe (zwalcza m.in. wirusa opryszczki oraz grypy), antyalergiczne oraz przeciwgrzybiczne. P?yn nie zawiera laktozy ani cukrów, mo?e by? wi?c spo?ywany m.in. przez cukrzyków czy osoby nie toleruj?ce mleka krowiego. Zawarto?? kwasu laurynowego (sk?adnika wyst?puj?cego równie? w mleku matki) czyni z wody kokosowej idealny napój nawet dla ma?ych dzieci.

Naturalny eliksir pi?kna

wBw21tmPdO1zrXh5zurfa09Z9gP4TIRufqt18NvTEOQ

W wodzie kokosowej zawarta jest równie? receptura na przed?u?enie m?odo?ci. To dlatego gwiazdy tak ch?tnie po ni? si?gaj?. Jednym z jej sk?adników jest kinetyna – naturalny ro?linny hormon wzrostu, wyst?puj?cy równie? w ludzkim DNA, opó?niaj?cy proces starzenia si? komórek skóry zwanych fibroblastami. Fibroplasty odpowiadaj? za produkcj? kolagenu i elastyny – dwóch bia?ek, dzi?ki którym skóra jest j?drna i elastyczna.
Dodatkowo, kinetyna jest tak?e skutecznym antyoksydantem – zapobiega dzia?aniu wolnych rodników oraz wzmacnia odporno?? skóry przeciwalergicznie i przeciwzapalnie, jednocze?nie j? nawil?aj?c.

Z tego powodu mieszkanki Karaibów u?ywaj? wody kokosowej jako… toniku do twarzy. Kinetyna pomaga równie? w regeneracji skóry po oparzeniach s?onecznych, wzmacnia paznokcie, skór? g?owy i cebulki w?osów. Kilka kropel wody kokosowej dodawanych regularnie do szamponu sprawi, ?e w?osy b?d? mocniejsze, nabior? blasku i nie b?d? si? przet?uszcza?y.
Woda kokosowa zapewnia skuteczn? regulacj? gospodarki wodnej i metabolizmu, jest wi?c niezast?piona przy diecie i aktywno?ci fizycznej. Dla szczup?ej sylwetki warto zast?pi? ni? soki i izotoniki, bowiem w porównaniu z nimi woda kokosowa nawadnia organizm do 10 razy lepiej, dostarczaj?c niezb?dnych mikroelementów. Nie zawiera przy tym ?adnych sztucznych dodatków takich jak stabilizatory, substancje s?odz?ce, konserwuj?ce czy regulatory kwasowo?ci.

Jest ca?kowicie naturalna, ma minimaln? zawarto?? kalorii, dlatego mo?na spo?ywa? j? bez ogranicze? i obawy o swoj? diet?. Woda kokosowa korzystnie wp?ywa tak?e na kr??enie, temperatur? cia?a, czynno?? serca oraz ci?nienie krwi; ponadto poprawia wch?anianie wszystkich sk?adników od?ywczych, witamin, minera?ów i aminokwasów.

Chi – woda ?ycia

Wschodnia medycyna ludowa s?owem „chi” okre?la energi? ?yciow?, witaln?, obecn? we wszech?wiecie. Czy mo?e istnie? lepsza nazwa dla wody o tak wyj?tkowych w?a?ciwo?ciach? Marka Chi narodzi?a si? w Londynie w 2011r., by ju? rok pó?niej uzyska? tytu? najszybciej rozwijaj?cej si? marki na rynku wód kokosowych. Jej produkty powstaj? z dok?adnie wyselekcjonowanych tajlandzkich orzechów. Woda kokosowa Chi zachowuje pe?ne warto?ci od?ywcze i wszystkie wyj?tkowe w?a?ciwo?ci dzi?ki aseptycznej pasteryzacji i u?yciu opakowa? wysokiej jako?ci (TetraPak).

Napój jest ca?kowicie naturalny, nie zawiera dodatku substancji sztucznych ani cukru. Wygodne i lekkie opakowanie wybrano specjalnie z my?l? o komforcie u?ycia – kartonik mo?na zabra? w drog? lub mie? go przy sobie podczas uprawiania sportów.
Woda kokosowa Chi dost?pna jest w 4 wariantach smakowych: naturalnym, a tak?e z dodatkiem mi??szu owoców: ananasa, mango i owoców tropikalnych, dzi?ki czemu z powodzeniem zast?pi soki, urozmaicaj?c diet?.

Nowe-w-CHI2e

Dla mi?o?ników kawy i czekolady Chi przygotowa?o desery na bazie wody, z dodatkiem mleka kokosowego (8%) i starannie wyselekcjonowanych ziaren kawy i kakao. Napój zawdzi?cza s?odki smak ?ladowym ilo?ciom cukru nierafinowanego (zawieraj?cego ?elazo, wap?, magnez i potas) oraz inulinie – naturalnemu prebiotykowi, który stymuluje wzrost po?ytecznych bakterii jelitowych, wspomaga uk?ad odporno?ciowy, obni?a poziom glukozy i cholesterolu we krwi, a dodatkowo zmniejsza ?aknienie. W produktach dietetycznych inulina zast?puje t?uszcz i zwi?ksza ilo?? b?onnika, jest wi?c niezast?piona w trakcie odchudzania. Desery Chi zawieraj? jedynie 49kcal w porcji 100ml (tyle samo, co w przeci?tnym soku), dostarczaj?c przy tym wielu bezcennych sk?adników od?ywczych, mo?na wi?c spo?ywa? je bez ogranicze? tak?e w czasie diety!

Chi_Mango Chi_Pineapple Chi_Tropical

Cz??? zysku ze sprzeda?y wody Chi trafia do tajlandzkich sieroci?ców, w ramach akcji charytatywnej „One seed, one life”. Ambasadorem i wy??cznym dystrybutorem marki w Polsce jest firma onlyEKO. Aby dowiedzie? si? wi?cej o wodach Chi zapraszamy na Facebook.com/OnlyEko.CHI oraz na stron? www.onlyeko.pl.

Sugerowana cena detaliczna: 10z?/330ml woda naturalna oraz z dodatkiem owoców,
12z?/330ml mleko czekoladowe oraz kawowe 20z?/1l woda naturalna

HssRquKqzyZVrN-zxFUp1AyroLfZ1b7iQeqv3tWCjsI

Wody kokosowe Chi dost?pne s? w sklepie internetowym www.onlyeko.pl oraz w sieci delikatesów Kuchnie ?wiata.

 

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top