Co powinnyśmy stosować do modelowania twarzy?

Odpowiednio dobrane kosmetyki pozwol? skróci? optycznie zbyt d?ugi nos lub zatuszowa? szerokie czo?o. Przy modelowaniu twarzy najlepiej sprawdzaj? si? bronzery i ró?e w odcieniu terakoty. Wykonuj?c koryguj?cy makija?, nale?y kierowa? si? zasad? mówi?c?, ?e ciemne kolory daj? wra?enie g??bi, a jasne uwypuklaj?.

Dobrze wykonany makija? powinien podkre?la? atuty kobiecej urody i tuszowa? niedoskona?o?ci. Bardzo cz?sto jednak panie, sugeruj?c si? sezonow? moda, akcentuj? niew?a?ciwe fragmenty twarzy.

– Je?li mamy du?e, pi?kne oczy i w?skie usta – nie róbmy mocnych ust. Wtedy podkre?lmy oko, doklejmy moje ukochane rz?sy, które spowoduj?, ?e b?d? na nas patrze? jak zahipnotyzowani, poniewa? b?dziemy mie? wachlarze. Je?li s? to ma?e oczy, na przyk?ad blisko osadzone, wtedy nie róbmy smoky, poniewa? one nie do??, ?e jeszcze nam si? zapadn?, przybli?? do siebie, to b?d? wygl?da?y zdecydowanie niekorzystnie. I wtedy, je?li mamy ?adne usta, to zwró?my uwag? na usta, zróbmy mocny akcent – mówi Magdalena Pieczonka, makija?ystka i stylistka rz?s, w rozmowie z agencj? informacyjn? Newseria Lifestyle.

Makija? daje du?e mo?liwo?ci w zakresie modelowania twarzy. Aby skorygowa? niedoskona?o?ci, nale?y zastosowa? techniki rozja?niania i cieniowania, które opieraj? si? na prostej zasadzie: wszystko co jasne lub b?yszcz?ce optycznie si? uwypukla, natomiast ciemne, matowe plamy nadaj? wra?enie g??bi. Do rozja?niania s?u?? korektory, tonery i jasne podk?ady, a do cieniowania ciemne podk?ady, ró?e w kolorze terakoty i bronzery. Wysokie lub szerokie czo?o pomo?e zatuszowa? bronzer b?d? br?zowy ró? u?yty tu? przy linii w?osów. Szeroki nos nale?y przyciemni? po obu stronach, a zbyt d?ugi skróci? optycznie nak?adaj?c na jego koniuszek odrobin? ciemniejszego podk?adu albo pudru.

– Brwi dla oka s? niczym rama dla obrazu, i tak w?a?nie to wygl?da. Poniewa? wystarczy sobie przypomnie?, jak wygl?daj? cienkie, krótkie brwi – zdecydowanie zaburza to nasz? dysproporcj? twarzy. Dlatego pi?knie wymodelowane brwi o odpowiednim kszta?cie, odpowiedniej d?ugo?ci i za?amaniu, poniewa? bardzo wa?ne jest, ?eby nie by?y proste, ale ?eby mia?y delikatny ?uk, potrafi? naprawd? zmieni? wyraz naszej twarzy. Poniewa? mo?e ona by? albo bardziej ostra, albo j? z?agodzi?, o tym te? musimy pami?ta? – mówi Magdalena Pieczonka.

Za pomoc? makija?u mo?na tak?e optycznie zmieni? kszta?t twarzy, np. wyszczupli? zbyt okr?g??. Aby osi?gn?? ten efekt, nale?y na?o?y? ró? na ko?ci policzkowe, a poni?ej uko?nie bronzer. Z bronzera warto natomiast zrezygnowa? w przypadku twarzy o mocnych ko?ciach policzkowych – w takich przypadkach wystarczy tylko doda? twarzy ?wie?o?ci za pomoc? delikatnego ró?u. Opadaj?ce powieki ukryje ciemny cie? lub mocno wytuszowane b?d? sztuczne rz?sy. Wiza?y?ci przestrzegaj? jednak, aby nie przesadza? z makija?em oka, zw?aszcza na co dzie?.

– Uwa?am, ?e warto jest czasami zagra? samymi rz?sami i podkre?li? delikatn? kreseczk?. To jest wszystko, to oko ju? nam si? diametralnie zmienia, otwiera si? nam, robi si? kocie b?d? okr?g?e, wszystko zale?y od tego, jak chcemy je pokaza?. Ale oczywi?cie nie jest b??dem zrobi? sobie smoky na przyk?ad na wieczór, trzeba jednak wiedzie?, jak to zrobi? – mówi Magdalena Pieczonka.

Makija? powinien by? dobrany do indywidualnych cech ka?dej kobiety. Sezonowe makija?e znanych marek kosmetycznych to tylko propozycje, z których panie powinny wybra? to, co pasuje do ich urody, stylu ?ycia i umiej?tno?ci.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top