Dermokosmetyki dobrze sobie radzą z opóźnianiem procesów starzenia się skóry twarzy

Dermokosmetyki, czyli kosmetyki dermatologiczne, zawieraj? w swoim sk?adzie wi?cej sk?adników bioaktywnych ni? zwyk?e kosmetyki. W zale?no?ci od rodzaju preparatu maj? dzia?anie przeciwzapalne, nawil?aj?ce, przeciw?ojotokowe, uszczelniaj?ce naczynka czy zmniejszaj?ce objawy starzenia si? skóry.

Dermokosmetyki powstaj? jako produkty, które maj? wprowadza? do skóry substancje, które przeciwdzia?aj? procesom starzenia si?. S? kosmetykami, które mog? bardzo dobrze stymulowa? dzia?anie naszej skóry i spowalnia? te procesy starzenia. Antyoksydanty zawarte w dermokosmetykach, witaminy A, E, C – to s? substancje bezcenne dla skóry. S? wymiataczami wolnych rodników i powoduj?, ?e komórka skóry du?o lepiej funkcjonuje. Oczywi?cie trzeba sobie zdawa? spraw? z tego, ?e dermokosmetyki nie b?d? dzia?a?y tak silnie, jak zabiegi w gabinetach kosmetycznych czy w gabinetach medycyny estetycznej – mówi dr Ewa Rybicka, lekarz medycyny estetycznej w Klinice Medycyny Estetycznej ESTETICA NOVA w rozmowie z agencj? informacyjn? Newseria Lifestyle.

Dermokosmetyki nie powoduj? uczulenia i mog? je stosowa? osoby z alergi?. Przewa?nie s? bezzapachowe i bezbarwne. Niektóre z nich powstaj? na bazie wód termalnych. Te zapobiegaj?ce powstawaniu zmarszczek, wiotczeniu oraz utracie j?drno?ci skóry ciesz? si? du?? popularno?ci?. Wa?ne jest, aby wybieraj?c preparat, odpowiednio dobra? krem do swojej grupy wiekowej.

Gdy si?gamy po krem dla skóry dojrzalszej, prawdopodobnie skóra nie wykorzysta tych substancji, które s? w nim zawarte, poniewa? ich nie potrzebuje. Badania, które s? obecnie prowadzone, pokazuj? nam, w jaki sposób skóra si? starzeje, jakie procesy zachodz? w niej w trakcie up?ywu czasu, jak dzia?a na ni? ?rodowisko zewn?trzne i tryb ?ycia. Wiedza na temat tego, w jaki sposób si? od?ywiamy, w jaki sposób ?wiczymy oraz czy jeste?my aktywni, jest potrzebna naukowcom po to, ?eby produkowa? dermokosmetyki dla odpowiedniego przedzia?u wiekowego – t?umaczy dr Ewa Rybicka.

?le dobrany preparat mo?e wyrz?dzi? wi?cej szkody ni? po?ytku, dlatego je?li nie ma si? pewno?ci co do wyboru odpowiedniego kosmetyku, warto zasi?gn?? opinii lekarza, dermatologa czy kosmetologa.

Je?eli mamy w?tpliwo?ci zwi?zane z tym, czy dany krem jest dla nas dobry, czy nie, mo?emy zapyta? lekarza o to, czy nasza skóra rzeczywi?cie biologicznie starzeje si? zgodnie z wiekiem, czy mo?e jest m?odsza ni? wynika to z naszego wieku, czy mo?e potrzebuje bardziej intensywnej terapii, dlatego ?e jest bardziej uszkodzona. W razie w?tpliwo?ci polecam konsultacje z lekarzem. Takiej informacji mo?e nam udzieli? po zbadaniu skóry lekarz dermatolog oraz lekarz medycyny estetycznej – wyja?nia dr Ewa Rybicka.

Produkcja dermokosmetyków jest wynikiem ?cis?ej wspó?pracy dermatologów, chemików i kosmetologów. Przypomina bardziej powstawanie leku ni? kosmetyku. Nim zostan? wypuszczone na rynek poddawane s? wieloletnim badaniom i testom laboratoryjnym. W zale?no?ci od typu mog? posiada? wysokie st??enie witamin z grupy B, witamin A, E i C, lipidów oraz sk?adników pochodzenia ro?linnego, takich jak aloes, zielona herbata, soja, je?ówka, ?e?-sze? i mi?orz?b japo?ski.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top