Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup turniejem I kategorii !

Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup to najbardziej presti?owe wydarzenie w?ród imprez organizowanych w Polsce wy??cznie dla Pa? i jedno z najbardziej znacz?cych w tej cz??ci Europy. W tym roku golfistki ju? po raz ósmy spotkaj? si? na tym mi?dzynarodowym turnieju. Zawody odb?d? si? ju? za tydzie? – 9 i 10 czerwca na polu golfowym Sand Valley Golf & Country Club w Pas??ku.

O wysokiej randze wydarzenia ?wiadczy równie? fakt, ?e ósmy Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup decyzj? Zarz?du Polskiego Zwi?zku Golfa otrzyma? status I kategorii w rankingu turniejów PZG! Dzi?ki temu zawodniczki startuj?ce w turnieju mog? uzyska? wi?ksz? liczb? punktów w rankingu ogólnym.

Rywalizacja zapowiada si? wspaniale. Ju? w tej chwili zg?oszonych jest ponad 80 uczestniczek, w tym silna grupa Pa? z Finlandii, a liczba ta ca?y czas ro?nie! Wszystkie Panie, które chc? spróbowa? swoich si? w turnieju i sp?dzi? czas w znakomitej atmosferze, mog? zg?asza? swój udzia? przez stron? www.DrIrenaErisGolf.com.

Poza w?a?ciwym turniejem zawodniczki wezm? udzia? w dodatkowych konkursach, takich jak Longest Drive czy Nearest to the Pin z wyj?tkowo luksusowymi i kobiecymi nagrodami. Dla pocz?tkuj?cych odb?dzie si? Akademia Golfa, podczas której Panie zapoznaj? si? z etykiet? oraz regu?ami gry w golfa.

Go?ciem specjalnym tegorocznej edycji turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup b?dzie Martyna Mierzwa – pierwsza polska golfistka, która stara si? o start na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Zawodniczka, która decyzj? o przej?ciu na zawodowstwo podj??a rok temu, po zdobyciu swojego czwartego mistrzowskiego tytu?u w Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup, tym razem w zawodach wyst?pi w nowej roli.
W specjalnym konkursie Longest Drive, rozgrywanym podczas turnieju, do wygrania b?dzie 9-do?kowa runda razem z golfistk? na polu Toya G&CC, gdzie na co dzie? trenuje.

Wyj?tkowe wydarzenie, wyj?tkowi partnerzy

Z racji na zwi?zek turnieju z luksusow? mark? kosmetyczn?, Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup to nie tylko rywalizacja sportowa, lecz tak?e czas na relaks i odkrywanie pi?kna w Kosmetycznym Instytucie i pi?ciogwiazdkowym Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

W tegorocznym turnieju Panie b?d? walczy?y o eleganckie puchary wykonane przez firm? YES. Marka przygotowa?a tak?e nagrod? specjaln? – srebrn? bransoletk? Empire z per?ami i kryszta?ami Swarovskiego. W?oska marka golfowa Chervo, ufundowa?a dla wszystkich uczestniczek stylowe i jednocze?nie komfortowe koszulki polo, dzi?ki czemu ka?da z Pa? poczuje si? wyj?tkowo. Fundatorem g?ównej nagrody tradycyjnie jest Deutsche Bank, który anga?uje si? w renomowane wydarzenia golfowe zarówno w Europie, jak i na ?wiecie. Do grona partnerów turnieju w tym roku do??czy?a tak?e szwajcarska manufaktura TAG Heuer, projektant unikalnego zegarka Golf Watch, znany z luksusowych inwestycji warszawski deweloper Marvipol Development oraz Audi Rowi?ski – Wajdemajer.

Po rywalizacji na polu golfowym uczestniczki turnieju b?d? mog?y zrelaksowa? si? przy lampce wybornego francuskiego szampana Perrier – Jouët, cz?onka francuskiego stowarzyszenia marek luksusowych Comité Colbert, do którego od 2012 r. nale?y równie? Dr Irena Eris. Co wi?cej, w dodatkowym konkursie zorganizowanym tu? po turnieju, Panie b?d? mog?y zawalczy? o nagrod? specjaln? – 6-litrow? butelk? Belle Epoque, unikatowy egzemplarz w Polsce.

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top