Jak dieta wpływa na naszą skórę, czyli warsztaty DermoTV.

W poniedzia?ek, 24 listopada 2014 r., odby?y si? warsztaty, w których g?ównym tematem by?a kompleksowa piel?gnacja skóry. Go?ciem warsztatów by?a dietetyk Renata Ruszniak, autorka ksi??ek Po pierwsze ?niadanie i Bitwa o ?niadanie. Nie zabrak?o równie? znanych youtuberek, wspó?pracuj?cych w ramach projektu DermoTV – Ewy z kana?u Red Lipstick Monster oraz Kasi z Love&GreatShoes.

Tematyka warsztatów obejmowa?a zagadnienia dotycz?ce skóry. Poruszone zosta?y zarówno tematy zwi?zane z piel?gnacj? skóry z zewn?trz, jak i dbania o ni? od ?rodka. G?ównym go?ciem spotkania by?a dietetyk Renata Ruszniak, ekspert DermoTV, autorka ksi??ki o prawid?owych zasadach od?ywiania. Jej wyst?pienie skupione by?o wokó? tematu diety, która jest odpowiednia dla skóry. Warto wybiera? pe?nowarto?ciowe w?glowodany wraz z t?uszczami i bia?kiem. Wa?ne te?, aby wi?ksz? cz??? dziennych posi?ków zaplanowa? do godziny pi?tnastej. Po zmianie diety, popraw? kondycji skóry zauwa?ymy ju? po ok. 2 tygodniach. Poprawi si? równie? ogólne samopoczucie – t?umaczy?a Renata Ruszniak.

DSC_0613

Po wyst?pieniu dietetyk, najpopularniejsza youtuberka, Ewa z kana?u Red Lipstick Monster opowiedzia?a o prawid?owej piel?gnacji skóry. Cz?sto pojawia si? problem skutecznego demakija?u, który jednocze?nie nie b?dzie inwazyjny. Najwa?niejszy jest preparat oraz sposób zmywania makija?u – unikajmy ruchów sprzyjaj?cych powstawaniu zmarszczek. Pami?tajmy równie? o nawil?eniu skóry, które jest wa?ne przy cerze ka?dego rodzaju – poinstruowa?a Ewa.

Odpowiednia piel?gnacja jest najwa?niejszym krokiem w dba?o?ci o zdrowie i pi?kny wygl?d skóry. Przy wyborze produktów, powinni?my zwraca? uwag? na sk?ad i wykorzystane w produkcji technologie, a nie zapach – dodaje Barbara Dziedzic, przedstawiciel Galdermy.

DSC_0608

Pe?na relacja z warsztatów pojawi si? ju? w przysz?ym tygodniu na kanale DermoTV. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka z instrukcjami Ewy z kana?u Red Lipstick Monster. Film dost?pnym pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=MQneP1pDAXE&list=UUkAEFTiegg972Q1O5zfmLYg


Galderma – nale?y do ?wiatowej czo?ówki firm farmaceutycznych. Prowadzi dzia?alno?? badawczo-rozwojow? i sprzeda? dermatologicznych produktów leczniczych oraz rozwi?za? z obszaru dermatologii korekcyjnej i estetycznej. Firma oferuje szerok? gam? preparatów stosowanych w schorzeniach skóry, w?osów i paznokci. Galderma powsta?a w 1981 r. w formie joint venture utworzonego przez spó?ki Nestlé i L’Oréal. Obecnie przedsi?biorstwo zarz?dzane przez prezesa i dyrektora generalnego Humberto C. Antunes’a zatrudnia ponad 4000 pracowników i posiada ca?kowicie zale?ne oddzia?y w 31 krajach oraz globaln? sie? wy??cznych przedstawicielstw handlowych. G?ówna siedziba spó?ki mie?ci si? w Lozannie, w Szwajcarii. Galderma jako lider przemys?u dermatologicznego, w oparciu o 29-letnie do?wiadczenie, nadal ma na celu zg??bianie potrzeb dermatologii na ca?ym ?wiecie. Oferuje pacjentom szeroki wybór produktów leczniczych, koryguj?cych i estetycznych o wysokim profilu bezpiecze?stwa i skuteczno?ci. Jest w?a?cicielem m.in. linii Cetaphil. Produkty z tej serii nie zawieraj? myd?a ani innych substancji dra?ni?cych, dzi?ki czemu nie podra?niaj? skóry
i mog? by? stosowane do wszystkich rodzajów cery.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top