Jakie buty są dla nas najlepsze?

Przyj??o si?, ?e p?askie buty s? najlepsze oraz najwygodniejsze, lecz nie do ko?ca jest to prawd?. Z punktu widzenia biomechaniki najstosowniejszy but to taki, który ma przynajmniej trzycentymetrowy obcas. Jest to but który najbardziej chroni stop? przed odbiciami oraz wstrz?sami, za? buty powy?ej 6 cm ju? nie s? tak dobre. Poniewa? przy wysokich obcasach nasze stopy utrzymuj? si? ca?y czas na palcach i dochodzi do niedokrwienia dolnej cz??ci stopy. Równie? niezdrowe s? buty o w?skich czubach, które ?ciskaj? palce, przez co mo?e doj?? do powstawania ró?nych nie prawid?owo?ci np. halluksy. Jednak nie tylko to decyduje o tym, czy but jest wygodny, czy tez nie. Du?? rol? gra podeszwa, która nie powinna by? za mi?kka, ani te? za twarda. Wa?ne jest to aby?my przy zakupie butów zwraca?y uwag? czy nas uciskaj? lub utrudniaj? chodzenie – je?li tak to wiedz, ?e to nie s? odpowiednie buty.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top