Jedyny odkurzacz zwalczający alergeny bez konieczności stosowania filtrów

A? 150 milionów mieszka?ców Europy cierpi z powodu alergii, co czyni j? jedn? z najpowszechniejszych chronicznych dolegliwo?ci. Ale z pomoc? zaawansowanej technologii walka z domowymi alergenami nie musi by? trudnym wyzwaniem.

Tylko odkurzacz Dyson Cinetic zosta? zaprojektowany do wy?apywania alergenów nawet do 200 razy mniejszych ni? grubo?? ludzkiego w?osa. Wykorzystuj?c 54 niezwykle wydajne cyklony, ko?cówki oscylacyjne zasysaj? i odfiltrowuj? cz?stki brudu. Cz?steczki s? oddzielane od strumienia powietrza za pomoc? du?ych si? od?rodkowych i zostaj? wci?gni?te przez pojemnik. Technologia Dysona jest tak skuteczna, ?e urz?dzenie wydmuchuje powietrze czystsze ni? to, które wdychamy. A do tego nie wymaga filtrów, które trzeba dotyka?, my? czy wymienia?.

Toby Saville, mikrobiolog firmy Dyson: “Przeci?tny dywan mo?e zawiera? do 1,000 roztoczy na metr kwadratowy. ?eruj? one na ludzkiej skórze i w ci?gu swojego 3 miesi?cznego ?ycia produkuj? a? 2,000 odpadów – niezauwa?alnych cz?steczek, które wywo?uj? reakcje alergiczne. Dyson Cinetic ??czy wiedz? z zakresu mikrobiologii z technologi? pozwalaj?c? na wychwytywanie tych mikroskopijnych cz?steczek, zmniejszaj?c zagro?enie wywo?ane alergenami w Twoim domu.”

Wi?kszo?? odkurzaczy bazuje na workach i filtrach umo?liwiaj?cych wy?apywanie kurzu. Po pewnym czasie zatykaj? si? one i trac? si?? ss?c?, co oznacza problemy
z wy?apywaniem domowych alergenów. Nieszczelne uszczelki i filtry powoduj?, ?e kurz i bakterie wylatuj? z powrotem do powietrza, które wdychasz. Nawet filtry HEPA, bez w?a?ciwych uszczelek mog? okaza? si? zawodne i nie wykonuj? poprawnie swojego zadania.

Cyklony Dyson Cinetic™
Ma?e cyklony maj? jedynie 3,3mm ?rednicy, generuj? wi?ksz? si?? od?rodkow?
i wy?apuj? najdrobniejsze cz?steczki. Ale im w??szy cycklon, tym wi?ksza szansa na jego zatkanie. In?ynierowie firmy Dyson stworzyli cyklony z elastycznymi ko?cówkami, powoduj?c, ?e nie ulegaj? one zatkaniu podczas wirowania – pozostaj? czyste i nie trac? si?y ss?cej.

Dyson Cinetic wy?apuje 99% kurzu, bakterii i alergenów, które powinny by? usuni?te
z domu.

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top