Kojący aloes w nowych plastrach COMPEED® przeciw pęcherzom

COMPEED®, marka – ekspert w piel?gnacji stóp, wprowadza do aptek nowe plastry przeciw p?cherzom z aloesem, które natychmiast ?agodz? piek?cy ból wywo?any przez otarcia i  pozwalaj? zapomnie? o uszkodzonej skórze stóp.

Najnowszy produkt w ofercie COMPEED® to koj?ce, przynosz?ce ulg? w bólu, plastry przeciw p?cherzom z aloesem.

Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-07-01 161821.bmp

Dzi?ki technologii hydrokoloidowej COMPEED® oraz zastosowaniu aloesu s?yn?cego z w?a?ciwo?ci  koj?cych i nawil?aj?cych, plastry te przynosz? natychmiastow? ulg? w bólu spowodowanym otarciami, chroni? uszkodzon? skór? oraz nie dopuszczaj? do uformowania si? p?cherza. Wygodny, elastyczny i cienki plaster mo?na stosowa? na ka?d? cz??? stopy.

To idealne rozwi?zanie dla osób prowadz?cych intensywny tryb ?ycia, oczekuj?cych skutecznych rozwi?za? i niezawodnej ochrony swoich stóp.

W momencie, gdy, na naszych stopach pojawi? si? otarcia, potrzebujemy produktu zapewniaj?cego nie tylko ulg? w bólu, ale tak?e ?agodz?cego pieczenie i chroni?cego przed dalszymi uszkodzeniami skóry. Nasze nowe, koj?ce plastry przeciw p?cherzom oparte na tradycyjnym dzia?aniu produktów COMPEED® oraz wzbogacone o naturalny aloes s? w takiej sytuacji idealnym rozwi?zaniem. Nowe plastry z aloesem skuteczniej i szybciej z?agodz? wszelkie otarcia i zapobiegn? powstawaniu p?cherzy. Jeste?my przekonani, ?e nasza innowacja pomo?e kobietom i m??czyznom kontynuowa? ich codzienne obowi?zki bez obawy, ?e przeszkodz? im w tym p?cherze na stopach”– powiedzia?a Ma?gorzata Tkaczyk, menad?er marki COMPEED®

Najwa?niejsze fakty o aloesie

* Aloes zwyczajny zosta? odkryty ponad 5000 lat temu.

* Aloes jest cz?sto okre?lany mianem “ro?liny nie?miertelno?ci” ze wzgl?du na jego zalety lecznicze.

* Aloes zwyczajny pochodzi z Pó?wyspu Arabskiego i jest uprawiany na ca?ym ?wiecie. Sta? si? naturaln? ro?lin? w basenie Morza ?ródziemnego, w Afryce Pó?nocnej, na subkontynencie indyjskim, w Ameryce Po?udniowej i na Karaibach.

* Zebranie aloesu w pierwszym cyklu plantacji trwa 15 miesi?cy.

* Gwiazd?, która jest znana z u?ywania produktów na bazie aloesu to  m.in. s?ynna modelka Miranda Kerr.

* D?uga historia stosowania uzdrawiaj?cego aloesu si?ga staro?ytnego Egiptu, kiedy to Kleopatra doceni?a jego w?a?ciwo?ci koj?ce i nawil?aj?ce. Aloes sta? si?  jej osobistym sekretem pi?kna. Obecnie w Egipcie ta ro?lina jest uwa?ana za symbol szcz??cia i ochrony.

* Aloes zwyczajny zawiera 75 sk?adników od?ywczych: 20 sk?adników mineralnych (minera?ów), 12 witamin, 18 aminokwasów i 200 aktywnych enzymów.

* Dzisiaj dzia?anie aloesu jest nieocenione. Stosuje si? go w celach leczniczych, m.in. przy leczeniu tr?dziku, dodatkowo dzia?a przeciwstarzeniowo i wspomaga trawienie.

* Mo?na je??, a nawet dodawa? aloes zwyczajny do napojów. Pomo?e on osobom maj?cym k?opoty ze stawami i odczuwaj?cymi w zwi?zku z tym bóle oraz pobudzi uk?ad odporno?ciowy.

* Ro?lina produkuje co najmniej sze?? naturalnych ?rodków antyseptycznych, które s? w stanie zabi? ple??, bakterie, grzyby i wirusy.

Z nowymi plastrami COMPEED® z aloesem przeciw p?cherzom powiesz STOP wszelkim otarciom i zranieniom zanim zd??? si? one pojawi?. Dzi?ki  czemu b?dziemy wolni od bólu i p?cherzy przez ca?y dzie?!

Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-07-01 161816.bmp Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-07-01 161804.bmp Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-07-01 161801.bmp Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-07-01 161756.bmp Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-07-01 161753.bmpJak stosowa? plastry COMPEED®?

1. Umyj i osusz skór? przed zastosowaniem.

2. Upewnij si?, ?e powierzchnia skóry nie by?a nat?uszczana kremem lub oliwk?.

3. Usu? górn? warstw? papierow?, nast?pnie doln?, staraj?c si? unika? dotykania warstwy samoprzylepnej.

4. Na?ó? plaster mocno na zmienione miejsce, upewniaj?c si?, ?e brzegi plastra s? dobrze doci?ni?te do skóry.

5. Pozostaw plaster COMPEED® na miejscu, a? sam zacznie si? odkleja? i …gotowe!

 

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top