Masz dość stale plączących się słuchawek? Oto rozwiązanie dla Ciebie! ♥

50 Cent doskonale wie, jak zaskoczy? swoich fanów. W ostatnich miesi?cach g?ównym tematem jest jego najnowsze, niektórzy powiadaj? ?e komercyjne osi?gni?cie, czyli SMS Audio. Na pocz?tku kwietnia br. mieli?my mo?liwo?? spotkania si? z gwiazd? w warszawskich z?otych tarasach, DDTVN czy na Ok?ciu.

Osoby, które nie s? jeszcze wdr??one w temat powinny wiedzie?, ?e mowa tutaj o bezprzewodowych i przewodowych s?uchawkach.

Mia?am okazj? sp?dzi? troch? czasu z In – Ear Wired.

Internal_EB

PUDE?KO

Postanowi?am przedstawi? Wam produkt od pocz?tku, czyli od pude?ka. Wired znajdziecie w niewielkim niebieskim prostok?cie do którego traficie zdejmuj?c czarn? ok?adk? ze zdj?ciem s?uchawek, 50 Centa i oczywi?cie opisem. Po otwarciu ponownie ukazuje si? muzyk, a nast?pnie etui, broszurki informacyjne i instrukcja obs?ugi. Ogó?em rzecz bior?c pude?ko jest lekkie i por?czne.

S?UCHAWKI

Niewielkie douszne Wired mieszcz? si? w zaskakuj?co komfortowym czarno – niebieskim etui. Mimo, ?e nie jest to element bardzo wa?ny, ucieszy?am si? z niezacinaj?cego si? zamka. W innych przypadkach podczas mocniejszego szarpni?cia czasami uda?o mi si? go uszkodzi?.

SMS Audio In – Ear testowa?am w kolorze czarnym zawieraj?cym niebieskie elementy. Dost?pne s? równie? bardziej kobiece srebrno – fioletowe oraz uniwersalne srebrno – b??kitne. Kabel s?uchawek to wynalazek z jakim do tej pory nie mia?am do czynienia. Mianowicie jest bardzo p?aski i cienki. Co wi?cej, nie pl?cze si? i nie przeszkadza podczas u?ytkowania.

EB_WHITE_VERT SMS_EB_Wht_2U?YTKOWANIE

Jak ju? wy?ej powiedzia?am, zadbano o to, aby kabel z nami wspó?pracowa? i nie zahacza? si? np. podczas uprawiania sportu czy domowego sprz?tania. Sprawdzi?am jak sprawuje si? podczas biegania czy ?wiczenia na si?owni i jestem pozytywnie zaskoczona. Dzi?ki temu, ?e Wired posiadaj? 6 silikonowych ko?cówek mo?emy je do siebie dopasowa?. Nie by?o problemu z wypadaniem z uszu co podczas wykonywania ekstremalnych czynno?ci jest mo?liwe. Du?? zalet? s?uchawek dousznych jest to, ?e zmieszcz? si? wsz?dzie. SMS Audio dodatkowo postara?o si? o to, aby?my nie musieli fatygowa? si? zakupem etui na s?uchawki, poniewa? pude?ko je ju? zawiera. Jest czarne, uniwersalne i spokojnie zmie?ci si? w Twojej kieszeni!

SMS_EB_Blck_2 SMS_EB_PNK_2D?WI?K

In – Ear Wired to pierwsze s?uchawki douszne które zaskoczy?y mnie swoj? g?o?no?ci?. Wcze?niej do s?uchawek tego typu by?em nastawiona sceptycznie. Nie s?dzi?am, ?e potwierdz? s?owa 50 Centa, dotycz?ce tego i? wszystkie produkty SMS Audio dadz? nam krystaliczny d?wi?k, dzi?ki któremu poczujemy si? jak w studiu muzycznym. S?uchaj?c ka?dego rodzaju muzyki brzmienie by?o czyste i wyra?ne. Nie by?o równie? problemu z naprawd? dobrym basem, co mo?e wydawa? si? w przypadku dousznych s?uchawek do?? niespotykan? cech?.

PODSUMOWANIE

In – Ear Wired cechuj? si? ?wietnym wygl?dem, niezahaczaj?cym si? kablem, bardzo praktycznym i por?cznym etui oraz przede wszystkim czystym i wyra?nym d?wi?kiem. Wówczas 419 z? jest to cena jak najbardziej adekwatna co do jako?ci.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top