NIKE FREE: Wyrusz w podróż po świecie naturalnego ruchu

W 2014 roku mija dekada od opracowania technologii Nike Free. Z tej okazji okazji Nike przygotowa?o now? platform? internetow? Natural Motion, dzi?ki której u?ytkownicy maj? mo?liwo?? zapoznania si? z histori? i ewolucj? serii FREE.

To równie? szansa, aby dowiedzie? si?, co my?l? o butach przeznaczonych do biegania naturalnego, takie gwiazdy jak Kobe Bryant, Allyson Felix czy Richard Sherman. Jest to tak?e kompendium wiedzy na temat filozofii naturalnego ruchu oraz inspiracji stoj?cych za projektem Free. W narz?dziu tym czytelnicy znajd? równie? informacje o elementach wprowadzonych w 2014 roku, które zrewolucjonizowa?y seri?. W?ród nich nale?y wymieni? system sze?ciok?tnych naci??, zapewniaj?cy wielokierunkow? elastyczno??, anatomicznie ukszta?towany zapi?tek, u?atwiaj?cy stopie swobodne przetaczanie si? po kontakcie z pod?o?em. To równie? cholewka Flyknit, pozwalaj?ca na uzyskanie jeszcze wy?szej elastyczno?ci podeszwy Free. Wszystkie te cechy zapewniaj? stopie nieograniczony ruch we wszystkich kierunkach.

Nike Free to rozwi?zanie, które pozwoli?o wyzwoli? maksymalnie naturalny ruch stopy. Dzi? seria ta liczy osiem ró?nych modeli butów biegowych i treningowych, zarówno dla m??czyzn jak i dla kobiet.

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top