o.b.R ProComfortT Night

Podczas okresu ka?da kobieta potrzebuje niezawodnej ochrony zarówno w ci?gu dnia, jak i w nocy. Tymczasem obfite miesi?czki, obawa przed przeciekaniem i przykrymi plamami na po?cieli i bieli?nie sp?dzaj? kobietom sen z powiek. Dlatego z my?l? o niezawodnej ochronie w ci?gu nocy zaprojekto- wano nowe o.b.® ProComfort™ Night. Pierwsze na rynku tampony z zabezpieczaj?cymi skrzyde?kami SilkTouch™, które delikatnie rozwijaj? si? i dopasowuj? do kszta?tu kobiecego cia?a, dzi?ki czemu zapewniaj? niezawodn? ochron? przez ca?? noc i gwarantuj? poranne uczucie czysto?ci i ?wie?o?ci.

Nieprzespane noce…
Sen jest niezb?dny ka?demu cz?owiekowi do prawid?owego funkcjonowania. Aby zachowa? zdrowie i dobre samopoczucie potrzebujemy ?rednio ok. 7–8 godzin snu na dob?. Tymczasem wiele kobiet przyznaje, ?e w ‘te trudne dni’ nie jest w stanie spokojnie przespa? nocy. Podczas spoczynku krew gromadzi si? w pochwie i ‘wylewa si?’ wraz ze zmian? pozycji cia?a. Dlatego niektóre kobiety podczas miesi?czki rezygnuj? ze swojej ulubionej pi?amy czy koszuli obawiaj?c si?, ?e podczas snu p?yn wycieknie i poplami bielizn?. Inne decyduj? si? spa? czujnie, uwa?nie analizuj?c sygna?y, jakie wysy?a im orga- nizm – ?pi? p?ytkim snem, staraj?c si? ograniczy? do minimum zmiany pozycji. Efekt – poranne rozdra?nienie i zm?czenie, senno?? w ci?gu dnia, z?y nastrój, który przek?ada si? na relacje z otoczeniem i samoocen? kobiet. Warto pami?ta?, ?e sen to zdrowie i dobre samopoczucie, dlatego warto zadba? o spokojny wypoczynek – szczególnie w ‘te trudne dni’.

Tampon o.b.® ProComfort™ Night – niezawodna ochrona w nocy. Poranne uczucie czysto?ci i ?wie?o?ci.
W czasie miesi?czki ka?da kobieta potrzebuje niezawodnej ochrony i komfortu. Dlatego powsta?y nowe tampony o.b.® ProComfortTM Night. W odró?nieniu od podpasek wch?aniaj? p?yn wewn?trz cia?a, dzi?ki czemu kobiety nie maj? poczucia ‘przelewania si?’ p?ynu. To pierwsze na rynku tampony z zabezpieczaj?cymi skrzyde?kami SilkTouchTM, które delikatnie rozwijaj? si? i dopasowuj? do kszta?tu kobiecego cia?a. S? przeznaczone do stosowania w nocy – wystarczy pami?- ta? o aplikacji tamponu przed snem i usuni?ciu zaraz po przebudzeniu.

o.b.® Pro ComfortTM Night dost?pne s? w dwóch rozmiarach:
•   Normal – zapewniaj? optymaln? ochron? przy mniej obfitym okresie
•   Super – rekomendowane dla kobiet o obfitym okresie

Rekomendowana cena: opakowanie 16 szt. tamponów – 10,99 z?.

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top