Pozwól oczarować się nową jakością pielęgnacji z kolekcją head&shoulders Apple Fresh o urzekającym jabłkowym zapachu!

Co sprawia, ?e kosmetyk do piel?gnacji w?osów staje si? tym idealnym? Tajemnica z pewno?ci? cz??ciowo ukryta jest w jego dzia?aniu. Ulubiony kosmetyk powinien sprawia?, by w?osy by?y pi?kne – g?adkie i l?ni?ce, a tak?e podatne na uk?adanie. To jednak nie wszystko. Du?? rol? odgrywa jego zapach, oddzia?uj?cy na nasze zmys?y. Dlatego eksperci marki head&shoulders udoskonalili technologi? zapachow? nowych przeciw?upie?owych szamponów i od?ywek head&shoulders Apple Fresh o urzekaj?cym jab?kowym zapachu. Dzi?ki temu mo?emy cieszy? si? intensywnym uczuciem ?wie?o?ci ju? podczas porannej piel?gnacji w?osów, a po niej – pi?knymi w?osami bez ?upie?u o zniewalaj?cym zapachu utrzymuj?cym si? przez ca?y dzie?.

Uczucie ?wie?o?ci, które przynosi orze?wiaj?ca kompozycja zapachowa, pomaga nam czu? si? bardziej atrakcyjnymi i pewnymi siebie. Nasz zmys? powonienia jest silnie po??czony z uk?adem limbicznym, odpowiedzialnym za regulacj? zachowa? emocjonalnych. Dlatego tak?e zapach ?wie?o umytych w?osów ma niebagatelny wp?yw na nasz nastrój – mo?e dodawa? energii i motywowa? do dzia?ania. Peter Lux, stylista fryzur head&shoulders, ka?dego dnia obserwuje, jak zapach kosmetyku wp?ywa na nastrój jego klientek. My?l?, ?e ka?dy z nas zdaje sobie spraw?, jak dobrze dzia?a na nas przyjemny, orze?wiaj?cy zapach. Dlatego je?li w?osy pachn? przyjemnie, pomaga nam to czu? si? ?wie?o i atrakcyjnie – wyja?nia stylista. Z bada? przeprowadzonych na zlecenie marki head&shoulders wynika, ?e ponad 50% Polek uwa?a, ?e orze?wiaj?cy zapach w?osów dodaje im pewno?ci siebie. Maj?c to na uwadze, naukowcy head&shoulders udoskonalili kompozycj? zapachow? szamponu i od?ywki head&shoulders Apple Fresh, by jeszcze silniej oddzia?ywa?a na nasze zmys?y, dodawa?a energii i pozwala?a czu? si? pi?knie i atrakcyjnie przez ca?y dzie?.

Tajemnica jab?kowej ?wie?o?ci
Aby zapach nowych kosmetyków head&shoulders by? intensywny i orze?wiaj?cy, naukowcy marki we wspó?pracy z ekspertami w dziedzinie perfum przebudowali tradycyjny model wykorzystywany przy tworzeniu kompozycji zapachowych. Budowa klasycznej kompozycji przypomina piramid?, na któr? sk?adaj? si? nuty g?owy, serca oraz bazy. Nuty g?owy odpowiedzialne s? za pierwsze, zwykle bardziej ulotne doznania zapachowe. Natomiast kolejne nuty dbaj? mi?dzy innymi o to, by zapach utrzymywa? si? jak najd?u?ej. W nowych kosmetykach head&shoulders eksperci marki zastosowali technologi? Scent Burst, polegaj?c? na wzmocnieniu górnego akordu kompozycji zapachowej, utrzymuj?c pozosta?e nuty w tradycyjnych proporcjach. Dzi?ki temu innowacyjnemu podej?ciu, nowy szampon i od?ywka head&shoulders Apple Fresh zaskakuj? teraz wyj?tkowo intensywnym zapachem podczas mycia w?osów, pobudzaj?c zmys?y i dodaj?c energii. Dodatkowo, starannie dobrana kompozycja nut zapachowych zielonego jab?ka, gruszy azjatyckiej, lilii, ró?y, ja?minu oraz pi?ma sprawia tak?e, ?e zapach nowych kosmetyków head&shoulders Apple Fresh utrzymuje si? na w?osach jeszcze d?ugo po ich umyciu, dzi?ki czemu mo?emy czu? si? atrakcyjnie i wygl?da? ol?niewaj?co przez ca?y dzie?.

Sekret pi?knych i l?ni?cych w?osów
Pi?kny i intensywny zapach, który kosmetyk pozostawia na w?osach, to jednak tylko cz??? sukcesu. Dlatego szampony i od?ywki head&shoulders Apple Fresh pomagaj? tak?e dba? o piel?gnacj? skóry g?owy i w?osów, pozostawiaj?c je l?ni?ce, g?adkie i, przy codziennym stosowaniu, do 100% bez ?upie?u. Zawarty w szamponach i od?ywkach head&shoulders Apple Fresh kompleks ActiZinc pozwala zwalcza? g?ówn? przyczyn? ?upie?u i zbyt szybkiej utraty uczucia ?wie?o?ci – grzyb Malassezia Globosa. Dodatkowo w szamponie head&shoulders Apple Fresh, kompleks ActiZinc zosta? po??czony z technologi? Pro Clean, której formu?a opiera si? na unikalnym po??czeniu aktywnych sk?adników myj?cych. Oprócz oczyszczania, technologia Pro Clean zapewnia odpowiedni poziom substancji aktywnych, które pomagaj? chroni? w?osy przed uszkodzeniami, sprawiaj?c, ?e ich w?ókna staj? si? mocniejsze, a powierzchnia g?adsza. Dzi?ki temu w?osy s? tak?e bardziej odporne na gromadzenie si? na nich zanieczyszcze?. W rezultacie w?osy pozostaj? l?ni?ce i g?adkie, a my mo?emy cieszy? si? pi?knymi w?osami i ich orze?wiaj?cym zapachem przez ca?y dzie?.

Sugerowana regularna cena detaliczna:
Przeciw?upie?owy szampon head&shoulders Apple Fresh: 200ml – 9,99 z?
Przeciw?upie?owa od?ywka head&shoulders Apple Fresh: 180ml – 9,99 z?

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top