Reebok EasyTone- buty dla aktywnych !

Buty Reebok EasyTone to najnowszy pomys? producenta obuwia, który stworzony zosta? dla kobiet, aby uprzyjemni? im ?ycie. Nowa technologia zapewnia niesamowite cechy oraz du?e efekty tych rewolucyjnych butów.

S? to pierwsze buty, które zapewniaj? skuteczne ?wiczenie mi??ni nóg oraz po?ladków podczas zwyk?ego spaceru. Ka?da kobieta chce czu? si? dobrze i swobodnie w swoim ciele, jednak nie zawsze mamy czas na dbanie o swoj? form?, czyli ?wiczenia, si?owni?… Dlatego idealnym rozwi?zaniem jest nowa kolekcja EasyTone

Jak to dzia?a?
Reebok EasyTone pozwalaj? na modelowanie mi??ni ud, ?ydek oraz po?ladków dzi?ki zastosowaniu zaawansowanej technologicznie podk?adki balansuj?cej, wbudowanej w podeszw? buta. Podk?adka zosta?a zaprojektowana tak, aby wytworzy? naturaln? chwiejno??, która z ka?dym krokiem zmusza Twoje mi??nie do wi?kszego wysi?ku. Testy laboratoryjne przeprowadzone przez niezale?n? jednostk? uniwersyteck? dowiod?y, ?e noszenie butów Reebok EasyTone generuje o 28% wi?ksz? aktywacj? mi??ni po?ladków ni? noszenie zwyk?ych butów sportowych.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top