Respectissim LISS & CURL czyli 2 w 1 – prostowanie i podkręcanie włosów – HIT!

Prostownica to produkt uwielbiany przez kobiety i coraz cz??ciej przez m??czyzn. Jest nieod??czn? towarzyszk? pokazów mody, sesji zdj?ciowych oraz naszej porannej toalety przed wyj?ciem do pracy czy szko?y. Posiadaczki niesfornych, kr?conych lub pusz?cych si? w?osów w ko?cu mog? poczu? si? swobodniej i po prostu lepiej.

Niestety prostownice czy suszarki to cz?sta przyczyna zniszczonych w?osów. Z pomoc? przychodz?… no?yczki oraz du?e ilo?ci kosmetyków czy zabiegów. Nale?y jednak pami?ta?, ?e sama piel?gnacja nie wystarczy. Je?li masz t? potrzeb? prostowania w?osów po pierwsze zaopatrz si? w dobry sprz?t.

W obecnych czasach sklepy przepe?nione s? coraz to nowszymi produktami. Prostownic? kupisz nawet za 20PLN, mam jednak nadziej?, ?e wiele z Was wie, i? ta ?wietna cena nie idzie w parze ze ?wietn? jako?ci?. W ostatnim czasie w r?ce „wpad?a” mi prostownica firmy Rowenta a dok?adniej model Respectissim Liss and Curl SF7640.

Jest to prostownica o pi?knym, per?owym odcieniu, jaki zobaczy? mo?ecie poni?ej. Kolor jest kobiecy, a zarazem uniwersalny. Jak coraz wi?cej modeli Rowent? wyposa?ono w LCD – niezwykle funkcjonalny i praktyczny wy?wietlacz. Dzi?ki niemu dowiemy si? z jak? temperatur? obecnie “pracujemy”. Do wyboru mamy zarówno niskie temperatury, a nawet przewy?szaj?ce dwie?cie stopni. Dodatkowym plusem ?wietnie przemy?lanym przez stwórców jest zapalaj?ce si? czerwone ?wiate?ko sygnalizuj?ce zbyt du?? temperatur?. Dzi?ki tej informacji ochronimy w?osy przed niszczeniem i dosadnie mówi?c… paleniem, poniewa? przy np. 220 stopniach z prostownicy wydobywa si? ostrzegaj?ca nas para.

res_0f33af60e747853543766fdf1f119336Dodatkowym atutem jest przycisk umo?liwiaj?cy zamkni?cie prostownicy.

Na swoim przyk?adzie stwierdzam, ?e urz?dzenia, które nagrzewaj? si? w przeci?gu 30 lub 60 sekund to urz?dzenia najbardziej praktyczne. Zdarza si?, ?e za?pimy lub do wyj?cia zostaje nam bardzo ma?o czasu, a chcemy wygl?da? glamour. Idealnego looku nie zapewni wy??cznie strój czy makija?, ale i fryzura. Z tego powodu warto zakupi? prostownic? o tej cesze.

Rowenta do zestawu do??cza tak?e termoaktywn? nak?adk? zabezpieczaj?c?.

res_58db957123d60d499a180858464df121Zapewne cz?sto wybieraj?c si? w podró? prostujecie w?osy tu? przed wyj?ciem. Wtedy te? pojawia si? problem…co zrobi? z nagrzanym produktem kiedy do wyj?cia zosta?o pi?? minut? Ca?e szcz??cie nie b?dziecie si? o to wi?cej martwi? dzi?ki wy?ej wymienionej eleganckiej, bia?ej nak?adce.

res_8ae25c10b84e51fd0567dc8bae4c1507Respectissim Liss and Curl jest prostownic? lekk?, zaprojektowan? z my?l? o kobietach ceni?cych sobie jako?? i design. W tym modelu spodoba? mi si? równie? kszta?t. Prostownica jest lekko zaokr?glona, dzi?ki czemu podczas kr?cenia w?osów nie zagn? si? i nie odkszta?c? w niestaranny sposób.

res_58025a419747661805f5808e7ba4345bNajwa?niejsze pytanie, jak zachowuje si? prostownica podczas jej u?ywania? W prostownicy szukam tego, aby w?osy si? nie puszy?y, idealnie wyg?adzi?y oraz by?y b?yszcz?ce. Ucieszy?am si?, kiedy owy model mi to zapewni?.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top