Smakowita rybka dla najmłodszych

W ?yciu ka?dego malucha nadchodzi czas na rozszerzenie diety o nowe, ciekawe smaki. Nale?y wtedy pami?ta? tak?e o rybkach, zw?aszcza morskich, które s? ?ród?em warto?ciowego bia?ka, b?d?cego budulcem organizmu. W?a?nie dlatego eksperci zalecaj? w??czenie ryb morskich, takich jak mintaj i ?oso?, do diety dzieci ju? w 6. miesi?cu ?ycia. Zgodnie ze schematem ?ywienia niemowl?t, ryba powinna by? sk?adnikiem obiadków 1-2 razy w tygodniu. Dlatego planuj?c tygodniowe menu ma?ego smakosza, nale?y pami?ta? o tym, aby obiadki mi?sne podawa? przez 5 dni w tygodniu, a dania z rybk? przez pozosta?e dni – wyja?nia Anna Rzeszotek, Ekspert ds. ?ywienia w Nestlé Polska S.A.
Z my?l? o ma?ych smakoszach po 8. miesi?cu, w portfolio marki pojawi?a si? równie? nowa propozycja – Smakowita rybka z warzywami. Obiadek zawiera mi?sko z mintaja, który tak jak ?oso? jest cenion? ryb? morsk?, dostarczaj?c? witaminy E i B12 oraz stanowi?c? bogate ?ród?o sk?adników mineralnych: fosforu, magnezu i potasu.

Jak wprowadzi? do diety pierwsz? rybk??
Ryb? mo?na przygotowa? na wiele sposobów, np. sma?on?, panierowan? lub w?dzon?. Jednak ?adna z tych propozycji nie jest odpowiednia dla rozwijaj?cego si? ma?ego organizmu maluszka. Dobrym rozwi?zaniem b?dzie szeroki wybór obiadków GERBER z gotowanym mi?skiem ryb morskich, które zosta?o ca?kowicie pozbawione o?ci, co w warunkach domowych mo?e by? trudne do osi?gni?cia.

Sk?d pochodz? rybki w obiadkach Gerber?
Mintaj i ?oso?, dodawany do posi?ków GERBER, pochodz? z pó?nocnych ?owisk Oceanu Spokojnego, z okolic Alaski (rys. 1). S? one po?awiane w sposób zgodny z zasad? zrównowa?onego rybo?ówstwa. Zanim trafi? do procesu produkcji przechodz? wiele kontroli i testów, dlatego ka?dy rodzic ma pewno??, ?e podaje swojemu maluchowi posi?ek, który zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwuj?cych i barwników.

Portfolio da? z rybk? GERBER
NOWO??! Smakowita rybka z warzywami to propozycja obiadku dla maluchów po
8. miesi?cu. Po??czenie delikatnego mi?ska z mintaja, marchewki, przecieru pomidorowego oraz pietruszki z makaronem pozwoli na odkrycie nowych, ciekawych kompozycji smakowych. Mintaj dodawany do Smakowitej rybki jest dobierany ze szczególn? staranno?ci? i musi spe?nia? rygorystyczne normy dotycz?ce jako?ci surowców. Obiadek zawiera tak? porcj? rybki, która jest zgodna ze schematem ?ywienia oraz odpowiednia dla danego wieku. S?oiczek 190 g – cena ok. 5,21 z?.

Pozosta?e dania GERBER z rybk?:
Jarzynki z delikatn? rybk? dla maluchów po 5. miesi?cu ?ycia. Kompozycja starannie wyselekcjonowanych warzyw z gotowanym ?ososiem b?dzie idealnym urozmaiceniem codziennego jad?ospisu. Obiadek nie zawiera soli ani mas?a. S?oiczek 125 g – cena ok. 3,71 z?.
Ziemniaczki z gotowan? rybk? i natk? pietruszki po 5. miesi?cu to obiadek w wersji dla najm?odszych smakoszy. Delikatna gotowana rybka z ziemniaczkami i natk? pietruszki dostarczy maluchowi niezb?dnych sk?adników od?ywczych. Posi?ek bez dodatku soli i mas?a. S?oiczek 190 g – cena ok. 5,21 z?.
Bukiet warzyw z rybk? w sosie pomidorowym po 6. miesi?cu to obiadek zawieraj?cy delikatne szlachetne mi?sko ?ososia z sosem pomidorowym i warzywami b?d?cy ciekawym pomys?em na po?ywny posi?ek dla malucha. S?oiczek 190 g – cena ok. 5,21 z?.
Ziemniaczki z ?ososiem po 12. miesi?cu ?ycia to idealna propozycja dla aktywnego i rozwijaj?cego si? organizmu. Po??czenie mi?ska z ?ososia oraz delikatnych ziemniaczków przypadnie do gustu niejednemu ma?emu smakoszowi. Wi?ksze kawa?ki wspomagaj? nauk? gryzienia. S?oiczek 250 g – cena ok. 6,31 z?.
Wszystkie podane ceny to ?rednie ceny na pó?ce.

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top