SPOTKANIE PRASOWE MARKI O.B.

15 kwietnia 2014 o godzinie 10.00 w Restauracji Flaming przy ulicy Chopina 5 odby?o si? kobiece spotkanie. Zaproszeni go?cie poznali niezawodny sposób ochrony podczas menstruacji jaki gwarantuje marka o.b. tak?e w nocy.

Podczas okresu ka?da kobieta potrzebuje niezawodnej ochrony zarówno w ci?gu dnia, jak i nocy. Tymczasem obfite miesi?czki, obawa przed przeciekaniem i przykrymi plamami na po?cieli oraz bieli?nie sp?dzaj? kobietom sen z powiek. Dlatego z my?l? o niezawodnej ochronie w ci?gu nocy zaprojektowano nowe O.B.® ProComfortTM Night. Pierwsze na rynku tampony z zabezpieczaj?cymi skrzyde?kami SilkTouchTM, które delikatnie rozwijaj? si? i dopasowuj? do kszta?tu kobiecego cia?a, dzi?ki czemu zapewniaj? niezawodn? ochron? przez ca?? noc i gwarantuj? poranne uczucie czysto?ci i ?wie?o?ci.

O.B.® ProComfortTM Night s? dost?pne w dwóch rozmiarach:

  • Normal– zapewniaj? optymaln? ochron? przy mniej obfitym okresie
  • Super– rekomendowane dla kobiet o obfitym okresie

nvnh

Rekomendowana cena za opakowanie 16szt.tamponów – 10.99z?.

Spotkanie poprowadzi?a Beata Sadowska – znana z zami?owania do aktywnego stylu ?ycia, dziennikarka telewizyjna i radiowa. Podczas konferencji dr hab.n.med. Agnieszka Drosdzol-Cop przedstawi?a najcz?stsze problemy, z jakimi borykaj? si? Polki, poszukuj?c idealnego zabezpieczenia podczas menstruacji.

IMG_0303

W czasie miesi?czki ka?da kobieta potrzebuje niezawodnej ochrony i komfortu. Dlatego powsta?y nowe tampony O.B.® ProComfortTM Night. W odró?nieniu od podpasek wch?aniaj?cych p?yn wewn?trz cia?a, dzi?ki czemu kobiety nie maj? poczucia przelewania si? p?ynu. To pierwsze na rynku tampony z zabezpieczaj?cymi skrzyde?kami SilkTouchTM,które delikatnie rozwijaj? si? i dopasowuj? do kszta?tu kobiecego cia?a. S? przeznaczone do stosowania w nocy- wystarczy pami?ta? o aplikacji tamponu przed snem i usuni?ciu zaraz po przebudzeniu.

IMG_0304
Unikalny system ochrony wyró?niaj?cy o.b.® ProComfortTM Night

 sdggds.jpgPodczas badania przeprowadzonego na zlecenie marki O.B.® przez Millward Brown* 56% Polek przyzna?o, ?e innowacyjne tampony O.B.® ProComfortTM Night spe?niaj? ich oczekiwania dotycz?ce zapewnienia niezawodnej ochrony i komfortu w nocy. A? 62% kobiet stwierdzi?o te?, ?e dzi?ki zastosowaniu unikalnej technologii skrzyde?ek tampony s? odpowiednie do stosowania w nocy, gdy? wch?aniaj? p?yn wewn?trz cia?a gwarantuj? pe?n? swobod? ruchów.

 

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top