Uwaga! Konkurs Timotei ♥

Ju? 9 lutego 2015 rusza kolejna ods?ona ogólnopolskiej loterii promuj?cej kosmetyki do piel?gnacji w?osów Timotei. Celem akcji jest wsparcie sprzeda?y ca?ego portfolio marki i pozyskanie nowych konsumentów oraz zbudowanie wi?kszej lojalno?ci w?ród mi?o?ników kosmetyków Timotei.

Prosty mechanizm konkursowy, wysokie nagrody pieni??ne, mo?liwo?? wysy?ania wielu zg?osze?, a tak?e internetowa kampania reklamowa wspieraj?ca akcj? – to tylko niektóre z czynników gwarantuj?ce sukces. Jak podkre?la Edyta Mokwa – Brand Manager marki TIMOTEI – Polacy uwielbiaj? loterie pieni??ne i atrakcyjne promocje, dzi?ki którym mog? zyska? atrakcyjne nagrody. Projektuj?c mechanizm dzia?ania kampanii mieli?my na uwadze satysfakcj? naszych konsumentów, jak równie? partnerów biznesowych. Dlatego poza warto?ciowymi nagrodami zadbali?my równie? o odpowiednie wspracie reklamowe kampanii, które zagwarantuje wi?ksze zainteresowanie naszym portfolio i zapewni satysfakcjonuj?c? rotacj? asortymentu.”

Ka?dy mo?e wygra?!

Aby wzi?? udzia? w loterii, wystarczy kupi? kosmetyki Timotei za co najmniej 13 z? i wys?a? SMS z has?em: TIMOTEI oraz numerem paragonu pod numer 70908, w formacie TIMOTEI.nr paragonu (koszt SMS-a 0,50 z? netto, 0,62 z? brutto). Zg?oszenia do loterii mo?na równie? dokona? poprzez wype?nienie formularza na stronach www.facebook.com/timotei. Ka?dy konsument, który pragnie zagra? o warto?ciowe nagrody mo?e zg?osi? dowoln? liczb? paragonów. Spo?ród zg?osze? nades?anych w okresie trwania loterii (od 9 lutego do 22 marca 2015) codziennie losowana b?dzie nagroda w wysoko?ci 500 z?, a co tydzie? – 5 000 z?. Natomiast nagrod? g?ówn? w loterii jest a? 100 000 z?.

Akcja promuj?ca loteri? pod has?em „Poczuj moc natury i wygraj z Timotei” b?dzie wspiera? kampania internetowa, które zapewni ponad 35 mln wy?wietle? bannerów reklamowych na najwi?kszych portalach takich jak: interia.pl, wp.pl czy onet.pl. Dzi?ki temu komunikat promuj?cy akcj? dotrze do ponad 12 mln unikalnych u?ytkowników.

Wi?cej informacji nt. loterii dost?pnych jest na stronie www.facebook.com/timotei.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top