Wakacje tylko w towarzystwie LifeProof

LifeProof jest producentem pokrowców i obudów ochronnych na smartfony i tablety, które zapewniaj? ochron?, styl i funkcjonalno??. Lato za pasem, co oznacza, ?e nadszed? czas, aby pozby? si? z szafy wszystkich odcieni szaro?ci i wprowadzi? do swojego ?ycia wi?cej kolorytu. Wymieniaj?c garderob? warto pami?ta? równie? o dodatkach, w tym o odpowiedniej pokrowcu na smartfon, który nie tylko odmieni jego wygl?d, ale te? zapewni prawid?ow? ochron?.

Niezale?nie od tego czy zamierzamy sp?dzi? wakacje w mie?cie, odpoczywa? przy basenie, czy wybierzemy si? na wycieczk? w góry, wsz?dzie we?miemy ze sob? telefon. Warto wi?c ju? wcze?niej pomy?le? o jego zabezpieczeniu. Dla wszystkich osób ceni?cych styl i bezpiecze?stwo, firma LifeProof przygotowa?a dwa modele kolorowych ochronnych obudów, które nie tylko pozwol? wyró?ni? si? w miejskim t?umie, ale zapewni? równie? odpowiedni? ochron? telefonu.

ip4_lookbook_colors

Obudowy zapewni? bezpieczne korzystanie ze smartfonów nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. S? odporne na

  • upadki,
  • wstrz?sy,
  • wod?,
  • kurz oraz
  • ?nieg.

To doskona?y gad?et zarówno dla ludzi aktywnych, jak i rodziców z dzie?mi. Dzi?ki LifeProof urz?dzenia mobilne b?d? bezpieczne w r?kach najm?odszych u?ytkowników.

ipad_ice_cream - copie

 

ipad_pool

Jak informuje producent, model LifeProof fre jest cie?szy, l?ejszy i bardziej wytrzyma?y od poprzednich modeli. Wyposa?ony zosta? w cienk? foli?, która dok?adnie przylega do powierzchni wy?wietlacza, chroni?c go przed zarysowaniami i wod?.

Lifeproof_Surf Pool-iP5Odpowiednio zaprojektowana obudowa zapewnia natomiast ?atwy dost?p do przycisków funkcyjnych oraz chroni gniazdo s?uchawkowe i port ?adowania, nie blokuj?c jednocze?nie dost?pu do nich. Dodatkowo, obudowa zabezpiecza g?o?nik i mikrofon, poprawiaj?c równocze?nie jako?? d?wi?ku. Ochronne obudowy dost?pne s? w 14 wersjach kolorystycznych, dzi?ki czemu mo?na dobra? jego odcie? do konkretnego stroju, czyni?c telefon doskona?ym dope?nieniem stylizacji.

mothers_day LP

Natomiast ochronn? obudow? LifeProof nüüd wyró?nia na tle innych produktów tego typu ca?kowity brak folii na wy?wietlaczu. Dzi?ki temu u?ytkownik ma bezpo?redni dost?p do ekranu dotykowego urz?dzenia, co pozwala na nieskr?powane korzystanie z jego funkcji. Nüüd zapewnia prawid?owe dzia?anie urz?dzenia równie? pod wod?, na g??boko?ci do 2 m. Do sprzeda?y trafi?y pokrowce w 4 wersjach kolorystycznych.

iP5s_new_colors_PRFre i nüüd wyprodukowane zosta?y z my?l? o u?ytkownikach telefonów Apple iPhone 55s oraz Samsung Galaxy S4 oraz S5. S? obj?te 12 miesi?czn? gwarancj? producenta.

Bike_Clip GS4_Nuud_CYAN  IP5_ARMBAND  ip5_mini_fre_pool iP5S_Fre_Dark Blue_Front Straight iP5S_Fre_Dark Teal Dost?pne s? w dobrych sklepach oferuj?cych akcesoria do smartfonów oraz w wybranych sklepach internetowych.

Lifeproof_Water_Bottlewww.lifeproof.com

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top