Wielkie otwarcie AVON Studio w Złotych Tarasach!

5 grudnia w warszawskich Z?otych Tarasach mia?o miejsce otwarcie pierwszego w Polsce sklepu AVON Studio. W tym wyj?tkowym wydarzeniu uczestniczyli Ambasadorzy marki – Ma?gorzata Socha, Weronika Rosati, Jaros?aw Bieniuk. Licznie przybyli go?cie mogli po raz pierwszy z tak bliska pozna? ?wiat AVON!

Spotkanie, które odby?o si? we wn?trzu AVON Studio, mia?o niezwyk?y charakter. Zaproszone osoby powita?a Katarzyna Szczepa?ska, Bussines Center Developement Head, odpowiedzialna za realizacj? projektu AVON Studio i ambasadorka marki – Ma?gorzata Socha.

OTWARCIE AVON STUDIO (1)

Obecna na konferencji prasowej Prezes AVON Polska – Oksana Zharkova, podkre?li?a, ?e AVON Studio to bardzo wyj?tkowe przedsi?wzi?cie na globaln? skal?, które dowodzi, ?e po??czenie sprzeda?y bezpo?redniej i wysokich standardów handlu tradycyjnego jest mo?liwe.
Ide? nowego projektu AVON przedstawi?a Ma?gorzata Socha która ju? od dwóch lat zwi?zana jest z mark?.

Charyzmatyczna aktorka opowiedzia?a o AVON Studio, a tak?e podkre?li?a, jak wielk? rol? odgrywaj? Konsultantki, b?d?ce od zawsze sercem marki, a teraz tak?e sklepu. „AVON to nie tylko wspania?e kosmetyki, to tak?e nowatorskie podej?cie, odwaga i kreatywno??, której efektem jest mi?dzy innymi to miejsce. My?l?, ?e indywidualne podej?cie do ka?dego i fachowa wiedza Konsultantek sprawi?, ?e ka?dy poczuje si? tu wyj?tkowo” – powiedzia?a Ambasadorka.

OTWARCIE AVON STUDIO (2)
Ma?gorzata Socha, Katarzyna Szczepa?ska (Sales Centers Business Development Head Avon Cosmetics Polska)

W spotkaniu uczestniczy?a tak?e Weronika Rosati, gwiazda zapachu AVON Femme oraz Jaros?aw Bieniuk, pierwszy m?ski Ambasador AVON w Polsce.

Nie mog?o zabrakn?? tak?e ekspertek marki: dermatologa Aleksandry Jagielskiej oraz makija?ystki Hani Knopi?skiej. Dziennikarze i go?cie spotkania mogli zrobi? pierwsze zakupy, a tak?e przetestowa? kosmetyki i porozmawia? z ekspertami.

Weronika Rosati, Jaros?aw Bieniuk i Ma?gorzata Socha
Weronika Rosati, Jaros?aw Bieniuk i Ma?gorzata Socha
Weronika Rosati, Oksana Zharkova (Dyrektor Generalny Avon Polska i Kraje Nordyckie), Jaros?aw Bieniuk, Ma?gorzata Socha
Weronika Rosati, Oksana Zharkova (Dyrektor Generalny Avon Polska i Kraje Nordyckie), Jaros?aw Bieniuk, Ma?gorzata Socha

AVON Studio to wyj?tkowe miejsce w warszawskich Z?otych Tarasach. Kosmetyki znajduj? si? tu na wyci?gni?cie r?ki, a ka?dy ma mo?liwo?? testowania i zakupu produktów AVON, korzystaj?c z profesjonalnych porad Konsultantek.

Dodatkowo ka?dy zakup przyczyni si? do wsparcia akcji spo?ecznych: AVON kontra Rak Piersi lub AVON kontra Przemoc.

Zespó? AVON Studio
Zespó? AVON Studio
od lewej:Aleksandra Jagielska (dermatolog AVON), Joanna Ulanowska-Taba?a (Dyrektor marketingu Polska i kraje nordyckie w Avon Cosmetics Polska), Weronika Rosati, Oksana Zharkova (Dyrektor Generalny Avon Polska i Kraje nordyckie), Ma?gorzata Socha, Katarzyna Szczepa?ska (Sales Centers Business Development Head Avon Cosmetics Polska ), Hanna Knopi?ska (makija?ystka AVON)
od lewej:Aleksandra Jagielska (dermatolog AVON), Joanna Ulanowska-Taba?a (Dyrektor marketingu Polska i kraje nordyckie w Avon Cosmetics Polska), Weronika Rosati, Oksana Zharkova (Dyrektor Generalny Avon Polska i Kraje nordyckie), Ma?gorzata Socha, Katarzyna Szczepa?ska (Sales Centers Business Development Head Avon Cosmetics Polska ), Hanna Knopi?ska (makija?ystka AVON)
Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top