Wrażliwość skóry a wrażliwość emocjonalna – korelacje. Badanie dla Iwostin Sensitia

Szybkie, nadmierne tempo ?ycia, nadmiar obowi?zków mog? powodowa? trudno?ci z koncentracj? i pami?ci?, by? przyczyn? zmiennych nastrojów, zani?onej samooceny. Zw?aszcza u osób wra?liwych, reaguj?cych bardziej emocjonalnie na to co si? wokó? nich dzieje.

A poniewa? reakcje na impulsy z zewn?trz s? u takich osób silniejsze, oprócz zmian w zachowaniu mog? dawa? równie? fizjologiczne objawy, takie jak np. k?opoty z cer?. One z kolei nie pozostaj? bez wp?ywu na nasze samopoczucie …

Postawion? powy?ej hipotez? potraktowano jako wyzwanie badawcze.

W celu weryfikacji za?o?enia o wzajemnym odzia?ywaniu wra?liwo?ci skóry i wra?liwo?ci emocjonalnej, przeprowadzone zosta?o badanie konsumenckie, którego wyniki mia?y da? odpowiedzi na pytania:

 • w jakim stopniu fakt posiadania wra?liwej skóry wp?ywa na codzienne ?ycie osób z tym problemem, na ich samoocen??
 • Czy kobiety ze skór? wra?liw? s? jednocze?nie bardziej wra?liwe emocjonalnie?
 • W jakich aspektach codziennego ?ycia?
 • A czy to z kolei wp?ywa na kondycj? ich skóry?

Za?o?enia badawcze

Badanie zrealizowa? na zlecenie Iwostin Sensitia Niezale?ny Instytut Badawczy Ipsos[1], w maju 2014 roku, na losowej próbie kobiet, zarejestrowanych w bazie konsumentów Iwostin, zaproszonych do wype?nienia ankiety online. W ramach badania przeprowadzono ??cznie 1268 ankiet. Prób? testow? stanowi?y kobiety, posiadaj?ce skór? wra?liw? (zrealizowano 1165 ankiet), a prób? kontroln? – kobiety z cer? normaln? (103 ankiety).

Demografia

Badanie obj??o swym zasi?giem ca?? Polsk? i roz?o?y?o si? proporcjonalnie w?ród mieszka?ców miast ró?nej wielko?ci. 40% ankiet wype?ni?y kobiety z miejscowo?ci poni?ej 50 tys., pozosta?? cz??? z wi?kszych miast (25% to mieszkanki du?ych miast ponad 500 ty?). Po?owa badanych to osoby w wieku 26-35 lat, ok. 30% – stanowi?y osoby starsze, ok. 20% – m?odsze. Ponad po?owa badanych zadeklarowa?a wykszta?cenie wy?sze, zdecydowana wi?kszo?? to osoby pracuj?ce na pe?en etat.

Skóra wra?liwa

W pierwszej cz??ci badania zapytano kobiety, w jakich dolegliwo?ciach wra?liwo?? ich skóry przejawia si? najmocniej, co jest najbardziej dokuczliwe. Wyniki badania jasno wskaza?y, ?e g?ówny problem zwi?zany ze skór? wra?liw? to

 • podra?nienie,
 • uczucie ?ci?gni?cia i napi?cia skóry, spowodowane myciem twarzy wod? z kranu – dotyczy on a? 75% kobiet. Ten sam procent z nich stale odczuwa
 • uczucie ?ci?gni?cia,
 • przesuszenia
 • i ogólny dyskomfort.

Kobiety ze skór? wra?liw? nie s? zadowolone z ogólnodost?pnych kosmetyków, które cz?sto powoduj?

 • pieczenie,
 • mrowienie,
 • szczypanie
 • czy te? ?wi?d, a objawy te utrzymuj? si? d?u?ej ni? kilka minut – tak wskaza?a ponad po?owa ankietowanych. Dodatkowo, w po?owie przypadków, skóra wra?liwa po opalaniu cz?sto jest
 • zaczerwieniona
 • i piek?ca, a u?ywanie preparatów nie aptecznych tylko pogarsza jej stan.

B??dne ko?o

Zdecydowana wi?kszo?? kobiet potwierdzi?a, ?e fakt posiadania wra?liwej skóry i stan cery negatywnie wp?ywaj? na ich samoocen? – 56%, na codzienne ?ycie – 38%, jest równie? traktowany jako problem oraz ?ród?o stresu – 28% odpowiedzi. Po?owa kobiet zauwa?y?a, ?e stres jakiego do?wiadczaj?, ma negatywny wp?yw na kondycj? ich skóry – 49% (w przypadku skóry normalnej takiej odpowiedzi udzieli?o jedynie 33% pytanych). Jedynie 25% lubi uczestniczy? w spotkaniach towarzyskich (skóra normalna – 40%), natomiast blisko 50% unika ich, je?li nie s? pewne swojego wygl?du. Tworzy si? wi?c b??dne ko?o, z którego trudno wyj??.

Wra?liwo?? skóry, a wra?liwo?? emocjonalna

Wyniki uzyskane w drugiej cz??ci badania wyra?nie wskazuj? na fakt, i? istnieje ró?nica w zachowaniach, w przypadku wybranych czynników wra?liwo?ci emocjonalnej, u kobiet ze skór? wra?liw? i normaln?.

Aspektem, który w najwi?kszym stopniu ró?nicuje obie grupy jest empatia. A? 33% kobiet z cer? wra?liw? uwa?a, i? jako pierwsze potrafi? w?a?ciwie rozpozna? emocje i intencje innych ludzi (u kobiet ze skór? normaln? wska?nik ten to jedynie 19%). Po?owa dobrze rozumie emocje innych, gdy s? one podobne do tych, jakich do?wiadczaj? same.

Kobiety ze skór? wra?liw? bardzo przejmuj? si? relacjami ze znajomymi – co trzecia pogorszenie stosunków mocno prze?ywa, zarówno fizycznie jak i emocjonalnie, a blisko po?owa martwi si? tym i t?umi w sobie negatywne emocje.

Kobiety ró?ni? si? równie? pod wzgl?dem postrzegania zmian zachodz?cych w ?yciu. Te posiadaj?ce skór? wra?liw? stresuj? si? ju? w sytuacji, gdy tylko pomy?l? o czekaj?cej je zmianie–tak deklaruje co trzecia z nich. Dla porównania, u posiadaczek skóry normalnej takie zachowanie dotyczy jedynie 20%.

Dobry sen i odpoczynek pozytywnie wp?ywaj? na skór? – niestety zdecydowana wi?kszo?? kobiet ze skór? wra?liw?, przed ró?nymi wa?nymi wydarzeniami, ma problemy ze snem, a co dziesi?ta nie mo?e spa? nawet ca?? noc. Ponad po?owa kobiet z cer? wra?liw? miewa wybuchy z?o?ci -w tym 20% ju? mniej istotne rzeczy wyprowadzaj? z równowagi. Takie osoby dodatkowo emocjonalnie reaguj? na krytyk? – co trzeci? nawet drobna dezaprobata na d?ugo wprowadza w z?y nastrój. Nie stwierdzono natomiast ró?nicy w odczuwaniu fizjologicznych, obserwowalnych objawów stresu, takich jak dr?enie r?k i pocenie. Zarówno w grupie respondentek ze skór? wra?liw?, jak i normaln? w sytuacji stresuj?cej, prawie 1/3 kobiet mia?a wymienione objawy.

Wnioski

Posiadanie wra?liwej skóry jest istotnym problemem i ma wp?yw na codzienne ?ycie. Bywa ?ród?em stresu, mo?e negatywnie wp?ywa? na samoocen? oraz sta? si? powodem unikania spotka? towarzyskich. Jednocze?nie stres, jaki wynika z tego powodu, mo?e wp?ywa? na kondycj? skóry. Zachowania, w przypadku wybranych czynników wskazuj?cych na zwi?kszon? wra?liwo?? emocjonaln?, ró?ni? si? u kobiet ze skór? wra?liw? i normaln?. Te ze skór? wra?liw? charakteryzuje m.in. du?o wi?ksza empatia, silniejsze reakcje na pogorszenie si? relacji z przyjació?mi, negatywne odczucia zwi?zane ze zmian?, silny stres przed wa?nymi wydarzeniami. Tak?e bardzo emocjonalna reakcja na krytyk?. To dowodzi istnienia zwi?zku pomi?dzy wra?liwo?ci? skóry, a wra?liwo?ci? emocjonaln?.

Skóra wra?liwa – ?ród?a wiedzy

Respondentki zapytano równie? o to, sk?d wiedz? ?e maj? wra?liw? skór?, co jest dla nich ?ród?em informacji o piel?gnacji skóry?

Jak wskazano w poprzedniej cz??ci raportu, fakt posiadania wra?liwej skóry negatywnie wp?ywa na codzienne ?ycie osób z tym problemem – m.in. zani?a samoocen?, jest ?ród?em stresu. Bardzo wa?ne jest zatem postawienie w?a?ciwej diagnozy skóry i wskazanie zasad optymalnej piel?gnacji.

Zapytane o to sk?d dowiedzia?y si? ?e maj? wra?liw? skór? kobiety odpowiedzia?y, ?e uzyska?y tak? informacj? podczas

 • wizyty u dermatologa (54%),
 • a blisko po?owa od kosmetyczki (46%).
 • Na trzecim miejscu znalaz? si? Internet (32%).
 • ?ród?em informacji o cerze wra?liwej by?y tak?e czasopisma o tematyce urodowej i zdrowotnej,
 • farmaceuci
 • oraz materia?y dost?pne w aptece.

Wyniki przeprowadzonego badania jasno wskazuj?, i? co trzecia kobieta ze skór? wra?liw? regularnie odwiedza dermatologa – to dwukrotnie wi?cej ni? kobiety z cer? normaln? (18%). Na co dzie?, dla kobiet zarówno ze skór? normaln? jak i wra?liw?, g?ównym ?ród?em wiedzy o piel?gnacji skóry jest Internet – 60% odpowiedzi w obu grupach. Na kolejnych miejscach znale?li si? dermatolog oraz kosmetyczka. Dla osób ze skór? normaln? s? to dodatkowo rodzina, znajomi, telewizja i radio, co nie charakteryzuje grupy wra?liwców.

1] Badanie CAWI, Wp?yw skóry wra?liwej na wra?liwo?? emocjonaln?, Niezale?ny Instytut Badawczy Ipsos dla Iwostin Sensitia, maj 2014 r.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top