Wywiad z ambasadorką marki REXONA – Anną Lewandowską

ANNA LEWANDOWSKA, absolwentka Wychowania Fizycznego oraz studiów podyplomowych „?ywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie” na warszawskim AWFie. Z wykszta?cenia mened?er sportu oraz specjalistka do spraw ?ywienia. Trenerka personalna, w tym certyfikowana trenerka TRX, uczestniczka licznych specjalistycznych szkole?.

Zawodniczka  Karate Klub  Pruszków, (2 DAN), reprezentantka Polski w karate tradycyjnym, od 7 lat wyst?puj?ca z orze?kiem na piersi. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i Europy. Mistrzyni ?wiata w karate fudokan w kumie dru?ynowym.

Dlaczego zdecydowa?a? si? zosta? ambasadork? marki REXONA?

Rexona stworzy?a produkt, który idealnie wpasowuje si? w moj? filozofi? dba?o?ci o cia?o i zapewnia mi codzienny komfort. Jest doskona?y dla osób aktywnych oraz tych, które du?o trenuj?, tak jak ja.

„Mo?esz:Wi?cej” to idea przewodnia kampanii marki REXONA. Czy uto?samiasz si? z tymi s?owami?

Kiedy us?ysza?am to has?o na pierwszym spotkaniu z przedstawicielami Rexony, od razu wiedzia?am, ?e chc? wzi?? udzia? w kampanii. Moim mottem ?yciowym od zawsze jest: „dla chc?cego nic trudnego”. Teraz do??cza do niego: „mo?esz wi?cej”! To has?o b?d? wykorzystywa? na blogu i na treningach – stanowi ?wietn? motywacj? i pokazuje, ?e ka?dy z nas mo?e da? z siebie wi?cej, ka?dy mo?e trenowa? i wiele osi?gn?? zarówno w ?yciu zawodowym, jak i prywatnym.

Od maja rusza kampania marki REXONA z Twoim udzia?em – w jaki sposób jeste? zaanga?owana w projekt?

Razem z Rexon? b?dziemy motywowa? i zach?ca? dziewczyny do wspólnej aktywno?ci. Zaczynamy od konkursu, w którym chcemy aby dziewczyny pokaza?y nam co dla nich znaczy has?o „Mo?esz:Wi?cej”. Zwyci??czynie konkursu, pod koniec lipca pojad? ze mn? na obóz. W drugim etapie naszych dzia?a?, poprzez aplikacj? mobiln?, b?dziemy zach?ca?y dziewczyny do tworzenia team’ów i realizowania wspólnych wyzwa?. Co dwa tygodnie nagrodzimy te dru?yny, które prze?l? nam udokumentowane wyzwania i b?d? bawi?y si? najlepiej podczas realizowania zada?.

Jeste? sportsmank?, mistrzyni? karate. Czym jest dla Ciebie sport?

Ca?ym moim ?yciem! Jestem z nim zwi?zana od 15 lat. Wyst?puj? w reprezentacji Polski w karate, ponadto pracuj? jako trenerka personalna. Ale to nie wszystko, sport towarzyszy mi na co dzie?, tak?e jako mój sposób na odpoczynek. Lubi? je?dzi? na rowerze, na rolkach, na snowboardzie i ?y?wach. Nie lubi? odpoczywa?… nie robi?c nic! Dlatego ?mia?o mia?o mog? powiedzie?, ?e jest to sposób na ca?e moje ?ycie.

Jakie poza tym formy aktywno?ci i rodzaje treningu lubisz najbardziej?

Razem z m??em ch?tnie je?dzimy na rowerze i rolkach. Poza tym bardzo lubi? biega?, ale niestety – trenuj?c karate – nie mog? pokonywa? d?ugich dystansów, ze wzgl?du na du?e obci??enia stawów. Teraz nie mog?abym pobiec w maratonie, ale mo?e kiedy?. Uwielbiam treningi funkcjonalne i z obci??eniem w?asnego cia?a, takie jak TRX. Lubi? te? gra? we frisbee! Studiuj?c na AWF-ie, mog?am spróbowa? wielu ró?nych dyscyplin, i to mi si? podoba!

Jeste? mi?o?niczk? zdrowego stylu ?ycia – ?wiczysz, zdrowo si? od?ywiasz, dbasz o wypoczynek. Jaka jest Twoja recepta na znalezienie w ?yciu równowagi?

Zawsze powtarzam, ?e w ?yciu najwa?niejsze s? 3 aspekty: pozytywne nastawienie, sport i zdrowe od?ywianie. To takie trzy cegie?ki, które buduj? ?yciow? równowag?. Na swoim przyk?adzie mog? powiedzie?, ?e naprawd? dzia?aj?! Pozytywne nastawienie otwiera równie? te najmocniej zamkni?te drzwi. Je?li ty jeste? pozytywnie nastawiony, od drugiej osoby dostajesz t? sam? energi?. To tak jak u?miechn?? si? do kogo? na ulicy – nawet smutna osoba odwzajemni u?miech! Sport to bardzo wa?na sfera mojego ?ycia, a zdrowe od?ywianie jest moim hobby. Chc?c nie chc?c, po studiach sta?am si? specjalistk? od zdrowego od?ywiania, ale ci?gle jest to dla mnie du?e wyzwanie. Poszukuj? nowo?ci, wspó?pracuj? z lekarzami i dietetykami. S? to do?wiadczeni i kompetentni specjali?ci, od których wiele si? ucz?. Ponadto idea: „mo?esz wi?cej” równie? doskonale wpisuje si? w przepis na sukces i u?atwia spe?nianie marze?.

Co zainspirowa?o Ci? do stworzenia bloga www.HPBA.pl?

Znajomi, którzy ca?y czas zasypywali mnie pytaniami nt. zdrowego trybu ?ycia (?miech). Powiedzia?am im w ko?cu, ?e zaczn? wysy?a? im swoje ulotki, a oni zasugerowali, abym za?o?y?a bloga. Tak naprawd? na samym pocz?tku, przez pierwsze 2-3 miesi?ce, robi?am wszystko, aby nikt si? nie dowiedzia?, ?e to blog Ani, narzeczonej Roberta Lewandowskiego. Jednak internauci szybko si? zorientowali. Nie spodziewa?am si? wtedy, ?e moja strona zyska tak? popularno??, a dzi? ciesz? si?, ?e ma tak du?y i pozytywny odbiór. Ludzie szukaj? na niej motywacji i inspiracji do tego, aby zmieni? swoje ?ycie na lepsze. A ja mam rado?? z tego, ?e mog? im pomóc.

Sk?d pomys? na FriendsTraining? Dlaczego promujesz trenowanie w grupie, a nie w pojedynk?? 

FriendsTraining to pomys? mój i Adrianny Palki (przyp. red. trenerka personalna, www.trener.krakow.pl). Zacz??y?my trenowa? wspólnie ponad rok temu – nagrywa?y?my filmiki, ?wiczy?y?my razem przez Skype’a. W ko?cu stwierdzi?y?my, ?e b?dziemy promowa?y t? ide?, bo nie wszyscy maj? w sobie tyle motywacji, aby samemu wskoczy? w dres i pobiec na si?owni?. Natomiast wielokrotnie spotyka?am dziewczyny, które mówi?y: nie odpuszcz? dzisiaj, bo obieca?am kole?ance. Robili?my ostatnio du?y event na 500 osób i przysz?o na niego wiele kobiet w parach! Uczestniczki moich obozów mówi?, ?e id? na FriendsTrainig, a nie po prostu „na trening”. Mam nadziej?, ?e zaszczepimy t? ide? jeszcze wielu dziewczynom, które dzi?ki temu b?d? mog?y zrobi? dwie rzeczy na raz – same po?wiczy? i jednocze?nie namówi?, zmotywowa? i zdopingowa? drug? osob?. FriendsTraining, to tak?e doskona?y sposób na sp?dzanie czasu z przyjació?k?.

Co oznacza dla Ciebie aktywno?? fizyczna?

To nie tylko si?ownia czy bieganie, ale robienie czego? dla swojego zdrowia. Dotlenienie organizmu, dba?o?? o figur?, zapobieganie chorobom, takim jak nadci?nienie czy oty?o??. To te? najlepszy sposób na popraw? samopoczucia, bo podczas ruchu wydzielaj? si? w naszym organizmie hormony szcz??cia. Dlatego, nawet gdy kto? jest zm?czony (ale nie przetrenowany), zalecam mu i?? na trening i zaobserwowa?, jak po 25 minutach zmieni si? jego nastawienie (oczywi?cie, je?li nie ma ?adnych przeciwwskaza? zdrowotnych). Szybko pojawia si? ch?? ?wiczenia i po treningu czuje si? lepiej. Pami?tajmy te?, ?e si?ownia jest nie tylko dla herkulesów, nie bójmy si? sprz?tów i treningu funkcjonalnego, a aktywno?? fizyczna jest tym bardziej przyjemna, je?eli ?wiczymy z kole?ank? lub partnerem.

Jak wygl?da dzie? wolny Ani Lewandowskiej?

Mimo ?e nie pracuj? w korporacji i wydawa?oby si?, ?e mam du?o czasu dla siebie, bardzo rzadko mam dzie? wolny. Intensywnie trenuj?, mój m?? mówi, ?e czasami nawet wi?cej ni? on! Du?o si? ucz?, pracuj? nad blogiem, teraz pisz? te? ksi??k? – a poniewa? nie mam jeszcze w tym do?wiadczenia, poch?ania mi to du?o czasu. Zale?y mi, aby by?a to rzetelna lektura. Mam nadziej?, ?e efekt b?dzie dobry. Lubi? te? poczyta?, pój?? z m??em na spacer, gdzie? pojecha?, co? zobaczy?, spotka? si? ze znajomymi. Wa?ne jest dla mnie celebrowanie posi?ków spotka? z bliskimi. Wyznaj? zasad?, ?e w ?yciu najwa?niejsze s? momenty sp?dzane z rodzin? i przyjació?mi. Je?eli nie widzimy si? z Robertem przez 2-3 tygodnie, to potem zawsze staramy si? znale?? cho? jeden dzie? tylko dla siebie i odci?? si? od innych spraw, wy??czy? telefony. Czasami trudno tego dokona?, bo telefon jest moim narz?dziem pracy. Chyba powinnam nauczy? si? g??boko go wtedy chowa? i nie zagl?da? na Facebooka (?miech).

Czego dowiedzia?a? si? o kobietach podczas spotka? i wspólnych treningów, które organizujesz? 

Tak naprawd? ca?y czas czego? si? o nich dowiaduj?. Najwa?niejsze jest chyba to, ?e pomagam wielu osobom zmieni? swoje ?ycie i codziennie dostaj? wiadomo?ci z podzi?kowaniami i pozytywnymi komentarzami. M?? jednej z pa? chcia? mi nawet wys?a? kwiaty za to, ?e jego ?ona zacz??a super gotowa?, ?wietnie wygl?da? i ?e dzi?ki temu poprawi?o si? ich ?ycie seksualne! Czasami ludzie do mnie podchodz? i pytaj?, czy mog? mnie przytuli?. To mi?e. Coraz cz??ciej spotykam mi?e, pozytywnie nastawione osoby, które dobrze ?ycz? innym. To dobry trend i my, trenerki personalne, te? chcemy si? przyczyni? do jego rozpowszechnienia.


Co wed?ug Ciebie jest najlepszym motywatorem do dzia?ania?

To mo?e by? bardzo du?o rzeczy. Natomiast uwa?am, ?e kluczem do sukcesu jest znale?? motywacj? przede wszystkim w sobie. Jestem bardzo ambitna i ?atwo si? nie poddaj? ani nie spoczywam na laurach. My?l?, ?e jest to cecha wszystkich karateków. To taka ci?g?a pogo? za samodoskonaleniem si?.

Czy s? jakie? bariery, których nie mo?na pokona??

Moim zdaniem nie. Widzia?am ostatnio film o Ja?ku Meli, który doskonale pokazuje, jak mo?na pokona? najtrudniejsze nawet bariery. Mam te? kole?ank?, która zachorowa?a na tocze? wielonarz?dowy i musiano amputowa? jej r?ce i nogi. Niedawno rozmawia?am z ni? po raz pierwszy od operacji. Us?ysza?am od Anety: „Jest super, ju? codziennie ?wicz? po 2 godziny!”. Nie ma barier, dla chc?cego nic trudnego!

Pi?kna, wysportowana, ambitna, zaanga?owana – czy masz jakie? s?abo?ci?

Mam, jak ka?dy. Je?li co? nie idzie po mojej my?li, to lubi? waln?? pi??ci? w stó?. Jestem te? uparta, co czasami bywa wad?, a czasami zalet?. Wed?ug moich znajomych moj? wad? jest nadmierna ambicja. Ale ja naprawd?… mog? wi?cej! 🙂

Dzi?kuj? za rozmow?. 

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top