Zaczaruj dziecko do snu

Spokojny sen jest bardzo wa?ny dla prawid?owego rozwoju dziecka. Niew?tpliwie na jego jako?? wp?ywa otoczenie w jakim przebywa nasza pociecha, o czym przekonuje Monika Marsza?, psycholog z pracowni psychologicznej Bli?ej.

Jak zatem zadba? o odpowiedni klimat do snu w pokoju dzieci?cym? Rozwi?zaniem mog? by? elementy wyposa?enia wn?trza, które stworz? przyjazny nastrój np. rolety zaciemniaj?ce VELUX z bohaterami bajek Disney’a.

rolety-VELUX

Spokojny sen jest niezwykle istotny dla dziecka w ka?dym wieku. Warto pami?ta?, ?e 5-letnie dziecko sp?dza w ?ó?ku ok. 11 godzin, a m?odsze maluchy jeszcze wi?cej, bo nawet kilkana?cie godzin na dob?. Co wa?ne, podczas snu dziecko nie tylko odpoczywa i regeneruje si?y, ale przede wszystkim intensywnie si? rozwija.

W czasie snu

  • wydzielany jest hormon wzrostu,
  • wzmacnia si? system odporno?ciowy organizmu,
  • rozwija si? mózg i umacniaj? po??czenia nerwowe oraz ?lady pami?ciowe.

Wyspany maluch nie ma problemów z apetytem, jest radosny, ciekawy ?wiata, ?atwiej si? koncentruje i szybciej si? uczy. Jednak szybki rozwój dziecka w wielu sferach – motorycznej, poznawczej i emocjonalnej mo?e powodowa? powstawanie problemów ze snem, takich jak l?k przed zasypianiem, koszmary senne czy wybudzanie si? w nocy. Badania wykazuj?, ?e oko?o 25% wszystkich dzieci cierpi na zaburzenia snu dlatego tak wa?ne jest, aby zadba? o prawid?owy sen naszego dziecka poprzez zapewnienie w?a?ciwej higieny snu. Istotnym czynnikiem jest otoczenie, w którym dziecko ?pi- powinno ono sprzyja? poczuciu bezpiecze?stwa i wyciszeniu malucha.

Znaczenie otoczenia
Na w?a?ciw? higien? snu sk?ada si? wiele czynników, takich jak

  • miejsce snu,
  • sta?e pory uk?adania do snu
  • rytua?y zwi?zane z zasypianiem,
  • a tak?e aktywno?? dziecka w ci?gu dnia.

Ponadto, jak zauwa?a Monika Marsza?, psycholog z pracowni psychologicznej Bli?ej „Sypialnia malucha powinna by? zaciemniona i cicha, z odpowiednim poziomem temperatury i wilgotno?ci. Wystrój wn?trza sprzyjaj?cy zasypianiu powinien by? spokojny i przyjazny, ale te? kolorowy i pobudzaj?cy wyobra?ni?. Przedmioty i zabawki otaczaj?ce malucha powinny by? przez niego znane i lubiane”.

We wspomaganiu dobrego snu dziecka pomocne mo?e sta? si? wypracowanie koj?cego wieczornego rytua?u np. ciep?a k?piel, ulubiona pi?amka, bajka i ukochana maskotka. Taki rytua? u?atwia zasypianie i pomaga radzi? sobie dziecku podczas nocnego wybudzania poprzez przywo?anie koj?cych chwil przez za?ni?ciem.

Obecno?? ulubionych bohaterów pomaga utuli? do snu
„Dzieci lubi? mie? swoje w?asne „usypiacze”, czyli ulubione postacie kojarz?ce si? im z bezpiecze?stwem i radosn? zabaw?, które pomagaj?, gdy ma problemy z za?ni?ciem lub obudzi si? samo w ?rodku nocy.Przywo?anie, chocia?by w pami?ci, ulubionego bohatera z bajki wp?ywa na dziecko koj?co i cz?sto jest najlepszym sposobem na spokojne bezproblemowe zasypianie. Pobudza tak?e wyobra?ni? malucha, co sprzyja kreowaniu barwnego i inspiruj?cego ?wiata marze? sennych” – komentuje Monika Marsza?.
Przestrze?, w której zamieszkaj? bajkowe postacie, b?dzie zatem atrakcyjna i inspiruj?ca dla dziecka.

Elementem takiego wn?trza na poddaszu mog? by? np. bajkowe rolety zaciemniaj?ce z najnowszej kolekcji VELUX stworzone przy wspó?pracy z firm? Disney. Kolekcja ta zawiera 12 wzorów, na których pojawiaj? si? dzieci?cy bohaterowie: Kubu? Puchatek, Bambi, Samoloty, Kopciuszek, Myszka Miki oraz Mini. Projektanci obu firm stworzyli grafiki, które nie tylko pobudzaj? twórcze my?lenie, lecz tak?e uciele?niaj? pozytywne cechy, takie jak ?yczliwo??, uprzejmo?? czy ciekawo?? ?wiata.

Zaproszenie bohaterów z bajek Disney’a do pokoju pociechy pozwoli na stworzenie magicznej przestrzeni. Poza tym, jak wyja?nia Monika Kupska-Kupis, architekt VELUX Polska „Nowa kolekcja rolet daje równie? du?e mo?liwo?ci kreacji wystroju wn?trza pokoju naszego dziecka – obejmuje wzory o ?ywych lub stonowanych, pastelowych kolorach, a system Pick&Click® pozwala na samodzieln? i szybk? instalacj?, bez pomocy specjalisty”.

Dodatkowym atutem nowych przes?on do okien dachowych jest wysokiej jako?ci tkanina, z której s? wykonane, posiadaj?c? aluminiow? pow?ok?. Zapewniaj? one kontrol? nad ilo?ci? ?wiat?a dziennego wpadaj?cego do pokoju i umo?liwiaj? ca?kowite zaciemnienie nawet przy pe?nym s?o?cu, dzi?ki czemu u?atwi popo?udniow? drzemk? m?odszych dzieciom. S? przy tym w pe?ni bezpieczna dla zdrowia, do produkcji u?yto komponentów nie zawieraj?cych szkodliwych substancji i produktów chemicznych, co potwierdza certyfikat Oeko-Tex®.

company

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top