Zdobądź pracę marzeń, zostań redaktorką AVON MakeUp TV!

Uwielbiasz kosmetyki i kochasz o nich opowiada?? Znasz triki makija?owe, których nie powstydzi?by si? profesjonalny makija?ysta? Tworzenie videobloga to Twoja pasja? Zosta? twarz? AVON MakeUp TV i przy??cz si? do wspó?tworzenia jednego z najciekawszych kana?ów o kosmetykach w Polsce!

 

Ruszy?a rekrutacja do wyj?tkowego projektu AVON MakeUP TV – oficjalnego kana?u kosmetycznego marki AVON. Znajd? si? tam porady makija?owe, informacje o nowo?ciach kosmetycznych oraz filmy, dzi?ki którym dowiesz si? w czym tkwi sekret perfekcyjnego makija?u. Kana? AVON MakeUP TV poprowadzi ekspertka AVON – makija?ystka Hanna Knopi?ska wraz z dwiema redaktorkami. Chcesz zosta? jedn? z nich? Spróbuj swoich si? i we? udzia? w rekrutacji.

Wystarczy nakr?ci? krótki – maksymalnie 3-minutowy film, w którym opowiesz o swojej pasji, przedstawisz ulubione kosmetyki do makija?u i przekonasz jury, ?e to w?a?nie Ty powinna? do??czy? do zespo?u AVON MakeUp TV. Zg?oszenie nale?y wys?a? za po?rednictwem platformy internetowej www.avonmakeuptv.pl. Na Twój film czekamy do 30 maja. Zg?oszenia b?dzie ocenia? trzyosobowe jury z?o?one z przedstawicieli marki AVON. Oceniaj?c filmy, jury we?mie pod uwag? przede wszystkim oryginalno?? pomys?u i tre?ci, osobowo?? autora oraz zgodno?? zg?oszenia z wymogami regulaminu.

Udzia? we wspó?tworzeniu AVON MakeUP TV sprawi, ?e Twoja pasja mo?e zmieni? si? w nieszablonow? i pe?n? wyzwa? prac?. Dajemy Ci szans? nawi?zania d?ugoterminowej wspó?pracy i sta?e, miesi?czne wynagrodzenie w wysoko?ci do 4500 z?. Doceniamy kreatywno?? i zaanga?owanie, dlatego pozostawimy Ci du?? swobod? twórcz?. Dodatkowo b?dziesz mia?a mo?liwo?? pracy z domu.

Sprawd? si? i we? udzia? w rekrutacji. Mo?e to w?a?nie na Ciebie czekamy!

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top